Kategorie:
Praxe

Okres Jeseník je v separovaném sběru na špičce

Třídění využitelných složek komunálního odpadu je dlouhodobý, neustále rozvíjený a zdokonalovaný proces. V okrese Jeseník se provádí už více než dvě desítky let a za tu dobu vynesl separaci v celém regionu na republikovou špičku.

Uplynulý rok 2012 pokračoval recesí hospodářství celé republiky, jež se promítá i do nakládání s odpady. Ačkoli Jesenicko stále patří v rámci republiky na špici, co se týká třídění odpadů z domácností, celkové množství odpadů klesá. Společný jednotný systém obcí okresu Jeseník (kromě Zlatých Hor a Mikulovic, které mají systém vlastní) zajišťují Technické služby Jeseník a. s. Velký podíl na výsledku systému separace je dán odborností, zkušeností, kontakty a snahou všech pracovníků TS a samozřejmě také zapojením drtivé většiny občanů.


V roce 2012 bylo ze separačních kontejnerů a sběrných dvorů svezeno na třídicí linku celkem 1691 tun separovaného odpadu, z tohoto množství bylo 1443 tun předáno k recyklaci a novému materiálovému využití. Nevyužitelných bylo pouze necelých 15 % odpadů (248 tun). Na sběrných dvorech v Jeseníku bylo občany odloženo 17,8 % (112,7 tun) z celkového množství využitelných odpadů.

KOMODITY SBĚRU

Množství jednotlivých komodit separovaného odpadu za roky 1991-2012 názorně ukazují, jak se systém postupně rozvíjel.

U papíru převládají tiskoviny, letáky a kartonové krabice, ostatního obalového materiálu je méně. Po loňském propadu vytříděné množství mírně vzrostlo (viz graf 3). Společně s papírem je sbírán i nápojový karton, jehož samostatný sběr není ekonomický. Za rok 2012 bylo v okrese vytříděno a předáno ke zpracování 15,3 tun nápojového kartonu.

Loňský pokles množství vytříděných plastů je dán menším množstvím PET lahví v odpadu – občané méně nakupují balené vody. Spotřeba plastů neustále stoupá, zároveň se však zmenšuje tloušťka obalových materiálů. V množství separovaného odpadu, vyjadřovaném hmotnostně, se proto nárůst plastových obalů výrazně neprojevuje.

Plast je pro svou malou objemovou hmotnost velmi nevhodný pro skládkování, naopak je dobře recyklovatelný. Proto je důležité jej důsledně vytřídit z ostatního odpadu. Na separační lince se plasty dotřiďují na celkem devět druhů.

U další komodity – skla – se projevila klesající kupní síla obyvatel a metanolová kauza ve druhé polovině roku. Dvousložkový sběr skla funguje bez problémů. Kvalita vytřídění čirého skla v domácnostech je vysoká a jeho množství oproti barevnému je trvale výrazně vyšší.

Kovový odpad je na Jesenicku sbírán do separačních kontejnerů společně s papírem, větší kusy odkládají občané ve sběrných dvorech. Množství takto sebraných kovů však stále ovlivňuje výkupní cena ve sběrných surovinách, kde končí valná část tohoto druhu odpadu (viz graf 4). Sběr přes sběrné nádoby a dvory je však stabilnější a odolnější vůči výkyvům trhu.

 

Jan Prejda
Technické služby Jeseník, a. s.

 

JEDNOTLIVÉ DRUHY KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V OKRESE JESENÍK (2012)

 

Komodita Množství (kg/obyvatele/rok) Celkové množství (tun/rok)
Celkové množství komunálního odpadu 300,8 3 583,3
– Zbytkový směsný komunální odpad 153,0 1 822,2
– Velkoobjemový odpad 64,2 764,7
– Ostatní odpady 20,9 249,2
– Nebezpečný odpad 1,1 13,1
Separovaný odpad celkem 61,6 734,1
– Separovaný odpad papír 30,3 360,8
– Separovaný odpad plast 12,3 146,8
– Separovaný odpad sklo 17,2 204,9
– Separovaný odpad kov 1,8 21,6

 

Slavnostní otevření nové třídicí linky, která byla uvedena do provozu letos. Vybudování haly i technologie stálo 26 mil. Kč (podpora EU 40 %). Kapacita a funkčnost je plánována do roku 2038, tj. na dalších 25 let.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *