Patnáctá výzva je přelomová

V pořadí patnáctá výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) je určena pro projekty vedoucí ke zkvalitnění nakládání s odpady a snižování emisí. Znamená však přelom v dosavadním přístupu.

Na jedné ze svých posledních tiskovek vysvětlil ministr Miko: „Z našeho závazku EU vyplývá, že do roku 2012 se má snížit množství odpadů ukládaných na skládku zhruba o jeden milion tun. Když jsme zmapovali objem projektů, které jsou v přípravě (a nejsou to spalovny), bylo jasné, že to nebude stačit.“ Díky změně Plánu odpadového hospodářství byla začátkem prosince 2009 vypsána výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí, která umožňuje podporu zařízení na energetické využití odpadů.

SPALOVNY I MBÚ

Dotace jsou určeny na regionální systémy pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu a zařízení pro energetické využívání komunálního odpadu. O podporu budou moci žádat také projekty rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích i velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, které sníží emise zejména NOx, SO2 a prachových částic a současně vytvoří nové kapacity na spoluspalování odpadu (např. náhrada kotle, rekonstrukce spalovací komory, instalace filtrů, měření emisí). Žádosti v této výzvě budou přijímány kontinuálně od 4. ledna 2010 do 30. června 2011.

„Výše prostředků určená pro tuto výzvu dosahuje částky 8 miliard korun. Z toho na projekty vedoucí ke zkvalitnění nakládání s odpady je určeno 6 miliard korun a na projekty vedoucí ke snižování emisí 2 miliardy korun,“ uvedl na tiskové konferenci Petr Štěpánek, ředitel SFŽP ČR.

Dotaci nezíská zařízení k energetickému využití (spalovna) nebo zařízení k mechanicko-biologické úpravě odpadu, pokud by jeho roční kapacita přesahovala polovinu roční produkce komunálního odpadu v obcích, z nichž bude dané zařízení odebírat odpad. Další kritéria pak výrazně zvyšují laťku pro použité technologie. „Žádosti se budou přijímat kontinuálně a jak přijdou, tak budou vyhodnoceny,“ vysvětlil Ing. Jan Kříž, ředitel odboru fondů EU na ministerstvu. „Vyhodnocené žádosti budou hned posílány na Evropskou komisi, protože takto velké projekty schvaluje ona.“

LHŮTA CO NEJDELŠÍ

Vybudování zařízení na energetické využívání odpadů je investičně náročné. Celkové náklady se u zařízení pro 100 tis. tun odpadů za rok odhadují na 3-5 Rmld. Kč podle kapacity a konkrétních podmínek. Z tohoto důvodu je také velmi finančně i časově náročná administrativní příprava projektu.

„Na přihlašování projektů jsme dali lhůtu nejdelší, jak to šlo. Musíme však počítat odzadu, abychom stačili ty peníze rozdat,“ vysvětluje Ing. Jan Kříž. Informace z podzimu loňského roku hovořily o vyhlášení jakési „předfáze“ výzvy, při níž by se přihlašované projekty předběžně posoudily a poslaly do druhého kola. Bývalý ministr Ladislav Miko však vysvětlil: „Nakonec jsme se rozhodli vypsat výzvu rovnou. Je však vypsána na dlouhou dobu, což by mělo umožnit všem, kdo mají záměr své projekty předložit.“ Podle úředníků ministerstva není nejmenší obava, že by peníze nestačily na profinancování všech projektů, přihlášených v rámci výzvy. Nevylučuje se dokonce ani relokace financí z těch oblastí, kde bude čerpání zaostávat. Podrobné informace na OPŽP, www.opzp.cz. n

Obsah výzvy

Podporované aktivity v rámci prioritní osy 1:

> Regionální systém pro mechanickou a biologickou komunálního odpadu.
> Zařízení na energetické využívání komunálního odpadu.

Omezení v rámci výzvy:

> Minimální požadovaná kapacita: 15 000 tun/rok u MBU 60 000 tun/rok u EVO
> MBÚ musí zpracovat 80 % SKO z celkového množství vstupujícího do zařízení.
> MBU smí ukládat na skládky pouze biologicky stabilizovaný odpad s výhřevností nižší než 8 MJ/kg a respirační aktivitou nižší než 10 mg/g sušiny.
> Zařízení EVO musí splňovat podmínku energetické účinnosti větší a rovno 0,65 podle směrnice EP a rady 98/2008 o odpadech.
> Roční kapacita zařízení k energetickému využití KO a úpravě KO v zařízení MBU nesmí přesáhnout polovinu roční produkce KO v regionu zahrnujícím katastrální území obcí, z nichž bude dané území odebírat komunální odpad.
> U projektů MBU musí mít žadatel potvrzení budoucího odběratele upraveného odpadu k energ. využití na min 25 % vysokoenergetické frakce. EVO na odběr min 25 % vyrobené energie do odběrných sítí.

Prioritní osa 2 – omezování emisí

> Rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů za účelem. snížení emisí zejména NOX a SO2 a současně vytvoření nových kapacit na spoluspalování odpadů (náhrada původního kotle novým, rekonstrukce spalovací komory, úpravy dopravních cest.
> Rekonstrukce velkých nespalovacích stacionárních zdrojů za účelem snížení emisí NOX nebo prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOX či prachových částic u velkých stacionárních nespalovacích zdrojů a současně vytvoření nových kapacit (včetěn zvýšení stávajících kapacit) na spoluspalování odpadů.

Energetické využití odpadů má perspektivu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *