Nový zákon o odpadech: ministerstvo vyzývá ke spolupráci

Věcný záměr zákona o odpadech vzniká jako reakce na současný stav nakládání s odpady. Jeho tvůrci z Ministerstva životního prostředí i odborné veřejnosti deklarují svou snahu o funkčnější legislativu v tomto oboru.

„Česká republika musí své odpadové hospodářství směřovat ke splnění cílů, které jí klade Evropské společenství,” říká PhDr. Ivo Hlaváč, náměstek ministra a ředitel sekce technické ochrany životního prostředí MŽP. „Důvodem nejsou jen naše závazky vůči unii, ale především snaha vybudovat prosperující a stabilní odpadové hospodářství.”

Záměry a cíle připravovaného nového zákona o odpadech prezentoval Ivo Hlaváč na konferenci Odpady a obce v Hradci Králové. Cíle, které nám klade Unie (a které neplníme), jsou dva: snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a nejméně z 50 % materiálově využívat odpady, jako jsou papír, kov, plast a sklo z domácností a podobných zdrojů.

Za nejpalčivější problém označil Ivo Hlaváč zejména energetické a materiálové využívání odpadů. „Budoucnost odpadového hospodářství nemůžeme redukovat jen na výstavbu spaloven,” upozornil při přednášce. „Je třeba uvažovat i o dalších možnostech, jako je například spoluspalování odpadů v teplárnách.”

Věcný záměr zákona o odpadech

Základním kamenem věcného záměru je strategie rozvoje nakládání s odpady, kterou zpracoval v roce 2008 Svaz měst a obcí spolu s Asociací krajů a dalšími odborníky. Předpokládá, že ze zákona o odpadech bude oddělen samostatný zákon o výrobcích s ukončenou životností. Zároveň je připravována novela zákona o obalech, která však podle Ivo Hlaváče přinese pouze kosmetické změny.

Co se týče nakládání s komunálními odpady, důraz je kladen zejména na zintenzivnění a rozšíření systému třídění odpadů. Obcím je např. navržena povinnost zajistit místa pro oddělené shromažďování znovu využitelných odpadů, a to minimálně papíru, plastů, skla a kovů. Zatímco sběr prvních třech komodit již dobře funguje, u sběru kovů zůstává dosud otazník. Pilotní projekty naznačují, že separovaný sběr kovů do barevných kontejnerů není příliš úspěšný, ani efektivní. V záměru je také navržena povinnost pro obce stanovit systém nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem rostlinného původu – není však konkrétně stanoveno, jak má toto nakládání vypadat, takže je obcím ponechána volnost v rozhodování.

Drobné živnostníky v obcích zřejmě čekají velké změny. Záměr navrhuje jejich povinné zapojení do systému obce. „Nevidím důvod, proč by tam neměli být, i když očekávám tuhý odpor,” poznamenal Ivo Hlaváč. Tato změna napraví v současné době nespravedlivý stav, kdy občané se do systémů obcí zapojit musí, zatímco podnikatelé, ačkoli jejich produkce odpadů je často mnohem vyšší, ne. „Pokud nejsou z předchozí evidence dostupná data o produkci odpadu u živnostníků, má ministerstvo k dispozici odbornou metodiku, která udává tzv. standardy produkce dle typů živností,” poznamenal při přednášce Ivo Hlaváč.

Vyřešit by se mohl také problém s  černými skládkami, respektive s odpady, u kterých není jejich původce znám. Na jejich odstranění by mohl za určitých podmínek přispívat kraj z poplatku za skládkování odpadů.

Ekonomické nástroje

Vyměřování platby za komunální odpad, které je dnes možné třemi způsoby, by se mohlo v budoucnu zjednodušit pouze na jednu možnost. Návrh předpokládá zpoplatnění komunálních odpadů formou místního poplatku, u kterého by se zvedla, nebo úplně zrušila horní hranice.

Postupné zvyšování poplatku za skládkování odpadů, jež by mělo zajistit konkurenceschopnost spaloven vůči skládkám, je evergreenem všech navrhovaných zákonů o odpadech. Konkrétní sazba poplatku by měla být podle záměru stanovena ministerstvem, a to na základě metodiky výpočtu založené na cenách klíčových způsobů nakládání s odpady – skládkování a energetické využití. Výše poplatku za skládkování bude v pravidelných  časových intervalech evaluována. „Postupný odklon od skládkování směrem k materiálovému a energetickému využívání odpadů je nevyhnutelnou a tudíž jedinou cestou k naplnění našich závazků vůči EU na jedné straně a k vytvoření efektivního odpadového hospodářství v ČR na straně druhé. „V zákoně bude jen odkaz na nařízení vlády, protože je to nejvíc flexibilní. Nařízení se bude každé dva roky vyhodnocovat a poplatky upravovat.”

Na čem se ještě pracuje

Věcný záměr obsahuje také nové části, týkající se stavebních a demoličních odpadů nebo odpadů ze zdravotnictví. Pozornost věnoval Ivo Hlaváč také nakládání s bioodpady, respektive využití kompostů. „Vedeme debatu s ministrem zemědělství Ivanem Fuksou o tom, jak podpořit využití kompostů na zemědělské půdě. Jedná se o možné podpoře z programu obnovy venkova nebo o úpravě některých vyhlášek. Uvidíme, co se podaří. Odborníci upozorňují na možná rizika, ve hře je i tradice a jednoduchost používání umělých hnojiv.” Věcný záměr musí být podroben vnitřnímu i vnějšímu připomínkovému řízení. V září letošního roku bude předložen legislativní radě vlády. Pak teprve začnou práce na jeho paragrafovaném znění a hotový návrh musí projít legislativním kolečkem. Předpokládá se, že nový zákon o odpadech nabude účinnosti od prvního ledna roku 2014.

Jarmila Šťastná

„Připomínkujte návrh zákona,” vyzval na konferenci náměstek Ivo Hlaváč. „Jsme otevřeni všem, kdo chtějí spolupracovat.”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *