Autor
Kategorie:
Praxe

Odpadové dny 2011

Cyklus odborných konferencí Odpadové dny 2011 zahrnuje pět významných konferencí. Svým zaměřením a obsahem postihují širokou problematiku nakládání s odpady.

Cílem cyklu je obsáhnout co nejvíce informací, potřebných pro plánování, řízení a provoz odpadového hospodářství obcí, měst, regionů a původců. Témata jednotlivých konferencí se zaměřují na aktuální problémy , zejména tvorbu regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady.

ODPADOVÉ FÓRUM, 13. – 14. DUBNA, KOUTY NAD DESNOU

Symposium je určeno k prezentaci výsledků výzkumů v oblasti nakládání s odpady, prevence vzniku odpadů, sanací ekologických zátěží a dalších souvisejících oborech formou srozumitelnou a přínosnou široké odborné veřejnosti. Záměrem pořadatelů je také seznámit představitele výzkumné obce s potřebami reálného „odpadářského života“ a umožnit případné navázání spolupráce. Symposium je pořádáno v úzké spolupráci s elektronickým recenzovaným časopisem WASTE FORUM. Informace na www.odpadoveforum.cz

ZPĚTNÝ ODBĚR 2011, 3. KVĚTNA, HOTEL CORINTHIA TOWERS V PRAZE

Třetí ročník konference seznamuje s aktuálním děním v oblasti zpětného odběru v ČR a EU. Hlavními tématy konference jsou systém financování recyklace fotovoltaických panelů, recyklace CRT a LCD obrazovek a environmentální výchova a osvěta ve školách.

Pořadatelé spolupracují s odborníky z oblasti zpětného odběru, odpadového hospodářství, i s odborníky v oblasti školství. Mezi aktivními účastníky i hosty budou zástupci jednotlivých kolektivních systémů z domova i ze zahraničí, zástupci MŽP ČR, kontrolních orgánů, WEEE Fóra, výrobců/dovozců, zpracovatelů, posledních prodejců a dalších.

Informace na www.asekol.cz

ODPADY 21, 10. – 11. KVĚTNA, OSTRAVA

11. ročník konference s mezinárodní účastí s podtitulem „Odpadové hospodářství středoevropských zemí“ se zaměří na dvě základní témata: reálné možnosti snižování množství vznikajících odpadů a klíčová zařízení v ISNKO

Cílem organizátorů je pomoci praktické realizaci cílů OH ve vazbě na energetiku, zvýšení ekologické úrovně nakládání s odpady a urychlení dosažení evropských standardů nakládání s odpady a plnění podmínek souvisejících se vstupem do Evropské unie. Informace na: www.fite.cz

ODPADY A OBCE, 8. – 9. ČERVNA., HRADEC KRÁLOVÉ, CENTRUM ALDIS

12 ročník konference určené, kterou pořádá AOS Eko-kom ve spolupráci s dalšími profesními organizacemi a kolektivními systémy. Hlavními tématy konference budou: vývoj legislativy v odpadovém hospodářství, úprava odpadů a využití druhotných surovin, živnostenské odpady v obecních systémech nakládání s odpady, LCA recyklace odpadů, ekonomika OH a datové zdroje pro OH.

Informace na www.ekokom.cz

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY, 21. – 23. ZÁŘÍ, NÁMĚŠT NAD OSLAVOU

7. ročník mezinárodní konference určené zástupcům samospráv obcí, měst, krajů a státní správy, odpadářským firmám a další odborné veřejnosti. Hlavními tématy budou legislativa a praxe, hodnocení vlivu na životní prostředí (nové techniky a technologie), prevence vzniku BRKO, ekonomika a podnikání v systémech BRKO (využití výstupů – energie, kompost, digestát, stabilizovaný odpad, popílek), BRKO z pohledu dalšího využití a koncových zařízení (kompostovatelné BRKO, BRKO ve směsném KO pro energetiku apod.), bioplynové stanice v ISNKO.

Informace na www. zeraagency.eu

Cyklus Odpadové dny se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Partnery celého cyklu jsou Svaz měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky a Hospodářská komora České republiky. Mediálními partnery časopis Odpady a Odpadové fórum.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *