Ohlašování odpadů bude zase jinak

Blíží se doba, kdy se opět začneme zabývat ohlašováním odpadů. Změnilo se něco nebo je to stejné jako minulý rok? Udělejme si čas na malou rekapitulaci.

Rok 2009 nám přinesl (ke dni odevzdání tohoto článku) osm novel zákona o odpadech a jednu novou vyhlášku (č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě). Došlo k jedné velmi zásadní změně, kterou ne každý zaregistroval. Jedná se o změnu limitu pro vznik ohlašovací povinnosti.

Původci a oprávněné osoby, kteří produkovali nebo nakládali s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, byli dosud povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku hlášení o odpadech. Tato povinnost byla v zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. změněna. Změnu přinesla tzv. baterková novela č. 297/2009 Sb., a to s účinností od 19. 9. 2009.

A jak to tedy nyní je? Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku hlášení v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku hlášení v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou.

Původci odpadů mají tedy nový hmotnostní limit a oprávněné osoby hlásí vždy, bez ohledu na limit. Až bude vydán prováděcí předpis, který stanoví seznam odpadů, které se hlásí vždy (bez ohledu na limit), bude se to vztahovat i na původce odpadů.

HLÁŠENÍ A JEHO FORMY

Původci odpadů hlásí v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech. Ten je zveřejněn na adrese http://www.mzp.cz/cz/evidencni_ohlasovaci_standardy.

Oprávněné osoby, včetně těch, které plní ohlašovací povinnosti zároveň jako původci odpadů, hlásí elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obce hlásí v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech. Osoby oprávněné ke sběru nebo zpracování autovraků hlásí v elektronické podobě podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., a to v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní na svých interne- tových stránkách.

Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů na formuláři uvedeném v příloze č. 8 vyhlášky číslo 352/2005 Sb. Mohou volit mezi písemným vyhotovením nebo elektronickou podobou, protože zmíněný přenosový standard na ně také pamatuje.

Řada dotazů se týká datových schránek a ohlašování odpadů. Pro firmy je asi nejdůležitější to, že datové stránky použít lze, ale není to povinnost. To však neplatí pro úřady. Ty by s ohlašovatelem měly komunikovat prostřednictvím datových schránek. To znamená, že v datové schránce můžete najít například výzvu k odstranění nedostatků v hlášení. Proto by bylo vhodné datovou schránku pravidelně kontrolovat.

ZMĚNA ISPOP, IRZ A E-PRTR

Zásadní změny přinesl i zákon č. 25/2008 Sb., který zavádí Integrovaný systém plnění ohlašovací povinnosti (ISPOP). Jeho náběh do praxe je postupný, a tak pozor na to, že nehlásí všichni stejně. Pokud jste registrovaným ohlašovatelem Integrovaného registru znečištění (IRZ) nebo vám vznikla povinnost do něho hlásit (při překročení limitu u některé z ohlašovaných látek), tak se vás to týká již za rok 2009. Pokud nemáte povinnost hlásit do IRZ, ale provozujete některou činnost E-PRTR, máte ještě čas. Vysvětlení naleznete v tabulce na této straně.

Z toho vyplývá, že od roku 2012 budou prostřednictvím ISPOP hlásit všichni. Více informací najdete na adrese http://www.irz.cz/, kde je vysvětlen i význam použitých zkratek. Pokud přechod na nový systém ohlašování bude zajištěn vzájemnou kompatibilitou s přenosovým standardem o odpadech, tak odborná veřejnost nemusí mít žádné obavy. To je totiž spolehlivě ověřeno v provozní praxi.

FIRMY A PROVOZOVATELÉ

Určitě zase začnou diskuze o tom, jak hlásit odpady od firem zapojených do systému obce. Tady je třeba připomenout, že § 12 odst. 3 zákona o odpadech považuje za oprávněnou osobu i obec, do jejíhož systému se firma zapojuje (za podmínek stanovených v § 17). Firma hlásí předávání odpadu obci a obec hlásí přebírání odpadu od smluvního partnera (firmy smluvně zapojené do systému obce). Spekulace typu „..zapojené firmy nic neevidují ani nehlásí, protože to za ně zajišťuje obec..“ v zákonu ani v prováděcích vyhláškách nenajdete.

Pro provozovatele zařízení je zásadní změna ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. (ve znění vyhlášky č. 351/2008 Sb.). Ta požaduje evidovat odpady zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost a mobilní zařízení. Jenže pojem „činnost“ není vyhláškou definován a navíc to není ani v souladu s § 39 zákona o odpadech. V případě pochybností je nejlepší konzultovat na krajském úřadu, který zařízení povolil.

Ing. Jiří Kvítek
analytik společnosti INISOFT, s. r. o.

 

Nejčastější chyby při ohlašování

Nesprávná identifikace provozovny – uvádějte co nejpřesnější údaje o své provozovně

Nevyrovnanost bilance – v případě inventurních rozdílů lze použít kódy BN50 a XN53

Produkce odpadu 19 08 05 – je třeba vyplnit list č. 3 přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Evidence kalů – hmotnost již nepřepočítávat na obsah sušiny

Hlášení o odpadech za více zařízení – podávejte za každé provozované zařízení samostatně

 

 

 

Důležitým termínem pro všechny odpadáře je 15. únor, kdy se zasílá hlášení o produkci odpadů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *