Autor
Kategorie:
Praxe

Odpadové hospodářství: významné rozdíly mezi členskými státy EU

Nejvýkonnější členské státy vykazují 70% míru recyklace a pod zem neukládají takřka žádný odpad, zatímco jiné státy na skládky ukládají stále ještě více než tři čtvrtiny svého odpadu. Jak se těmto nejúspěšnějším zemím podařilo přeměnit problém na zdroj?

Z nové zprávy, kterou zveřejnila Evropská komise, vyplývá, že toho docílily sloučením ekonomických nástrojů. Ukázalo se, že kombinace daní ze skládkování a spalování a zákazu těchto činností, systémů odpovědnosti původce odpadu a plateb podle množství odpadu jsou nejúčinnějším nástrojem k přesměrování toků odpadu k udržitelnějšímu využití. Má-li EU splnit cíle stanovené v plánu účinného využívání zdrojů, tedy nulové skládkování, zvýšení míry recyklace a opětovného využití na maximum – a omezení energetického využití na nerecyklovatelný odpad, bude zapotřebí tyto ekonomické nástroje zavést ve všech členských státech.

VRÁTIT ODPAD DO EKONOMIKY

„Odpad je příliš cenný na vyhození a pokud se s ním správně naloží, je možné tuto hodnotu vrátit do ekonomiky zpět,“ uvedl evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Šest členských států nyní kombinuje téměř nulové skládkování s vysokou mírou recyklace. Využívají tak nejen hodnotu odpadu, ale vytvořily také prosperující odvětví a mnoho pracovních příležitostí. Z této zprávy je zřejmé, jak se jim to podařilo – s pomocí ekonomických nástrojů učinily prevenci, opětovné využití a recyklaci odpadu zajímavějšími z ekonomického hlediska.“

Zavedení ekonomických nástrojů ve všech členských státech bude nezbytné, má-li EU splnit cíle stanovené v jejích právních předpisech v oblasti nakládání s odpady a cíle pro účinné využívání zdrojů (viz box).

V rámci přezkumu cílů EU pro oblast nakládání s odpady v roce 2014 se proto zvažuje možnost, nařídit jejich používání a uplatňování v některých případech právními předpisy. Komise rovněž zařadila environmentálně šetrné nakládání s odpady mezi podmínky pro získání některých finančních prostředků z fondů Evropské unie.

STATISTIKY EUROSTATU

Způsob, jakým členské státy nakládají s odpady, jsou velmi odlišné. Podle zprávy, kterou 27. března zveřejnil Eurostat, ukládá šest nejvyspělejších členských států – Belgie, Dánsko, Německo, Rakousko, Švédsko a Nizozemsko – méně než 3 % svého komunálního odpadu na skládky. Na druhé straně však devět členských států nadále skládkuje přes 75 % svého komunálního odpadu. Nejnovější statistiky zveřejněné úřadem Eurostat vykazují trvalý pokrok v některých nových členských státech, kde se rychle zvyšuje míra recyklace. U několika členských států uvádějí statistiky kupodivu snižování objemu komunálního odpadu. Důvodem k tomu je zřejmě hospodářský pokles v důsledeku krize.

V roce 2008 zaznamenalo odvětví nakládání s odpady a recyklace v EU obrat 145 miliard eur, což představuje přibližně 2 miliony pracovních míst. Důsledné uplatnění politiky EU pro nakládání s odpady by podle zprávy přineslo v Unii dalších 400 000 pracovních příležitostí a dodatečný roční obrat 42 miliard eur.

Zpráva a podrobné výsledky pro jednotlivé členské státy: htttp://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Zpráva ESTAT o nakládání s komunálním odpadem: STAT/12/48.

KOMBINACE NÁSTROJŮ PRO LEPŠÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Daně ze skládkování a spalování odpadu a zákaz těchto činností – v zemích, kde v důsledku zákazů nebo daní stouply ceny za skládkování a spalování odpadu, se míra skládkování a spalování snížila.

Systémy plateb podle množství odpadu se ukázaly jako velmi účinné v prevenci tvorby odpadu a motivují občany k tomu, aby třídili odpad.

Systémy odpovědnosti původce odpadu umožnily několika členským státům shromáždit a přerozdělit prostředky potřebné ke zlepšení tříděného sběru a recyklace. Avšak vzhledem k tomu, že efektivnost a transparentnost nákladů se mezi jednotlivými členskými státy a toky odpadu výrazně liší, je nutné tyto systémy pečlivě naplánovat a monitorovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *