Nová pravidla pro elektronický odpad

Dnem 24. července vstoupila v platnost nová evropská pravidla týkající se sběru a zpracování elektrického a elektronického odpadu. Nahradí tak stávající směrnici (2002/96/ES), která je v platnosti od února 2003.

Elektronický odpad (tj. odpadní elektrická a elektronická zařízení) je jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu a nabízí významné možnosti uvedení druhotných surovin na trh. Systematický sběr a vhodné zpracování je předpokladem pro recyklaci materiálů, jako je zlato, stříbro, měď a vzácné kovy v použitých televizorech, laptopech a mobilních telefonech. Nová směrnice by měla podpořit efektivní využívání zdrojů v Evropě.


Směrnice č. 2012/19/EU ze 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) zavádí cíl sběru odpovídající 45 % prodaných elektronických zařízení. Cíl se použije od roku 2016. Jako druhý krok pak bude od roku 2019 platit cíl ve výši 65 % prodaných zařízení nebo 85 % vyprodukovaného elektronického odpadu. Členské státy se budou moci rozhodnout, který z těchto dvou alternativních způsobů měření cíle chtějí hlásit. Od roku 2018 se současná omezená oblast působnosti směrnice rozšíří po předchozím posouzení dopadů na všechny kategorie elektronického odpadu.

NELEGÁLNÍ VÝVOZ

Směrnice dává členským státům prostředky k účinnějšímu potírání nelegálního vývozu odpadů. Nelegální přeprava odpadních elektrických a elektronických zařízení představuje závažný problém, zejména když probíhá pod zástěrkou legální přepravy použitých zařízení s cílem obejít pravidla EU pro nakládání s odpady. Podle nové směrnice budou vývozci povinni testovat, zda je zařízení funkční, či nikoli, a budou muset poskytnout doklady o povaze zásilek, u nichž je podezření na protiprávní jednání.

V současné době se v EU sbírá tříděným sběrem v rámci dokumentovaného systému pouze jedna třetina elektrického a elektronického odpadu. Současným cílem sběru v EU jsou 4 kg odpadních elektrických a elektronických zařízení na osobu, což představuje asi 2 miliony tun ročně z přibližně 10 milionů tun odpadních elektrických a elektronických zařízení, která se v EU ročně vyprodukují. Odhaduje se, že do roku 2020 se objem odpadních elektrických a elektronických zařízení zvýší na 12 milionů tun. V případě dosažení konečného cíle nové směrnice ve výši ambiciózních 85 % veškerých vyprodukovaných odpadních elektrických a elektronických zařízení by se v roce 2020 mělo v EU tříděným sběrem sbírat okolo 10 milionů tun, čili přibližně 20 kg na obyvatele.

DALŠÍ KROKY

Členské státy budou muset nejpozději do 14. února 2014 uvést své stávající právní předpisy do souladu s novou směrnicí. Spotřebitelé pak budou moci vracet malé kusy elektronického odpadu ve velkých maloobchodních prodejnách, ledaže se ukáže, že existující alternativní systémy sběru jsou alespoň stejně tak účinné. Ode dne převedení směrnice do právních řádů členských států se bude na přepravu použitých zařízení, u které existuje podezření, že se jedná o nelegální přepravu odpadu, vztahovat obrácené důkazní břemeno.

Od roku 2016 budou muset členské státy zajistit, aby se sbíralo 45 % elektrických a elektronických zařízení prodaných v každé zemi. Od roku 2018 se oblast působnosti směrnice rozšíří ze současných kategorií na všechna elektrická a elektronická zařízení. Od roku 2019 se cíl sběru zvýší na 65 % prodaných elektrických a elektronických zařízení nebo se jako alternativní opatření použije cíl 85 % vyprodukovaných odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Některé členské státy se budou moci od nových cílů po omezené období odchýlit, pokud to bude odůvodněno chybějící nezbytnou infrastrukturou nebo nízkou mírou spotřeby elektronických zařízení.

Komise využije pravomoci svěřené v rámci nové směrnice, aby harmonizovala četnost podávání zpráv výrobci vnitrostátním registrům a formát pro registraci a předkládání zpráv. Přezkoumá také některé změny dohodnuté v rámci nové směrnice, např. pokud jde o oblast působnosti, aby mohla včas identifikovat jakékoli budoucí nevhodné a nežádoucí účinky.

Zdroj: EurActiv.cz, další informace:

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Množství elektrodpadu sbíraného v členských zemích by se mělo během několka let zvednout až pětkrát.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *