Autor
Kategorie:
Praxe

Odpadářské bioplynky mají nižší podporu, než zemědělské

Bioplynová stanice pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů ve Žďáru nad Sázavou, byla vybudována v letech 2011-2012 s podporou Evropské unie.

V souvislosti s novou legislativou, týkající se biometanu (viz box vpravo), jsme položili několik otázek Janu Svobodovi ze společnosti ODAS, s. r. o., která bioplynovou stanici provozuje.

Je pro vás, jako pro provozovatele bioplynové stanice, důležitá podpora bioplynu/ /biometanu jako obnovitelného zdroje?

My z naší bioplynové stanice (BPS) nedodáváme žádný metan do rozvodné soustavy ale v kogenerační jednotce vyrábíme elektřinu a teplo. Obojí pak prodáváme a čerpáme k tomu tzv. zelený bonus za výrobu energie z obnovitelných zdrojů.


O výrobě biometanu jsme při přípravě projektu BPS také uvažovali, ale v té době ještě nebyla podpora stanovena, a proto pro nás bylo výhodnější přiklonit se k výrobě elektřiny.

Zelený bonus na biometan byl původně navrhován ve výši 4000 korun za MWh, nyní je to 1700 Kč/MWh – je tato částka dostatečná, odpovídající potřebám výrobců biometanu?

Zařízení na čištění biometanu a jeho vtláčení do rozvodné soustavy plynárenských podniků bylo tenkrát dosti drahé – asi okolo 20 mil. Kč – a výkupní ceny od odběratelů zase velice nízké. Nevím, jak to dnes vychází s podporou od státu, ale jsem přesvědčen, že současně provozované bioplynové stanice budou dále využívat garantovaných dotací u výroby energií a výroba biometanu se objeví u nových instalací spíše sporadicky. Výstavba nových bioplynových stanic je závislá zejména na surovinách, které se do BPS musí dodávat. To už mají v současné době pouze velké zpracovatelské závody. Nového velkého boomu výstavby BPS se za současných dotačních podmínek bát nemusíte. K čemu bioplynky také podle mne přispěly, je zvýšení cen základních zemědělských komodit, tzn. potažmo i potravin.

Můžete porovnat zemědělské a „odpadářské“ bioplynky?

BPS našeho typu, tzn. odpadové nebo odpadářské, mají menší podporu, tzn. nižší zelený bonus než BPS zemědělské (rozdíl výkupní ceny – mínus 0,57 Kč/kWh a minus 0,51 Kč/kWh u zeleného bonusu). Při průměrné roční výrobě kolem 4 000 000 kWh (500 kW instalovaného výkonu) se jedná o rozdíl v příjmech ve výši 2 040 000 až 2 280 000 Kč/rok. Je to pro nás paradoxní, protože i pro náš provoz potřebujeme nakupovat zemědělské plodiny na výrobu bioplynu. V minimální míře musíme zemědělskými produkty překlenout zimní období, a protože sami nemáme zemědělské pozemky, musíme plodiny nakupovat za tržní ceny. Ty jsou podstatně vyšší než ceny nákladové, za které je zemědělci pro své BPS vyrábí. Z toho důvodu se dostáváme do horších ekonomicko provozních podmínek než zemědělské BPS, a tím i obracíme asi na hlavu původní myšlenku, že z odpadu budeme vyrábět energie. Preferovanější u nás je, když se energie vyrábí z potravin!

Je pro vás, jako výrobce bioplynu, obtížné prodat ho do sítě plynařům? Je to pro vás závažný zdroj příjmů?

Prodej energií je pro nás jedno-značně nejdůležitějším příjmem a bez něho bychom nebyli schopni BPS vůbec provozovat. Takže jestli prodáváme proud, nebo plyn je asi jedno, ale každopádně je to největší příjem, který přiteče do bioplynové stanice. Státní podpora formou doplacení tzv. zeleného bonusu nebo garantované výkupní ceny je však podstatně nižší, než jak byla nastavena fotovoltaických elektráren.

 

LEGISLATIVA K BIOMETANU

Zákon č. 165/2012 Sb. – o podporovaných zdrojích energie a související předpisy

Vyhláška č. 459/2012, o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu (částka 171 ze dne 21. prosince 2012)

Vyhláška č. 477/2012, o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů

Vyhláška č. 478/2012, o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů (částka 180 ze dne 31. prosince 2012)

 

KVALITA BIOMETANU

Jednou z podmínek podpory biometanu prostřednictvím zelených bonusů je, aby byl vyrobený v souladu s požadavky na jeho kvalitu, odorizaci a tlak. Nová vyhláška tyto požadavky zakotvuje. Jejich implementace bude především na výrobcích biometanu. Kontrolu dodržování zákona provádí Státní energetická inspekce. Vzhledem k tomu, že jde o zcela nový druh plynu, který bude dodáván do plynárenské soustavy, musejí provozovatelé plynárenského zařízení, k nimž budou výrobny biometanu připojeny, sledovat jeho vliv na provoz plynárenského i odběrného plynového zařízení u zákazníků.

Vyhláška č. 459/2012 stanoví požadavky na kvalitu biometanu dodávaného do distribuční soustavy nebo přepravní soustavy nebo zásobníku plynu. Konkrétní kvalitativní parametry pro biometan vyrobený procesem anaerobní fermentace jsou uvedeny v příloze 1, s rozdělením samostatně pro distribuční soustavu a samostatně pro přepravní soustavu společně se zásobníky plynu, a to s ohledem na uzavřené dlouhodobé kontrakty na přepravu plynu. Ve vyhlášce se stanoví také požadavky na tlak vyrobeného biometanu, měření tlaku a zabezpečovací zařízení. Způsoby měření množství a kvality biometanu jsou uvedeny v příloze č. 2, četnost měření je pak stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *