Plány odpadového hospodářství

Jedna z povinností stanovená původcům je zpracovat plán odpadového hospodářství (POH) a zajišťovat jeho plnění, splňují-li podmínky pro jeho zpracování. V dnešním článku se podíváme, koho se tato povinnost týká a jak se s ní vypořádat.

Plán odpadového hospodářství České republiky zpracovalo Ministerstvo životního prostředí v roce 2003. Byl vyhlášen vládním nařízením č. 197/2003 Sb., s účinností od 1. července 2003. Podle zákona se plán zpracovává na dobu nejméně 10 let a musí být změněn bezprostředně po každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. Současný POH ČR, který nabyl účinnosti 1. 7. 2003, by tedy měl platit až do roku 2013 (je však již připravena novelizace POH v souvislosti se změnou přístupu k energetickému využití odpadů, viz článek na str. 12).

Dokument obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, závaznou část a směrnou část.

V této části plánu odpadového hospodářství jsou stanoveny rámcové cíle a opatření k jejich dosažení. Aby bylo možno vyhodnotit dosažení cílů, je zde zavedena také soustavu indikátorů. Hodnocení se týká několika oblastí: předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, nakládání s odpady (vybranými, nebezpečnými, obalovými atd.), využívání odpadů, snižování podílu odpadů ukládaných na skládky a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené a vytváření integrovaného systému nakládání s odpady. Vyhodnocení plnění cílů se provádí pomocí soustavy indikátorů do 31. prosince následujícího roku a je zveřejněno na webových stránkách MŽP.

Závazná část POH České republiky je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství krajů a řídí se jím rozhodování a další činnosti správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství.

KRAJE A JEJICH PLÁN

Kraje v samostatné působnosti zpracovávají plán odpadového hospodářství kraje pro jimi spravované území. Zatímco v republikovém plánu jsou v závazné části rámcové cíle, v krajském plánu jsou to již cíle a opatření konkrétní.

Zpracování krajských plánů navázalo na plán republikový. Krajské POH byly zpracovány do 31. 12. 2004 a platí na období nejméně 10 let. Chce-li kraj udělat ve svém POH změny, musí do 10 dnů ode dne zpracování návrhu oznámit, kdy a kde lze do tohoto návrhu nahlédnout. Veřejné nahlédnutí musí být umožněno po dobu nejméně 30 kalendářních dnů a v této lhůtě lze též návrh připomínkovat.

Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje je podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství původců odpadů.

POVINNOSTI PŮVODCE

Povinnost zpracovat svůj POH mají původci, kteří produkují ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1000 tun ostatního odpadu.

Plán odpadového hospodářství původce musí být v souladu se závaznou částí POH kraje a zpracovává se na dobu nejméně pěti let. Změněn musí být při každé zásadní změně podmínek, a to nejpozději do třech měsíců od okamžiku, kdy k ní došlo.

Původce odpadů, který produkoval množství odpadů nad stanovený roční limit (10 tun NO nebo 1000 tun OO), byl povinen zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství do jednoho roku od vyhlášení závazné části POH kraje nebo její změny (tj. do 31. 12. 2005). Ostatní původci jsou povinni zpracovat návrh POH do jednoho roku od dosažení produkce odpadů nad stanovený limit. Svůj plán odpadového hospodářství nebo jeho změnu posílá původce do tří měsíců od zpracování příslušnému krajskému úřadu (podle sídla provozovny původce).

Krajský úřad má pak rovněž tři měsíce na sdělení připomínek, které musí původce opět do tří měsíců zapracovat a znovu návrh zaslat na krajský úřad. Tento postup se může opakovat až do odstranění všech připomínek. Plán odpadového hospodářství původce odpadů je závazným podkladem pro jeho činnosti.

Obce, které k zabezpečení svých povinností při nakládání s komunálním odpadem vytvořily dobrovolný svazek obcí, mohou na základě písemné dohody zpracovat společný plán odpadového hospodářství původce odpadů, určující rozsah a způsob nakládání s komunálním odpadem.

Pro zpracování plánu odpadového hospodářství lze s výhodou použít metodické návody Ministerstva životního prostředí (Metodický návod OODP MŽP ke zpracování POH původce – obce, Metodický návod OODP MŽP ke zpracování POH původce kromě obcí), které jsou umístěny na internetových stránkách ministerstva (www.mzp.cz).

Ing. Zdeněk Fildán
Envi Group, s. r. o.

Pravidelně vám přinášíme přehled povinností firem v oblastech odpadového hospodářství, včetně odkazů na prováděcí předpisy. Uvedený článek pochází z publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii. Více informací na www.envigroup.cz

Stručný průvodce plánem odpadového hospodářství

Podnik s více provozovnami?

Plán odpadového hospodářství zpracovávají původci odpadů, splňují-li podmínky pro jeho zpracování, tj. pokud produkují ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1000 tun ostatního odpadu.

Povinnost zpracovat POH má původce i v případě, kdy množství odpadu převyšující hodnoty stanovené zákonem dosáhne příslušný subjekt jako celek (za celek je považován subjekt vystupující pod jedním IČ).

Subjekt může mít své provozovny v několika krajích a pouze některá z provozoven naplní limitní hodnoty, případně žádná provozovna nenaplní tyto zákonem stanovené limity, ale součet produkce odpadů za všechny provozovny stanovený limit přesahuje. V tomto případě zpracuje organizace jeden POH, který předloží všem krajským úřadům, v jejichž krajích má své provozovny. Pro každou provozovnu nebo provozovny (v příslušném kraji) zpracuje původce v takovém případě samostatnou přílohu POH, která zohlední podmínky dotčené provozovny nebo provozoven.

Povinnost zpracovat POH se vztahuje i na subjekty oprávněné k provozování zařízení ke sběru/výkupu odpadů a odstraňování/využívání odpadů, pokud touto činností vzniká odpad, jehož množství překračuje zmíněné množstevní limity.

Do kdy musí být vypracován POH původce?

Termín předložení návrhu POH původce se pak stanoví podle toho, kdy místně příslušný kraj vyhlásí obecně závaznou vyhláškou „závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje“. Povinnost zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství je do jednoho roku od vyhlášení zmíněné vyhlášky kraje, případně do jednoho roku od dosažení produkce odpadů nad uvedený hmotnostní limit.

V případě změny závazné části plánu odpadového hospodářství kraje je to nejpozději do 3 měsíců od změny.

Jak dlouho platí POH původce odpadů?

Plánovací období je nejméně 5 let. Změna plánu musí být provedena do 3 měsíců od změny podmínek, na jejichž základě byl plán zpracován. Za změnu podmínek se považuje změna množství překračující limit nebo změna závazné části POH kraje.

Podklady pro zpracování POH původce.

Závazná část POH kraje, která je vyhlášena obecně závaznou vyhláškou příslušného kraje.

Evidence odpadů za uplynulá období – analýza produkce za 5 let zpětně.

Co obsahuje plán odpadového hospodářství původce odpadů?

Identifikační údaje původce (obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání, je-li žadatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání), identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění.

Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech.

Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství původce se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů.

Přehled cílů a opatření k jejich dosažení (včetně termínů), které bude původce realizovat k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a k dosažení souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje.

Způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství původce včetně seznamu vnitřních dokumentů.

Jméno, příjmení a kontaktní údaje odpadového hospodáře, je-li původce odpadů povinen odpadového hospodáře ustanovit.

Platná legislativa

Zákon o odpadech: § 16 odst. 1 písm. i), § 41-44

Vyhláška č. 383/2001 Sb.

Metodický návod OODP MŽP ke zpracování POH původce – obce

Metodický návod OODP MŽP ke zpracování POH původce (kromě obcí)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *