Odborníci navrhují řešení pro odpadové hospodářství

V rámci cyklu Odpadové dny 2009 již proběhly tři zásadní konference, zaměřené na nakládání s odpady. Z jejich jednání vyplynulo několik obecných závěrů a doporučení.

Mezi hlavními tématy programů všech tří konferencí nalézáme zejmén aintegrované systémy nakládání s komunálními a dalšími odpady. Druhým aktuálním tématem byly možnosti a způsoby využití odpadů v ČR, včetně energetického využití. Přednášející i účastníci konferencí se shodli na tom, že právě integrované systémy mohou významně přispět ke stabilizaci odpadového hospodářství v ČR, zvláště pokud využijí různých variant technologií podle místních podmíek.

Předmětem diskusí byla také efektivní spolupráce průmyslu a komunální sféry, která je nutnou podmínkou pro fungující systémy zpětného odběrů obalů a dalších vybraných výrobků jako jsou autovraky, pneumatiky nebo oleje. Tam, kde tato součinnost nefunguje, lze těžko dostát závazkům, které na povinné osoby klade legislativa. Důležitým tématem byly také finance, zváště otázka, jaké investiční a provozní náklady si vyžadují různá systémová řešení a jaké jsou možnosti jejich financování z peněz soukromých subjektů, státního rozpočtu, či fondů Evropské unie.

Konferencí se zúčastnilo celkem asi 1000 účastníků, kteří reprezentují širokou odbornou veřejnost, samosprávu obcí a krajů, státní správu, průmysl, firmy nakládající s odpady, recyklátory a odborné instituce. V souhrnu představují reprezentativní zastoupení odborníků z oboru odpadového hospodářství.

Konference se konaly pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské komory ČR a ve spolupráci s dalšími partnery.

V závěrech, které přetiskujeme v rámečku, jsou shrnuty postoje odborníků k zásadním problémům českého odpadového hospodářství, ať už je to nový zákon o odpadech, návrhy na zálohování obalů, nebo problematika energetického využití odpadů.

Jelikož tyto závěry byly formulovány na základě širokého odborného konsensu, chtějí s nimi organizátoři konferencí seznámit poslance a senátory, členy Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny a senátu Parlamentu ČR, předsedy výborů v Poslanecké sněmovně a v senátu. Materiál bude zaslán na Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra.

– jhm –


V rámci cyklu Odpadové dny 2009 proběhly tři konference:

Odpady 21 – mezinárodní konference o odpadovém hospodářství středoevropských zemí konaná ve dnech 27. a 28. dubna v Ostravě,

Zpětný odběr 2009 – mezinárodní konference zaměřená na zpětný odběr elektrozařízení a vybraných výrobků konaná 19. května v Praze,

Odpady a obce – konference zaměřená na problematiku odpadového hospodářství obcí konaná ve dnech 10. a 11. června v Hradci Králové.

Součástí cyklu je i konference Biologicky rozložitelné odpady – konference o možnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, která se koná ve dnech 9. a 10. září v Náměšti nad Oslavou. Mediálními partnery celého cyklu jsou časopis Odpady a Moderní obec.

Závěry a doporučení odborných konferencí z cyklu Odpadové dny 2009:

Účastníci odmítají naprosto nekoncepční návrh nového zákona o odpadech.

Tvorba koncepcí a strategií v odpadovém hospodářství musí být založena na respektování názorů a zkušeností všech subjektů odpovědných za nakládání s odpady v ČR.

Zřídit stálý meziresortní orgán pro řešení otázek odpadového hospodářství a druhotných surovin v České republice, složený ze zástupců ministerstev, místních a regionálních samospráv, odborných organizací a podnikatelských reprezentací.

Provést okamžité změny ve stávajícím právním řádu ČR a souvisejících dokumentech (např. POH ČR, Implementační dokument OPŽP atd.,) zejména v oblasti dobudování integrovaných systémů nakládání s komunálními odpady tak, aby byla umožněna okamžitá podpora dalších způsobů využití odpadů, zejména pak energetického využití. Rychlost řešení je nezbytná s ohledem na časové omezení čerpání prostředků z fondů EU. Tento postup potvrdili i zástupci MŽP a SFŽP.

Vytvořit moderní a dlouhodobě udržitelné strategie nakládaní s odpady v ČR. Pro zpracování této strategie se doporučuje využít Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech v ČR.

Na základě této strategie vytvořit novou právní úpravu, která stanoví jednoduchý a jasný legislativní rámec pro nakládání s odpady a použitými výrobky v ČR, založený na principech evropských směrnic s přihlédnutím na podmínky České republiky.

Vypracovat dlouhodobou komunikační strategii s tematikou integrovaných systémů nakládání s odpady pro širokou veřejnost, zástupce samospráv a státní správy a ostatní subjekty.

Nezavádět nové ekonomické nástroje na regulaci způsobů nakládání, zejména pak odstraňování odpadů, při neexistenci alternativních způsobů nakládání s odpady v ČR.

Účastníci odmítají jakékoli úvahy o zavedení systému zálohování vybraných nápojových obalů, především PET lahví či plechovek, včetně příslušné změny zákona o obalech.

Zachovat stávající systém zpoplatňování občanů obcemi, stanovit způsob valorizace místního poplatku a umožnit obcím v rámci jejich samostatné působnosti svobodný výběr způsobu zpoplatnění občanů.

Nutnost ekonomické podpory odbytu výrobků a energií vyrobených z odpadů.

Podpořit energetické využití odpadů v rámci regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady s tím, že odpady jsou plnohodnotnou součástí palivoenergetického mixu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *