Nová vyhláška o těkavých látkách zmenšuje administrativu

Od 3. ledna tohoto roku nabyla účinnosti dlouho očekávaná vyhláška o podmínkách provozu zdrojů emitujících těkavé organické látky (VOC) a způsobu nakládání s výrobky obsahujícími VOC.

Nová verze vyhlášky by podle důvodové zprávy měla napravit nedostatky stávající právní úpravy, tj. vyhlášky č. 355/2002 Sb. (ve znění vyhlášky číslo 509/2005 Sb.). Odstraňuje také duplicity v ohlašování a upravuje požadavky, které byly dosud stanoveny nad rámec požadavků evropských směrnic.

Nová právní úprava se dotýká hlavně provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, které spadají mezi činnosti vyjmenované v příloze č. 1 vyhlášky. Patří mezi ně polygrafická činnost, odmašťování a čištění povrchů, chemické čištění oděvů, výroba a aplikace nátěrových hmot, impregnace dřeva, laminování dřeva a plastů, výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu, výroba farmaceutických produktů, zpracování kaučuku, výroba pryže nebo rafinace rostlinných olejů. Vyhláška se rovněž částečně dotýká výrobců, dovozců, distributorů a prodejců nátěrových hmot.

ZMĚNY OPROTI SOUČASNÉ ÚPRAVĚ

V paragrafu 4 odst. 8) se zavádí pro všechny provozovatele jednotná pravidla pro sčítání spotřeb organických rozpouštědel za účelem stanovení kategorie zdroje. Sčítací pravidlo bylo upraveno tak, aby bylo v souladu s již zavedenou praxí pro spalovací zdroje (§ 4 odst. 6 a 7 zákona). V dosavadní vyhlášce byla pravidla velmi obecná, doplněná nezávazným metodickým pokynem. Sčítání se provádělo pro zdroje umístěné v rámci celé provozovny. Nyní bude docházet ke sčítání pouze u zdrojů, jejichž emise jsou, anebo by mohly být (s ohledem na technické uspořádání) odváděny společným výduchem. Také pro malé zdroje dojde k úlevě, neboť se budou podle nové vyhlášky sčítat pouze s jinými malými zdroji.

Paragraf 6 odst. 2 vyjmenovává provozovatele, kteří mají povinnost vypracovat provozní řád. Ten zpracovávají provozovatelé velkých a zvláště velkých zdrojů a provozovatelé, kteří používají těkavé organické látky v množství přesahujícím 5 tun za rok. Provozovatelé středních zdrojů, kteří této spotřeby nedosáhli, neměli povinnost zpracovávat provozní řád.

Ustanovení je nově vztaženo ke kategorii zdroje. Povinnost zpracovávat provozní řád mají kromě provozovatelů velkých a zvláště velkých zdrojů také všichni provozovatelé středních zdrojů. Opatření pomůže zejména České inspekci životního prostředí při kontrolách.

Pro zařízení na skladování a distribuci benzinu byla v nové vyhlášce odstraněna povinnost prokazovat měřením plnění obecného emisního limitu pro VOC (ruší se dosavadní § 19 odst. 2, zavádí se § 6 odst. 5). Provozovatelům touto změnou odpadá povinnost prokazovat plnění limitů měřením u čerpacích stanic. Prokazování plnění emisního limitu na výduchu ze zařízení pro zpětný odvod par terminálu (rekuperace etapy I) a měření účinnosti zpětného odvodu par (rekuperace etapy II) na čerpacích stanicích zůstává zachováno.

Nově je upraveno značení výrobků s obsahem organických rozpouštědel (paragraf 7 odstavec 4). Podle důvodové zprávy je v současnosti povinnost uvádět na štítcích i v průvodní technické dokumentaci údaje, které nejsou v jiných evropských zemích vyžadovány. Zahraniční výrobci pak často odmítají dát dovozcům požadované údaje, protože je např. považují za obchodní tajemství. Dále některé z údajů, které jsou vyžadovány také na štítku, bývají obvykle již součástí průvodní technické dokumentace k výrobku. Pokud mají výrobci etikety předtištěné, mohou je používat i nadále, neboť obsahují všechny povinné údaje.

ZMĚNY V PŘÍLOHÁCH

Dosavadní vyhláška je v mnoha ohledech přísnější, nežli jsou požadavky směrnice 1999/13/ES. Mnoho provozovatelů středních zdrojů má proto potíže s plněním emisních limitů fugitivních emisí. Nová vyhláška přináší zrušení emisních limitů fugitivních emisí u všech středních zdrojů (příloha č. 1).

Pro zdroje, které zpracovávají polyesterové pryskyřice s obsahem styrenu při výrobě kompozitů a dosud spadaly pod činnost laminování, se zavádí změna emisního limitu. Dosud stanovený limit měrné výrobní emise 30 g/m2 (stanovený směrnicí 1999/13/ES pro laminování dřeva a plastů) byl pro mnoho provozovatelů nesplnitelný.

Nová úprava vyjímá činnosti laminování textilií, vláken a kovů z původní kategorie laminování a zavádí novou činnost „výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu , pro kterou stanovuje koncentrační emisní limit VOC 85 mg/m3, limit měrné výrobní emise a pro zdroje, kde se provádí broušení, také emisní limitu pro TZL.

Pro vybrané střední zdroje (nátěry kůže, pásů a svitků, navalování navíjených drátů, nanášení adhesivních nátěrů, výroba nátěrových hmot, adhesivních materiálů a tiskařských barev) byly odstraněny emisní limity, dosud stanovené nad rámec evropské směrnice 1999/13/ES.

Naopak se zpřísňují emisní limity pro polygrafickou činnost (emisní limity TZL u středních zdrojů). Pro činnost laminování a výroba kompozitů je nově zaveden emisní limit TZL v případech, kdy je laminát či kompozitový výrobek broušen či řezán v rámci daného zdroje. Pro výrobu nátěrových hmot, adhesivních materiálů a tiskařských barev se zpřísňuje emisní limit celkových emisí, což je v v souladu s evropskou směrnicí 1999/13/ES.

U určitých činností – nanášení práškových plastů, extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů a u výroby farmaceutických produktů – dochází ke sloučení kategorie malých a středních zdrojů do jedné kategorie – střední zdroj.

Dosavadní přílohy č. 6 a 7 byly v nové vyhlášce zrušeny. V přílohách byl oznamovací list uživatelů, výrobců a dovozců organických rozpouštědel, těkavých organických látek a produků s jejich obsahem. Tyto údaje jsou však provozovateli středních a velkých zdrojů zasílány již v rámci Souhrnné provozní evidence (SPE). Zrušení příloh snižuje nadměrnou administrativní zátěž provozovatelů.

DOPADY

Nová vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. č. 86/2002 Sb., o ovzduší, a nemění kompetence, které jsou tímto zákonem nastaveny. Může však přispět ke zjednodušení práce úřadů.

Podle důvodové zprávy například nebudou obecní úřady nuceny každoročně na MŽP zasílat oznámení o spotřebě VOC u malých zdrojů (viz stávající příloha č. 6 k vyhlášce) a hmotnostní bilance organických rozpouštědel (viz stávající příloha č. 4 k vyhlášce).

 Zdroj: MŽP

 

VYHLÁŠKA Č. 337/2010 SB.

o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky.

Zveřejněna v částce 124/2010 Sb.

Vydáno na základě zákona č. 86/2002 Sb.

Předpis ruší vyhlášku č. 355/2002 Sb. a č. 509/2005 Sb.

Nabývá účinnosti 3. ledna 2011.

 

HLAVNÍ BODY ÚPRAVY

snížení administrativy – zrušení stávajících přílohy č. 6 a č. 7 (duplicitnímu ohlašování)

zrušení některých emisních limitů (čerpací benzinové stanice, fugitivní emisní limity u většiny středních zdrojů)

přesunutí požadavků na regulaci obsahu VOC v produktech z přílohy do paragrafové části

doplnění věty R68 označující specifickou rizikovost halogenovaných látek

jasné vymezení kategorií zdrojů a činnosti

úprava definic

Norma se týká zdrojů emitujících těkavé organické látky, jako jsou například farmaceutické provozy (výroba ibalginu v Zentivě)

SEMINÁŘE K AKTUÁLNÍM PROBLÉMŮM

26.1.

Praha

Změny ohlašovacích povinností

Nový systém ISPOP (problematika IRZ, změny v hlášení: voda, odpady, ovzduší).

1.2.

Praha

Běžný podnik a chemické látky

Praktický přehled povinností (chemický zákon, novela REACH, nové nařízení CLP, dovoz, balení, označování, bezpečnostní listy…)

2.-3.2.

Praha

Podnikový ekolog

Výcvikový kurz zaměřený na praktické zvládnutí hlavních činností ekologa, včetně kompletní výbavy podnikového ekologa.

17.2.

Ostrava

Legislativa ŽP v kostce

Přehled povinností firmy v podnikové ekologii (vč. kompletní dokumentace a SW!).

Podrobnosti a přihlášky na všechny semináře naleznete na www.envigroup.cz

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *