Nesprávná hlášení budou posuzována individuálně

Stížnosti odborníků v oblasti odpadového hospodářství na provoz ISPOP byly námětem otázek, které jsem položili Ministerstvu životního prostředí.

Ministerstvo žádá na svých stránkách toleranci k změnám v ISPOP. Bude rovněž tolerantní vůči ohlašovatelům?

Případy nesprávně podaného hlášení budou posuzovány individuálně. Ověřovatelé hlášení i ČIŽP jsou obeznámeni s obtížemi vzniklými z důvodu nasazení nového informačního sytému ISPOP. V odůvodněných případech bude MŽP a ČIŽP přistupovat k problémům ohlašovatelů do ISPOP benevolentně.

Do současnosti IS ISPOP zpracoval přes 18 000 dokumentů, dokumentované stížnosti na fungování systému jsou pečlivě evidovány a řešeny a jejich počet se pohybuje v řádu desítek. Na základě předběžného hodnocení činnosti callcentra a webového helpdesku ISPOP lze tvrdit, že naprostá většina ohlašovatelů ohlásila úspěšně.

Ze zákona, kterým byl ISPOP zřízen (č. 25/2008 Sb.), není jednoznačně zřejmé, od kdy platí příslušné povinnosti (přechodné ustanovení dle §9 odst. 2 zákona je v rozporu s dalšími přechodnými ustanoveními).

Není zřejmé, z jakého důvodu je § 9 odst. 2 v rozporu s jinými přechodnými ustanoveními. Výklad postupného rozjezdu ohlašování přes ISPOP je následující:

Zákon č. 25/2008 Sb. ukládá povinnost v roce 2010 hlásit za rok 2009 prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností těm ohlašovatelům, kteří jsou zároveň provozovateli povinnými plnit ohlašovací povinnosti podle §3 zákona č. 25/2008 Sb. (povinnost ohlašovat do IRZ), a to pouze za tyto provozovny. Konkrétní ohlašovací povinnosti dle zákona č. 25/2008 Sb. do ISPOP jsou určeny §14 (změna vodního zákona), §16 (změna zákona o ochraně ovzduší), §18 (změna zákona o odpadech), §20 (změna zákona o obalech) uvedeného zákona. Povinnost hlásit prostřednictvím ISPOP mají dále všichni, kteří mají povinnost ohlašovat Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony a množství halonů v nich obsažených podle § 28 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, a Zprávu o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) podle § 32 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Subjekty, které za své provozovny nemají povinnost podávat hlášení do IRZ, ohlašují v roce 2010 evidence způsobem, který stanoví složkové zákony (přímo institucím pověřeným kontrolou).

Od roku 2011 se povinnost hlásit prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností rozšiřuje o další skupinu ohlašovatelů dle §14 odst. 2, §16 odst. 2, a §18 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb. a pro všechny ohlašovatele dotčených evidencí bude povinné ohlašování prostřednictvím ISPOP až v roce 2012.

Podle četných ohlašovatelů selhala technická podpora ze strany CENIA.

Zatížení helpdesku CENIA lze interpretovat na základě statistik softwarového callcentra, které je na CENIA provozováno. Toto řešení bylo nasazeno zejména z důvodu hodnocení činnosti telefonické podpory a jejího plánování s ohledem na provozní špičku. S výjimkou zanedbatelného počtu výpadků SW aplikací callcentra jsou průměrné čekací doby na odbavení operátorem v době první provozní špičky (okolo 15. 2. dle termínu jednotlivých hlášení) zhruba 1,5 minuty, v období druhé ohlašovací špičky byly ještě nižší. Ze statistik vyplývá, že operátoři callcentra obsloužili přes 50 % volajících.

Callcentrum ISPOP bylo přetíženo pouze v období kolem 15. února, kdy končila doba pro podání hlášení agendy odpadů. Změny uživatelského rozhraní (myšlen patrně přechod z IS CO na IS ISPOP) byly způsobeny potřebou optimalizovat toto rozhraní pro uživatele ISPOP.

Časová prodleva mezi podáním žádosti o registraci provozovny IRZ byla způsobena velkým nárůstem těchto žádosti v prvním a druhém únorovém týdnu. Problém byl napraven zautomatizování procesu registrace (registrace se projeví v systému do několika minut). Toto opatření nicméně zvýšilo chybovost údajů o ohlašovatelích.

Bude v rámci CENIA zpracován „manuál“ z hlavních problémů (e-mailem zasílané dotazy často nebyly zodpovězeny)

Toto tvrzení je nepravdivé. Všechny dotazy zaslané na Helpdesk ISPOP byly zodpovězeny. Pokud jde o osobní emaily zaměstnanců MŽP a CENIA, tak ty neslouží z pochopitelných důvodů k poskytování provozní podpory. Přesto i na tyto dotazy jsme odpovídali. Veškeré informace k ISPOP jsou dostupné na www.ispop.cz. Další příručka by pouze duplikovala zde uveřejněné informace. Na základě ohlašování do ISPOP za rok 2010 budou v případě potřeby postupy a manuály aktualizovány.

Zdroj: tiskové oddělení MŽP

Námět na tuto rubriku poskytla společnost INISOFT, s. r. o. Nenese však odpovědnost obsah článků, ani za názory autorů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *