Autor
Kategorie:
Praxe

Novela odpadových vyhlášek v "meziresortu"

Do vnějšího připomínkového řízení předalo ministerstvo návrh změny dvou vyhlášek - o podrobnostech nakládání s odpady a o katalogu odpadů.

Novela navazuje na tzv. ekoauditovou novelu zákona o odpadech (č. 169/2013 Sb.), která nabyla účinnosti prvého října tohoto roku. Jejím hlavním cílem bylo zjednodušit administrativu pro subjekty nakládající s odpadem, v prvé řadě pro malé a střední podnikatele. V navrhované právní úpravě nalézáme několik důležitých změn.

Zrušení povinnosti vyloučení nebezpečných vlastností (§ 2, odst. 5)

Ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) odstranila nutnost provádět vyloučení nebezpečných vlastností odpadů a umožnila provozovateli zařízení zařadit autovrak, ze kterého byly demontovány všechny nebezpečné části a odčerpány všechny provozní náplně, do kategorie ostatní odpad bez provedení hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Podle důvodové zprávy jsou náklady na jeden odborný posudek přibližně 35 tis. Kč, takže při počtu 508 provozovatelů mohou náklady dosáhnout až 17,8 mil. Kč. Zrušení povinnosti mít osvědčení se nijak nemění způsoby při nakládání s autovraky u provozovatelů, kteří musí dodržovat další pravidla, která dokládají v souvislosti se žádostí o souhlas u krajského úřadu a s vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky.

Přejímka odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech přejímaných odpadů (příloha č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.)

Základní popis odpadu je vytvářen pro všechny druhy odpadů předávaných do všech druhů zařízení k nakládání s odpady. V řadě případů je základní popis odpadů vyplňován pouze formálně a nemá pro přijetí do zařízení a další nakládání s ním žádný význam. Podrobnosti základního popisu odpadu jsou v současné době upraveny v příloze č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Pro odpad směřující do zařízení na využívání odpadů na povrchu terénu a k odstranění na skládce je povinnost vypracovat základní popis odpadu vymezena v § 2, § 3, § 4, § 12 a příloze č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů.

Náklady na zpracování základního popisu odpadu se pohybují mezi 500-1000 Kč. Celkový počet ročně zpracovaných popisů odpadů není možné stanovit. „Pokud budeme vycházet z celkového množství odpadů,“ říká se v důvodové zprávě, „tak tato povinnost odpadne zhruba pro 66,5 % objemu odpadu (povinnost zůstává pro asi 20 % odpadu, který je ročně využit na povrchu terénu a přibližně 13,5 % odpadu, který je skládkován). Realizací dojde k odstranění nadbytečné administrativní zátěže. S ohledem na odlišnou právní úpravu, specifické nastavení povinností a požadavky vyplývající z evropských předpisů bude zachována povinnost vypracovávat základní popis odpadu podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.“

DALŠÍ USTANOVENÍ

Vzhledem ke skutečnosti, že Seznam nebezpečných odpadů je evropskými předpisy již zrušen, je nezbytné jej vypustit také z vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, a upravit ustanovení, která na něj odkazují. V zákoně byla zrušena příloha č. 5, která obsahuje Seznam složek, které činí odpad nebezpečným. Důvodem je skutečnost, že rámcovou směrnicí byla zrušena směrnice 91/689/ES o nebezpečných odpadech, která v příloze II stanovovala Složky odpadů, které způsobují nebezpečnost. V tomto směru je také nezbytné upravit text vyhlášky. V případě zrcadlových položek je zařazení upřesněno také s ohledem na obsah nebezpečných látek dle přímo použitelného předpis EU.

Návrh novely rovněž upravuje časový interval pro vedení průběžné evidence při nepřetržitém vzniku odpadů a při periodickém svozu komunálního odpadu. Tímto opatřením se snižuje nadbytečná administrativa. V § 21 odst. 2 současné právní úpravy se poslední věta nahrazuje textem: „V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, a při periodickém svozu komunálního odpadu se vede průběžná evidence v minimálně měsíčních intervalech.“ Podle důvodové zprávy není vedení průběžné evidence v těchto případech nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí ani kontroly plnění zákonných povinností.

Ekoauditová novela zákona zrušila povinnost původce odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářství, zachována však zůstala pro obce. Vyhláška se proto upravuje tak, aby se vztahovala pouze na obce.

NOVELA VYHLÁŠEK

Do mezirezortního připomínkového řízení byl předán návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.

Bude možné zařadit autovrak do kategorie ostatní odpad bez hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *