Odpady z organických chemických procesů

Skupina 07 podle Katalogu odpadů zahrnuje organické odpady, mezi nimiž dominují reakční zbytky, matečné louhy a rozpouštědla.

Tato skupina zahrnuje rozsáhlé oblasti chemické výroby, která produkuje obrovské spektrum výrobků. Odpady skupiny 07 pocházejí z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin, plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken, organických barviv a pigmentů, farmaceutických výrobků, tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky, čistých chemických látek a dalších, blíže nespecifikovaných chemických výrobků.

Z charakteru výroby vyplývá, že značný podíl těchto odpadů jsou promývací vody, matečné louhy a organická rozpouštědla, filtrační koláče a reakční zbytky. Tyto odpady tvoří například u skupiny odpadů 0701 až 96 % všech vykazovaných odpadů, ve skupině 0705 je to pak 89,5 % všech produkovaných odpadů. Zbytky představují vesměs kaly z čistíren odpadních vod nebo další, blíže nespecifikované odpady.

Další charakteristickým rysem těchto výrob je, že historicky patřily mezi největší znečišťovatele životního prostředí. Nakládání s odpady fakticky neexistovalo a vše se řešilo prostým skladováním na pozemku v nezabezpečeném skladu nebo vypouštěním do podloží. Na rozsáhlé sanační práce v areálech bylo vynaloženo mnoho miliard korun a sanace ještě zdaleka nejsou u konce.

V tabulce produkce odpadů dominuje například odpad 070108, což jsou destilační zbytky z výroby základních organických sloučenin. Z celkem zhruba 40 tisíc tun se pouze 1126 tun odstraňuje spalováním, se zbytkem se nakládá podle kódů N1-N18, což nejčastěji zahrnuje opětovné využití nebo prodej jako surovina.

Dalším význačným druhem odpadů jsou odpady katalogového čísla 070213 – Plastový odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken. Z vznikajících zhruba 34 tisíc tun ročně se opět prakticky všechno využívá podle kódů N1-N18.

Pro chemické výroby je rovněž typické, že většinu svých odpadů předávají externím firmám k zneškodnění a hlavně dalšímu využití. Outsourcing odpadového hospodářství se obecně považuje za efektivnější formu z hlediska odbornosti i ekonomiky. Továrna však nesmí narazit na „odpadářskou“ firmu, o jejíž činnosti se zmiňujeme v příloze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *