NKÚ: Nebezpečné odpady jsou ukládány bez poplatků

Systém výběru, odvodu a kontroly vybírání poplatků za ukládání nebezpečného odpadu na skládky je stále velmi komplikovaný a umožňuje, aby státu unikaly peníze za poplatky. Vyplývá to z nedávno zveřejněné kontrolní zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kontrolní akce NKÚ pod číslem 12/20 proběhla od července 2012 do ledna 2013. Kontrolováno bylo období let 2007 až 2011, v některých případech i delší. Vedle subjektů státní správy (MŽP, ČIŽP, SFŽP) bylo kontrolováno 14 konkrétních provozovatelů skládek, mezi nimiž nejvýznamnější firmy z oblasti nakládání s odpady u nás.

Akce navázala na kontrolu nazvanou „Hospodaření s finančními prostředky státu při nakládání s nebezpečnými odpady“, kterou NKÚ realizoval v roce 2005. Již tehdy bylo zjištěno, že komplikovanost systému umožňuje původcům a provozovatelům, aby poplatek za uložení NO buď neplatili vůbec, nebo jen v minimální výši. Valná část uloženého NO byla již tehdy vykázána jako technologický materiál na zajištění skládky. Letošní kontrola tedy ověřovala, zda se v systému něco změnilo.


KLESAJÍCÍ TENDENCE

Kontrola zjistila, že výběr rizikové složky poplatku stále klesá. Mezi roky 2007 a 2011 došlo k poklesu ve výši 45,1 %. MŽP se neúspěšně pokusilo zvrátit tento trend zvýšením sazby rizikové složky poplatku a návrhem změny podílu NO, který by bylo možné využít jako technologický materiál na zajištění skládky (TMZS).

Dalším problematickým tématem je podle NKÚ informovanost MŽP a dalších státních orgánů. Kontroly placení a odvádění poplatků provádějí obce a kraje, zákon jim však neukládá informovat o jejich výsledcích MŽP (tedy vrchní státní dozor v oblasti odpadového hospodářství).

Státní fond životního prostředí jako příjemce rizikové složky poplatku nemůže podle platné legislativy sledovat a kontrolovat správnost výběru rizikové složky poplatku. Nesrovnalosti ve výběru poplatků byly ověřeny díky dohodě, kterou v roce 2010 podepsaly ministerstvo, inspekce a fond a měla zkvalitnit kontrolní činnosti v oblasti poplatkových agend. SFŽP porovnal data z průběžných evidencí s příchozími platbami za rizikovou složku poplatků od jednotlivých provozovatelů skládek NO, čímž zjistil rozdíly mezi skutečnou výší dle evidencí a uhrazenou výší. Kromě toho SFŽP křížovou kontrolou ověřoval u dodavatelů nebezpečných odpadů na skládku údaje o skutečných ukládkách, produkci odpadů charakteru „ostatní“ z nebezpečných odpadů anebo také teoretické úniky finančních prostředků použitím nebezpečných odpadů jako TMZS či na terénní úpravy.

VYBRANÍ PROVOZOVATELÉ SKLÁDEK

Za ukládání nebezpečných odpadů na skládky (resp. za skládkování – kód nakládání D1 -„ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu“) je původce odpadů povinen platit poplatky, které od něj vybírá provozovatel skládky. Provozovatel skládky odvádí vybrané poplatky příjemci poplatku. Poplatky se neplatí za ukládání NO jako technologického materiálu na zajištění skládky za účelem technického zabezpečení skládky a za ukládání NO určeného na terénní úpravy. Bylo zjištěno, že všichni kontrolovaní provozovatelé skládek, které NKÚ v rámci této kontroly prověřil, nakládali v kontrolovaném období se skládkovaným NO převážně těmito od poplatku osvobozenými způsoby (viz tabulka a graf na následující straně).

V období od roku 2007 do roku 2011 byl u kontrolovaného vzorku provozovatelů skládek zjištěn stále rostoucí rozdíl mezi množstvím ukládaného nebezpečného odpadu s poplatkem a množstvím ukládaného nebezpečného odpadu bez poplatku. Jak je z výše uvedeného grafu patrné, v roce 2007 bylo na kontrolované skládky uloženo 92,79 % z celkového množství nebezpečných odpadů bez poplatku a 7,21 % s poplatkem. V roce 2011 se podíl nebezpečných odpadů ukládaných bez poplatku zvýšil až na 98,49 %, s poplatkem bylo uloženo už jen 1,51 % nebezpečného odpadu. Za tento vykázaný, ovšem minimální podíl NO byla riziková složka odvedena do SFŽP zcela v souladu s předpisy. Za naprostou většinu NO však poplatky zaplaceny nebyly.

TECHNOLOGICKÝ MATERIÁL NA ZAJIŠTĚNÍ SKLÁDKY

Nebezpečný odpad lze využít jako TMZS na základě vyhlášky č. 294/2005 Sb. 7, která v ustanovení § 6 odst. 3 uvádí: „Množství technologického materiálu na zajištění skládky za účelem jejího technického zabezpečení … může dosahovat nejvýše 25 % objemu všech odpadů uložených na skládce za každý kalendářní rok.“

Odpady jsou však na skládky přijímány na základě jejich hmotnosti, použití procenta objemu dává podle NKÚ prostor k využití velkého procenta nebezpečných odpadů jako TMZS – neexistuje jednotný závazný postup přepočtu.

Kontrolou byl také zjištěn vysoký podíl NO použitého na terénní úpravy (tento stav trvá minimálně od roku 2008.) Jedná se např. o uložení stavebního nebo demoličního odpadu či přebytečné výkopové zeminy. Takový způsob uložení (kód nakládání N1) není zpoplatněn a zároveň není legislativně upraveno množství nebezpečného odpadu, které lze využít na terénní úpravy, tak jako je tomu u TMZS.

ZÁVĚRY JSOU ZDRCUJÍCÍ

Kontrola NKÚ došla k několika závěrům, které vyznívají pro celý systém výběru poplatků negativně:

Systém výběru, odvodu a kontroly vybírání poplatků za ukládání nebezpečného odpadu na skládky je stále velmi komplikovaný.

SFŽP, který je příjemcem rizikové složky poplatku, nemá zákonnou pravomoc kontrolovat odvody těchto poplatků a nemá o nich žádný přehled. Obce tuto pravomoc mají, nemusejí však o kontrolách informovat SFŽP.

Zvýšením sazby rizikové složky poplatku v roce 2009 nedošlo ke zvýšení příjmů SFŽP, přestože množství ukládaného nebezpečného odpadu roste.

Systém umožňuje, aby bylo s nebezpečným odpadem nakládáno způsoby, které jsou osvobozeny od poplatků, ačkoli je fakticky tento nebezpečný odpad skládkován.

V roce 2011 bylo na kontrolované skládky uloženo až 98,49 % nebezpečného odpadu bez poplatku.

NKÚ doporučuje přehodnotit systém výběru prostředků a kompetence zainteresovaných orgánů, jednoznačně stanovit limit množství uloženého NO (v hmotnostních jednotkách), či stanovit pro NO jednotný postup pro přepočítávání hmotnostních jednotek na objemové.

Zdroj: kompletní zpráva je k dispozici na webu www.nku.cz

 

NÁZOR

Je potěšující, že téma ukládání nebezpečných odpadů se dostává do popředí zájmu. Zákon o odpadech a související právní předpisy je třeba upravit tak, aby nebyly možné praktiky, na které jsme již dříve upozorňovali. Látky jako sorbenty a organická rozpouštědla rozhodně nejsou materiály vhodné k technickému zabezpečení skládek, a přesto jsou tímto způsobem používány, což se mimo jiné odrazilo ve zprávě NKÚ.

SITA CZ výše zmíněné druhy odpadů za přísného kontinuálního monitoringu termicky odstraňuje v moderních řízených spalovnách, což je pro vysoce zatížené odpady ideálním a environmentálně nejsprávnějším řešením. Je bohužel logické, že firmy, které technologiemi nedisponují, ukládají tento odpad na levné skládky a nebezpečné látky se poté dostávají do průsakových vod. A to jim umožňují právě dlouhodobě nedotažené právní předpisy.

Je opravdu s podivem, že NKÚ provedl již v roce 2005 podobná šetření s velmi srovnatelnými závěry a doporučeními a ani po osmi letech nedošlo v této věci k transparentnímu a rozumnému nastavení v příslušných předpisech. Tímto se otvírá možnost pro vznik dalších zátěží, které bude nákladné následně sanovat.

Mgr. Petr Špičák,
technický ředitel SITA CZ, a. s.

 

POPLATKY ZA ULOŽENÍ NO

Poplatek za ukládání NO na skládku se skládá ze dvou složek. Základní složka poplatku se platí za uložení veškerého odpadu (komunálního, ostatního a nebezpečného) a je příjmem obce, na jejímž katastrálním území skládka leží. Za uložení NO se navíc platí riziková složka, která je příjmem SFŽP. Sazby poplatku jsou stanoveny v příloze č. 6 zákona č. 185/2001 Sb. V letech 2007 a 2008 činila sazba rizikové složky poplatku za ukládání NO 3300 Kč za tunu, od roku 2009 byla sazba rizikového poplatku za ukládání NO zvýšena na 4500 Kč za tunu. Nebezpečné odpady obsahující azbest jsou zpoplatněny pouze základní složkou poplatku. Od poplatků je zcela osvobozeno ukládání odpadů jako „technologického materiálu na zajištění skládky“ ( „TMZS“) za účelem technického zabezpečení skládky, a dále také ukládání odpadů určených na terénní úpravy.

 

PŘEHLED SKLÁDKOVANÉHO NO U VYBRANÝCH SKLÁDEK

 

Rok Suma za rok (tis. t) Kód D1 – s poplatkem (t) Podíl na sumě (%) Kód D1 – odpady azbestu – osvobozeno (tis. t) Podíl na sumě (%) Kód N1 – osvobozeno (tis. t) Podíl na sumě (%) Kód N12 – TMZS, osvobozeno (tis. t) Podíl na sumě (%)
2007 81,2 5,8 7,21 2,9 3,59 0,0 0,0 72,4 89,20
2008 168,8 7,8 4,65 4,3 2,54 58,5 34,67 98,1 58,14
2009 169,6 4,6 2,76 4,1 2,45 110,7 65,27 50,1 29,52
2010 133,0 3,3 2,51 3,9 2,94 78,3 58,84 47,5 35,71
2011 164,3 2,4 1,51 3,6 2,24 103,7 63,09 54,5 33,16
Celkem 717,1 24,2 x 18,9 x 351,260 x 322,7 x

 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2007-2011

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *