O další sanaci ve Spolaně musí rozhodnout Ministerstvo financí

V několika objektech neratovické Spolany bylo před lety prokázáno jedno z největších světových znečištění dioxiny. Sanaci provedla společnost BCD CZ, a. s., pomocí technologie zásaditého katalytického rozkladu, jehož licenci vlastní. Položili jsme několik otázek panu Grahamu Hamiltonovi, generálnímu řediteli BCD, a. s.

Od dokončení sanace dvou budov (známých jako 1420 a 1030) v areálu Spolany Neratovice uběhly dva roky. Jak s tímto odstupem času hodnotíte provedenou sanaci a její výsledky?

Dekontaminace budov označovaných jako A1420 a A1030 byla dokončena začátkem roku 2008. BCD CZ provedla ošetření budov, chemického závodu, zbytkových chemikálií a okolní kontaminované půdy, která obsahovala nejvyšší množství dioxinů ze všech světových projektů, dle nejvyšších standardů známých pro nespalovací technologie. Všechny strany zainteresované v posouzení projektu ocenily úspěšnost prací.

Technologie BCD je světově unikátní a ve Spolaně prokázala svou účinnost. Jak je využívána nyní?

Výrobní závod a zařízení jsou v současné době ve Spolaně nevyužité, neboť se čeká na vyřešení otevřeného sporu mezi BCD CZ a Ministerstvem financí ohledně stavu smlouvy. Práce na vyčištění kontaminované půdy a stavebních materiálů byly ukončeny v listopadu 2008. Do března 2009 bylo odstraněno zbytkové znečištění z pracovního prostředí. Od té doby průběžně probíhá údržba závodu a předpokládá se, že závod i jeho zařízení je možno opětovně uvést do činnosti do tří měsíců od vydání takového pokynu. K obnovení provozu by bylo zapotřebí jen drobných prací.

V areálu Spolany jsou další prostory, které potřebují sanace. Jsou i tyto oblasti zmapovány, případně se pro ně chystají sanační práce?

V prostorách Spolany je několik problémů vyžadujících okamžitou pozornost.

Jde o vyčištění takzvané budovy SAE (stará amalgamová elektrolýza) a okolní půdy a podzemních prostor budovy, které jsou vysoce kontaminovány rtutí a v některých oblastech směsí rtuti, dioxinu a jiných perzistentních organických polutantů (POP). Vyčištění této budovy bylo předmětem zakázky z roku 2003, která byla přidělena české stavební firmě. Technické řešení firmy se však na základě výsledků zkoušek v pilotním projektu ukázalo jako nevhodné. BCD CZ na vlastní náklady realizovala pilotní studii, která ukázala, že vlastní vybavení a zařízení schopné vyčistit půdu kontaminovanou rtutí a dioxiny na velmi vysokou úroveň, jakou požaduje ČIŽP ve svém rozhodnutí. Od roku 2003 kromě menších prací neprobíhá žádné čištění budovy SAE, která tak díky kontaminaci prostředí představuje potenciální nebezpečí pro lidské zdraví. BCD CZ nabídla přímo stavební firmě i Ministerstvu financí určitou škálu technických a finančních řešení, která by umožnila dokončení projektu. Na základě učiněných podání bylo schváleno zvýšení hodnoty ekonomické záruky poskytnuté Spolaně, a. s., vládou, aby práce mohly pokračovat. Ministerstvo financí tuto nabídku stále aktivně podporovalo, avšak její podání bylo učiněno ve stejném termínu jako oznámení takzvaného obřího ekotendru v říjnu 2008 a poté veškeré kontakty s firmou ustaly.

Za druhé se jedná o dekontaminaci podzemních vod v celém areálu Spolany. Poradenská firma, která prováděla rovněž technický dozor nad projektem dioxinů realizovaným BCD CZ, právě dokončuje komplexní průzkum kontaminace podzemních vod celého areálu Spolany. Přesné řešení, které firma na základě průzkumu doporučí, není zatím známo. Nicméně se dá předpokládat, že spolu s vyčištěním podzemních vod bude odstraněna také zbytková kontaminace z budovy A 1400. Zdálo by se to rozumné, jelikož odstranění kontaminace v nenasycené zóně je standardní praxí před zahájením dekontaminace podzemních vod. BCD CZ disponuje vybavením, které by tuto mohlo tuto dekontaminaci provést. Nicméně, na rozhodnutí pro využití nespalovací technologie se stále čeká.

Konkrétně mám na mysli budovu A 1400 Již v roce 2008 se hovořilo o tom, že by měla být rovněž sanována technologií BCD.

V budově A 1400 se nachází přibližně 7-10 000 tun půdy s vysokou kontaminací lindanem. Jedná se o 150krát vyšší koncentraci, než uvádí ČIŽP ve svém rozhodnutí o dekontaminaci.

Budova Lindan, A1400 sousedí s budovou A1420 kontaminovanou dioxiny (ta již byla zbourána, vyčištěna a odstraněna). Podzemní prostory budovy A1400 byly odkryty při výkopech souvisejících s dekontaminací budovy A1420. Bylo jasné, že bez vyčištění budovy A1400 dojde k opětovné kontaminaci již vyčištěné půdy v budově A1420. Dekontaminace Lindanu proběhla s použitím technologie BCD CZ úspěšně v projektu Spolana a rovněž v rámci projektů ve Španělsku i jiných zemích, např. USA.

Původní odhad množství materiálu v podloží budovy A 1400 vyžadujícího dekontaminaci činil zhruba 3600 tun. Podrobný průzkum však ukázal, že bude nutno odstranit dalších 7-10 000 tun půdy kontaminované lindanem. Tento materiál je jádrem sporu mezi BCD CZ a Ministerstvem financí.

Jak uvádíme, jednání o sanaci budovy 1400 probíhala již od roku 2009 a byla přerušena kvůli vyhlášení „ekotendru“. Navázali jste jednání s novým vedením Ministerstva životního prostředí, které by mohlo být této věci vstřícnější?

Ministerstvo životního prostředí původně podporovalo okamžité odstranění 7-10 000 tun materiálu kontaminovaného lindanem. Požadovalo rychlé jednání. Na schůzce konané v červnu/červenci 2010 Ministerstvo financí oznámilo Ministerstvu životního prostředí, že záležitost se řeší a že materiál bude odstraněn v rámci nové zakázky, na niž bude v dohledné době vypsáno výběrové řízení. BCD CZ měla být do výběrového řízení připuštěna. Byla nastolena otázka odstranění zařízení BCD CZ (zdá se být nesmyslné demobilizovat zařízení ze stále vysoce kontaminovaného areálu Spolany), avšak Ministerstvo financí se jednoznačně vyjádřilo v tom smyslu, že stávající smlouvu je nutno vyřešit, k čemuž je nutno odstranit linku a zařízení. Ministerstvo životního prostředí doporučilo urgentní odstranění zbytkového odpadu a podpořilo využití technologie BCD CZ. Je však nutné podotknout, že Ministerstvo životního prostředí není smluvní partner v případě provádění prací; realizaci a smluvní záležitosti může řešit pouze Ministerstvo financí.

Uvažovali jste také o účasti ve zmiňovaném ekotendru?

BCD CZ se pokusila vytvořit konsorcium a byla připravena předložit nabídku ve výběrovém řízení, avšak bylo jí sděleno, aby se nenamáhala, neboť celou věc mělo vyhrát jedno ze tří konsorcií vedených českým subjektem. Ekotendr neklade důraz na předkvalifikaci technických schopností nakládání s nebezpečným odpadem a kontaminovanou půdou. Je snadné zjistit, že důraz byl kladen na kontrolu zavážek a spaloven. Schopnosti BCD CZ byly účastníky výběrového řízení zpochybňovány. Vítěz se v podstatě nebude muset zaměřit na dekontaminaci materiálu, která je často nákladná, ale pouze na umístění materiálu na skládky.

Na celém světě je k dispozici jen málo technologií, které nevyužívají spalování. Úspěch technologie BCD v projektu Spolana dioxin je znám po celém světě. Je tedy nepravděpodobné, že v České republice by byla k dispozici konkurenční technologie nevyužívající spalovny. BCD CZ má jako jediná licenci na technologii BCD v Evropě, mohla by však poskytnout sublicenci na technologii konsorciu, které by technologie a technických znalostí BCD CZ chtělo využít.

Postup sanací se zastavil. Hrozí nějaké nebezpeční z prodlení, tj. mohou se nebezpečné látky z prostoru budovy 1400 dostat ven do okolí, případně do již vyčištěných oblastí?

K možnosti opětovné kontaminace již vyčištěné budovy A1420 nevyčištěnou zeminou z budovy A1400 kontaminovanou lindanem se vyjádřil profesor Holoubek (Recetox-Tocoen) ) v aktualizované analýze rizik v listopadu 2008 a lednu 2009. BCD CZ již upozornila Ministerstvo financí, že environmentální pojištění ve výši 750 milionů Kč poskytnuté jako podmínka v původním výběrovém řízení a zajištění plnění technologie BCD, již bylo porušeno. Profesor Holoubek ve své aktualizované analýze rizik uvedl, že pokud kontaminovaná zemina z budovy A1400 nebude zakryta, dojde k jejímu vylouhování do podloží a ke kontaminaci jiných zemin a rovněž k přenosu kontaminace do řeky Labe. V letních měsících představuje riziko a problém rovněž uvolňování znečišťujících látek do atmosféry.

Jaké očekáváte další kroky ?

BCD CZ arbitráž buď vyhraje, nebo prohraje. Pokud BCD CZ vyhraje, pak může Ministerstvo financí dokončit příslušné smluvní záležitosti a projekt může být dokončen před koncem roku 2011. Pokud BCD CZ arbitráž prohraje, odstraní své technologické vybavení a odejde z České republiky. V takovém případě nebude jisté, zda se v dohledné době uskuteční dekontaminace areálu Spolana, a zejména zda budou použity skutečně špičkové metody a technologie. Ministr životního prostředí v roce 2002 ujistil saskou vládu o tom, že Česká republika dodrží své mezinárodní závazky í a postará se o vyčištění kontaminace. Bylo by prospěšnější jednou provždy napravit tuto starou ekologickou zátěž, než doufat, že silné deště nezvednou hladinu řeky.

„Úspěch technologie BCD v projektu Spolana dioxin je znám po celém světě,“ říká Grahame Hamilton

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *