Novela zákona o obalech prošla připomínkovým řízením

Na konci května skončilo připomínkové řízení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech.

Zákon o obalech byl naposledy zásadně novelizován v roce 2006 (novela č. 66/2006 Sb.), kdy byly stanoveny recyklační cíle pro jednotlivé obalové komodity pro období 2006-2012. Nyní je tedy nezbytné provést opětovnou novelizaci, aby byly cíle recyklace a celkového využití obalového odpadu stanoveny i pro další období, roky 2013 až 2015. Změny zahrnuje příloha č. 3. „Cílem je posílit pozitivní vliv právní úpravy nakládání s obaly na životní prostředí, zejména při nahrazování primárních surovin surovinami druhotnými, při zachování rozumné zátěže pro povinné osoby, která je nebude znevýhodňovat proti konkurenci v jiných evropských zemích,“ říká důvodová zpráva návrhu.

Samostatné recyklační cíle jsou nastaveny také pro prodejní obaly určené spotřebiteli, které tvoří významnou část komunálních odpadů – novela tím reflektuje rámcovou směrnici o odpadech 2008/98/ES, která požaduje do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti recyklaci materiálů, jako jsou papír, kov, plast a sklo, pocházejících z domácností.

Další změnou je úprava přílohy č. 1 zákona, která uvádí názorné příklady některých výrobků z hlediska toho, zda jsou, či nejsou obalem. Příloha navazuje na evropskou legislativu (28. 2. 2013 vstoupila v účinnost směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice EP a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech. Do národní legislativy má být transponována do 30. září 2013).

Donedávna zůstávala nejasná hranice mezi tím, co má být považováno za obal a co nikoli, uvádí se v důvodové zprávě. Zařazení většiny nově jmenovaných výrobků se shoduje se stávající praxí a stanovisky, která vydalo MŽP podle § 32 písm. m) zákona o obalech.

V důvodové zprávě se navrhuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení. Jednak je zde termín transpozice, a navíc jde o technickou novelu zákona, která zakotvuje již docílené míry recyklace a celkového využití odpadů z obalů pro další období a upřesňuje názorné příklady výrobků, které splňují pojem obal, a tedy nepředstavuje žádnou věcnou změnu dosavadní právní úpravy.

UPŘESNĚNÍ POJMU OBAL(PODLE PŘÍLOHY Č. 1 K ZÁKONU Č. 477/2001 SB, KRÁCENO)

Kritérium 1

Výrobek se považuje za obal pouze tehdy, pokud:

a) není nedílnou součástí jiného výrobku;

b) není nezbytný k tomu, aby uzavíral, nesl nebo uchovával tento výrobek po dobu jeho životnosti;

c) nejsou všechny části určeny k tomu, aby byly společně používány, spotřebovány nebo odstraněny.

Předmět je obalem

– Krabice na cukrovinky

– Fóliový přebal pouzdra na CD

– Poštovní sáčky na katalogy a magazíny (s magazínem uvnitř)

– Papírové košíčky na pečení prodávané s pekařským/cukrářským výrobkem

– Krabičky zápalek

Předmět, který není obalem

– Květináče určené pro celou dobu života rostliny

– Čajové sáčky

– Voskové vrstvy na sýrech

– Ramínka na šaty (prodávaná samostatně)

Kritérium 2

Předměty navržené a určené k tomu, aby byly plněny v místě prodeje, se považují za obaly, pokud plní funkci obalu.

Předmět je obalem

– Papírové nebo plastové tašky a sáčky pro odnos nakoupeného zboží

– Jednorázové talíře a kelímky CS

– Plastová fólie pro vyčištěné oděvy z prádelen

Předmět, který není obalem

– Jednorázové příbory

– Balicí papír (prodávaný samostatně)

– Papírové formy na pečení (prodávané prázdné)

Kritérium 3

Pomocné prvky, které jsou zavěšené přímo na výrobku nebo jsou k výrobku připevněné a plní funkci obalu, se považují za obal pouze tehdy, pokud:

a) nejsou nedílnou součástí tohoto výrobku;

b) nejsou-li všechny části určeny k tomu, aby byly společně spotřebovány nebo odstraněny.

Předmět je obalem

– Štítky a visačky, které jsou přímo zavěšeny na výrobku nebo jsou k výrobku připevněny

Předmět, který je součástí obalu

– Kartáč řasenky, který je součástí uzávěru řasenky

– Samolepicí štítky, které jsou nalepeny na jiné součásti obalu

– Dávkovač, který je součástí uzávěru nádoby s detergenty

Předmět, který není obalem

– Štítky RFID pro identifikaci na základě rádiové frekvence

POŽADOVANÝ ROZSAH RECYKLACE A CELKOVÉHO VYUŽITÍ OBALOVÉHO ODPADU

Odpady z obalů do 31. 12. 2013 do 31. 12. 2014 do 31. 12. 2015
A B A B A B
% % %
Papírových a lepenkových 70 70 70
Skleněných 70 70 70
Plastových 27 27 27
Kovových 50 50 50
Dřevěných 15 15 15
Prodejních určených spotřebiteli 36 41 38 43 40 45
Celkem 55 60 55 60 55 60
Pozn.: A – recyklace B – celkové využitíMíra recyklace resp. celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli se stanoví jako podíl množství využitého obalového odpadu získaného zpětným odběrem od spotřebitelů a množství prodejních obalů, které osoba uvedla na trh nebo do oběhu. Za obaly z jednoho materiálu se považují obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 70 % hmotnosti obalu.Recyklace a celkové využití jsou určeny v procentech hmotnostních a recyklace se zahrnuje do celkového využití jako jedna z jeho forem, společně s energetickým využitím a organickou recyklací podle § 4 odst. 1 písm. c).
Zdroj: MŽP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *