Obaly, filtry a čisticí tkaniny

Skupina 15 podle Katalogu odpadů zahrnuje odpadní obaly a dále absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené.

Subjekty uvádějící na trh či do oběhu obaly nebo balené výrobky mají podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, povinnost využití odpadů z obalů. Tuto povinnost vesměs plní prostřednictvím autorizované obalové společnosti (EKO-KOM, a. s.). Počet zapojených subjektů se v průběhu let trvale zvyšuje, v loňském roce bylo zapojeno skoro 21 tisíc subjektů (firem uvádějících na trh obaly).

Z celkového množství vzniklých obalových odpadů bylo v roce 2009 recyklací využito 70 % a energeticky téměř 8 %. Vzniklé obalové odpady odpovídají množství jednorázových obalů uvedených na trh a množství vzniklých odpadů z opakovaně použitelných obalů. Ve srovnání s rokem 2008 však došlo k poklesu vzniklých obalových odpadů, a to o více než 6 %.

V rámci systému EKO-KOM bylo za rok 2009 zaevidováno celkem 827 795 tun vzniklých obalových odpadů, což tvoří 92 % z celkového množství vzniklých obalových odpadů. Tento údaj se výrazně liší od údajů Českého statistického ústavu, který uvádí pro celou skupinu 15 (tedy včetně čisticích tkanin atd.) celkovou produkci zhruba 744 tisíc tun. Rozdíly jsou způsobeny různými metodikami pro sběr dat.

Podle údajů EKO-KOM byly papírové/lepenkové obaly recyklovány z 94 %. Plastové obaly tvořily tak největší podíl energeticky využitých obalových odpadů (19 %).

Zpráva o životním prostředí za rok 2009 zdůrazňuje, že v posledních měsících roku 2008 a v prvních třech čtvrtletích roku 2009 došlo v důsledku celosvětové ekonomické krize k výraznému omezení průmyslové výroby a dramatickému propadu cen využitelných surovin, resp. odpadů (zejména kovů, papíru, plastů). Poslední čtvrtletí roku 2009 následně přineslo částečné oživení poptávky po druhotných surovinách a též růst jejich výkupních cen. Přes tyto nepříznivé vlivy nebyl v průběhu roku 2009 zaznamenán výrazný propad vykazovaných statistických hodnot. Z pohledu mezinárodního srovnání dosahuje v roce 2006 největšího procenta recyklace obalových odpadů Belgie, a to 79 %. ČR zrecyklovala 63 % obalových odpadů v roce 2006 a je tedy pátou zemí v EU27 s největší recyklací obalových odpadů.

PRODUKCE ODPADŮ SKUPINY 15 KATALOGU ODPADŮ V ROCE 2009 (V TUNÁCH)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *