Novela zákona o veřejných zakázkách

Poslanecká sněmovna ČR vyjádřila souhlas se zákonným opatřením senátu, kterým se s účinností od 1. ledna 2014 změnil zákon o veřejných zakázkách.

Již na své ustavující schůzi vyslovila Poslanecká sněmovna souhlas se zákonným opatřením senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Odvrátili tak nebezpečí kolapsu veřejného zadávání v ČR. Pokud by postoj Poslanecké sněmovny k zákonnému opatření byl zamítavý, zákonné opatření by pozbývalo další platnosti a od 1. 1. 2014 by tak nebylo možné zadat nadlimitní veřejnou zakázku legálním způsobem.

Mezi zásadní změny patří především zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí a zavedení nového mechanismu, který umožní pokračování v opakovaném zadávacím řízení i v případě, že byla doručena nebo k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka.

Nejpodstatnější je však změna limitů pro povinný postup podle ZVZ. Limity pro povinný postup podle zákona byly oproti původnímu vládnímu návrhu zákonného opatření zvýšeny na základě v senátu uplatněného pozměňovacího návrhu. Od 1. 1. 2014 se limity zvýšily z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč v případě veřejných zakázek na dodávky a služby. V případě veřejných zakázek na stavební práce se limity zvyšují z 3 mil. Kč na 6 mil. Kč. Limity se tak vrátí na úroveň, která platila před 1. 4. 2012, tedy před účinností zákona č. 55/2012 Sb. (tzv. transparentní novely).

Komplexní popis změn provedených zákonným opatřením senátu naleznete např. na webu www.mmr.cz.

ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELY ZVZ

Zvýšení limitů pro povinný postup podle ZVZ.

Umožnění pokračování v opakovaném zadávacím řízení i v případě, kdy zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka.

Zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí a souvisejícího vzdělávacího programu.

Zrušení povinnosti vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zadávacím podmínkám u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce (osoba s odbornou způsobilostí však musí být u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce členem hodnotící komise).

Umožnění dodatečného prokázání splnění kvalifikace – skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat až po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Povinnost poskytnout ÚOHS zadávací dokumentaci včetně dodatečných informací v elektronické podobě (vymezen nový správní delikt vyplývající z nedodržení této povinnosti včetně stanovení výše pokuty).

Zrušení povinnosti uveřejnit předběžné oznámení u opakovaného zadávacího řízení.

Zrušení zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, který by vymezoval komodity povinně zadávaná za využití elektronické aukce.

Povinnost uveřejnit textovou část zadávací dokumentace, v případě zadávání zakázek v užším řízení či jednacím řízení s uveřejněním, spolu s odesláním výzvy k podání nabídek.

Odložení povinnosti zařadit do hodnotící komise u významné veřejné zakázky osobu vedenou v seznamu hodnotitelů.

Upraveno zákonné zmocnění k vydání podzákonného právního předpisu, a to ve vztahu k zapisování do seznamu hodnotitelů.

Odložení povinnosti předložit vládě oponentní posudky v případě zadávání významné veřejné zakázky.

Povinnost umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem posouzení, na jejich žádost nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy.

Prodloužení lhůty, ve které je zadavatel povinen odeslat ÚOHS své vyjádření k obdrženému návrhu, na 10 kalendářních dnů.

Počátek běhu lhůty pro vydání rozhodnutí ÚOHS podmíněn více okolnostmi (§ 114 odst. 7 ZVZ).

Zrušení možnosti nahlížení do nabídek uchazečů, které jsou součástí spisu u ÚOHS.

Zrušení povinnosti uveřejnit na profilu zadavatele smlouvy na plnění veřejných zakázek zadaných na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, jejichž cena nepřesáhne 500 tis. Kč bez DPH.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *