Autor
Kategorie:
Praxe

Nová směrnice o průmyslových emisích

Evropský parlament v červenci ukončil téměř tříletá jednání o návrhu Směrnice o průmyslových emisích. Kompromisní verze směrnice, na níž se shodl Parlament s Komisí i Radou, slučuje sedm doposud samostatných evropských směrnic.

V části o integrované prevenci posiluje nová norma roli nejlepších dostupných technik (BAT) a Referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) v povolovacích procesech. Zároveň však umožňuje ve vymezených případech transparentní udělování výjimek, pokud tím nedojde k ohrožení místních podmínek životního prostředí.

Nová směrnice také sjednocuje systém environmentálních inspekcí vymezených průmyslových zařízení v rámci EU, ukládá členským státům pravidelně přezkoumávat povolení v návaznosti na vývoj BAT, zvyšuje ochranu půdy a podzemních vod před průmyslovým znečištěním, rozšiřuje účast veřejnosti v povolovacích a změnových řízeních, rozšiřuje rozsah povinně zpřístupňovaných informací a u části z nich výslovně ukládá zveřejňování prostřednictvím internetu.

Důležité změny se týkají velkých spalovacích zařízení, zařízení na spalování a spoluspalování odpadu. Množství znečišťujících látek, které mohou velké průmyslové podniky a elektrárny vypouštět do ovzduší, má nyní přísnější omezení. Postupně tak mají klesat koncentrace oxidů dusíku, síry nebo prachu, které jsou odpovědné za špatnou kvalitu ovzduší a šířící se respirační problémy.

Pro téměř 50 tisíc evropských průmyslových podniků se také zpřísní podmínky pro obnovení integrované povolení. I nadále se bude instalované zařízení posuzovat podle kritéria „nejlepších dostupných technologií“ (BAT). Nová směrnice však členským státům umožňuje, aby kvůli specifickým lokálním podmínkám nebo vysokým nákladům povolily horší než nejlepší dostupnou technologii. To se samozřejmě nelíbí ekologům, podle kterých jde norma příliš na ruku velkým znečišťovatelům.

Na základě svých „přechodných národních plánů“ budou nyní členské státy moci udělit těmto podnikům výjimku z působnosti směrnice až do 30. června 2020. Velcí znečišťovatelé se navíc budou moci plnění přísnějších limitů vyhnout v případě, že závod uzavřou do konce roku 2023 a nebudou jej provozovat déle než 17 500 hodin.

Lhůta pro implementaci této Směrnice do legislativy členských států bude 24 měsíců ode dne jejího zveřejnění v Úředním věstníku EU, což se očekává do konce letošního roku. Nové požadavky se budou na vymezená průmyslová zařízení aplikovat postupně v období 2-4,5 roku po vstupu evropské legislativy v platnost, ale energetický sektor bude moci využít při přechodu na zpřísněné emisní limity několik časově omezených výjimek. Přijatý text směrnice v českém jazyce – http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0267+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS

Zdroj: MŽP, Euroaktiv

NOVÁ SMĚRNICE SLUČUJE SEDM JIŽ EXISTUJÍCÍCH NOREM

Směrnice 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC)

Směrnice 2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení

Směrnice 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních

Směrnice 2000/76/ES o spalování odpadu

Směrnice 78/176/EEC o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého

Směrnice 82/883/EEC o postupech dozoru a monitoringu životního prostředí v souvislosti s odpadem z průmyslu oxidu titaničitého

Směrnice 92/112/EEC o postupech harmonizace programu pro redukci a eventuální eliminaci znečištění způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *