Nová pravidla zmenší riziko z nebezpečných látek

Zákaz používání těžkých kovů a dalších nebezpečných chemických látek v elektrických a elektronických zařízeních byl nyní rozšířen na mnohem širší škálu výrobků, některé naopak nebyly do směrnice zahrnuty.

Nový právní předpis, který vstoupil v platnost 21. července, zlepší bezpečnost elektronických výrobků, jako jsou termostaty, lékařské přístroje a ovládací panely, a zabrání unikání nebezpečných látek do životního prostředí. Členské státy mají 18 měsíců na to, aby nová pravidla zapracovaly do svých právních řádů.

Předpis má podobu revidované směrnice o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Nadále zakazuje používání olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE).


EXISTUJE-LI ALTERNATIVA, BUDE VYUŽITA

Předchozí směrnice o nebezpečných látkách se vztahovala na několik kategorií elektrických a elektronických zařízení, k nimž patřily domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a spotřební elektronika. Nyní však byla rozšířena na všechna elektronická zařízení, kabely a náhradní díly. V případech, kdy neexistuje žádná přijatelná alternativa, lze stále ještě udělit výjimku. Seznam zakázaných látek bude pravidelně přezkoumáván.

„Existují-li alternativní řešení, nelze připustit, aby byli lidé a planeta vystavováni nebezpečným látkám,“ uvedl komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Každý z nás přichází s těmito výrobky denně do kontaktu, a proto nová pravidla dále zvýší úroveň bezpečnosti, kterou můžeme očekávat. Zvyšují bezpečnost spotřebitele, ochranu zdraví a životního prostředí a také zlepšují způsob, jakým budou pravidla fungovat na úrovni jednotlivých členských států.“

Protože byla významně rozšířena oblast působnosti, zavádí nová směrnice přechodné období až osmi let pro nové výrobky, kterých se pravidla dotýkají.

Z působnosti nové směrnice jsou vyňaty fotovoltaické panely, ačkoliv mohou obsahovat látky znečišťující životní prostředí, zejména těžké kovy. Energie ze Slunce je však důležitým bodem, o něž se opírají plány Unie v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Panuje obava, že bez fotovoltaiky nedokázala Uniie splnit cíle, které pro sebe deklarovala v této oblasti.

Důležitými aspekty nových pravidel je jejich zavedení a dodržování v členských státech, včetně mechanismu, který Komisi usnadní na jejich dodržování dohlížet.

DALŠÍ KROKY

Komise se snaží zajistit hladký přechod od „staré“ směrnice o nebezpečných látkách ke směrnici „nové“. Aby bylo výrobcům usnadněno dosahování souladu s požadavky, bude před uplynutím lhůty pro zapracování směrnice do právních řádů členských států aktua-lizován podpůrný dokument obsahující často kladené otázky ke směrnici o nebezpečných látkách. Komise rovněž přezkoumá články, kterých se týká změna oblasti působnosti mezi starou a novou směrnicí a u nichž zatím nebylo provedeno posouzení dopadů, aby je mohla do směrnice zahrnout.

SOUVISLOSTI

Směrnice 2002/95/ES, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „směrnice o nebezpečných látkách z roku 2002“) vstoupila v platnost 13. února 2003. Stanovila přísné limitní hodnoty olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů ve specifikovaných typech elektrického a elektronického zařízení a je třeba ji pravidelně upravovat. Zabránila likvidaci tisíců tun zakázaných látek a jejich možnému uvolnění do životního prostředí. Vedla k důležitým změnám ve vývoji produktů v Evropské unii i na celém světě a posloužila rovněž jako vzor pro podobné zákony mimo Evropský hospodářský prostor.

Její přezkoumání bylo zahájeno v roce 2008. V roce 2010 dosáhly Evropský parlament a Rada shody a v červnu 2011 byla přijata revidovaná směrnice. Členské státy mají 18 měsíců na to, aby ji zapracovaly do svých právních řádů. Do té doby bude platit směrnice o nebezpečných látkách z roku 2002.

 

HLAVNÍ PRVKY NOVÉ SMĚRNICE:

Postupné rozšiřování pravidel na všechna elektrická a elektronická zařízení, kabely a náhradní díly, aby bylo do roku 2019 dosaženo úplného souladu s požadavky.

Přezkoumání seznamu zakázaných látek do července 2014 a poté v pravidelných intervalech.

Jasnější a transparentnější pravidla pro udělování výjimek ze zákazu používání látek.

Lepší provázanost s nařízením REACH o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Objasnění důležitých definic.

Označování výrobků značkou CE, vyjadřující shodu s evropskými normami a je vyhrazena pro elektronické výrobky, které rovněž vyhovují požadavkům směrnice o nebezpečných látkách.

Fotovoltaické panely nebyly do směrnice zahrnuty. Bez nich by Unie nesplnila své závazky v oblasti obnovitelných zdrojů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *