Nová kniha Hospodaření s odpady v obcích

Od doby vydání první příručky pro obce "Hospodaření s odpady v obcích" uplynulo již šest let. Za tu dobu došlo k některým změnám v legislativním rámci hospodaření s odpady, objevily se nové problémy a rozvinuly nové technologie.

Obce si více než kdy jindy uvědomují svoji významnou úlohu při zajištění funkčního systému nakládání s komunálními odpady. Jsou původci a tedy i majitelé komunálního odpadu. Hospodaření s odpady je velmi obsáhlá činnost vázaná dodržováním řady paragrafů ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., jeho prováděcích předpisů a dalšími zákony vztahujícími se k ochraně životního prostředí.

Nové vydání příručky „Hospodaření s odpady v obcích“ přispívá ke snazší orientaci v právních předpisech v oblasti nakládání s odpady a vysvětlení z nich plynoucích povinností pro obce. Může pomoci při volbě nejvhodnějšího systému hospodaření s jednotlivými druhy odpadů v obci. Objasňuje také ekonomiku celého systému a může pomoci s informováním a osvětou občanů.

Příručka se zabývá popisem činností obcí samosprávy v odpadovém hospodářství obce. Zaměřuje se především na provoz systému, který umožňuje občanům odkládat své odpady odděleně podle možností jejich využití nebo odstranění. Velký důraz je kladen na třídění materiálově využitelných odpadů v obci. V této souvislosti je také zmíněn zákon o obalech a s ním související integrovaný systém nakládání s komunálními odpady a obaly v obcích. Hlavním cílem příručky je pomoci vytvořit v obci efektivní systém nakládání s odpady, který nepoškozuje životní prostředí a je ekonomicky únosný pro občany.

Příručka je rozdělena do osmi kapitol. Před každou kapitolou je provedeno krátké shrnutí, které obsahuje základní a nejdůležitější informace o daném tématu. Následuje podrobný text. Součástí jsou také přílohy, které rozšiřují informace obsažené v textu. Celá příručka je zpracována ve formě kroužkového bloku. Kapitoly bude díky tomu možné aktualizovat v souvislosti s legislativními nebo organizačně technickými změnami, které mohou ovlivnit systém nakládání s komunálními odpady.

Příručka je určena zejména pro starosty, zastupitele obcí a pracovníky, kteří se v obcích či městech problematikou odpadového hospodářství zabývají. Využijí ji i všichni ostatní, kteří se o komunální odpad zajímají.

Vydal: EKO-KOM, a.s., Praha 2009, rozsah: 240 stran, náklad: 6500 kusů, www.ekokom.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *