Nejvíc pokut je za stavební odpady

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v roce 2010 provedla 16 603 kontrol a uložila pokuty za více než 141 milionů korun. Největší objem pokut za rok 2010 byl uložen v oblasti odpadového hospodářství.

Inspektoři v této oblasti zkontrolovali přes 3000 subjektů a za zjištěná porušení uložili pokuty v celkové výši přes 65 mil. korun. V oblasti řízeného využívání odpadů inspektoři zkontrolovali celkem 324 zařízení na výrobu alternativních paliv, kompostáren, bioplynových stanic a zařízení, ve kterých se využívají či upravují nebezpečné odpady. Správní řízení bylo zahájeno s 92 subjekty.

Nejčastějším deliktem bylo nakládání s výkopovými zeminami a stavebními odpady v zařízeních, která byla provozována bez povolení, a to jak z hlediska stavebního zákona, tak i zákona o odpadech. Dalším častým porušením zákona o odpadech bylo nedostatečné dodržování technologických postupů a dokladování kvality odpadů jak při jejich přejímce, tak při úpravě odpadů.


Při kontrolách původců odpadů bylo zkontrolováno na 900 subjektů. Nejčastěji bylo zjištěno porušování zákonů při nakládání s nebezpečnými odpady, nevedení průběžné evidence celkových odpadů, pozdní hlášení o produkci a nakládání s odpady a jejich nedostatečné třídění. Inspekce za to uložila pokuty přes 15 mil. Kč.

Časté porušování legislativy zjistili inspektoři i v oblasti dodržování chemického zákona. Při kontrolách odhalili především chyby v označování chemických látek a přípravků. Zejména u grafických symbolů, které označují nebezpečnost výrobku, kontrolované společnosti neuvádějí popis symbolu v českém jazyce a nedodržují jejich minimální velikost.

Dalším častým porušením je chybné znění standardních vět, které označují rizikovost přípravku. V mnoha případech tyto věty na označení výrobků chybí, nebo nejsou uvedeny v českém jazyce, případně jejich znění není v souladu s předpisem k chemickému zákonu.

VODA

V oblasti ochrany vod inspektoři uložili 557 pokut za 28 mil. Kč. Jedním z prioritních úkolů byla každoroční kontrola stavu nejvýznamnějších čistíren odpadních vod (ČOV). Po vyhodnocení všech údajů je možné říci, že většina ČOV velikosti 10 000 EO plní v současnosti požadavky příslušné směrnice Rady EU. U menší části bude ještě v roce 2011-2012 dokončována jejich dostavba, rekonstrukce či zkušební provoz a předpokládá se, že limity požadované směrnicí budou už v roce 2011 plněny. Výjimkou je největší komunální ČOV-ÚČOV Praha, kde zatím nedošlo ani k zahájení výstavby nové technologické linky, která je pro plnění limitů nezbytná. Protože však bylo vydáno územní rozhodnutí pro stavbu, nemůže ČIŽP podle novelizovaného znění vodního zákona uložit pokutu za nesplnění požadavků směrnice.

HAVÁRIE

V roce 2010 zaevidovala inspekce 139 havárií podle zákona o vodách. Ve srovnání s rokem 2009 stoupl počet havárií způsobených dopravou, celkem jich bylo zaznamenáno 29 oproti 12 haváriím v roce 2009.

Mezi největší evidované případy havárií ve sledovaném období lze zařadit výskyt ropných látek na hladině vody pravostranného přítoku řeky Tichá Orlice. Únik mazutu byl způsoben poruchou potrubního systému v objektu mazutového hospodářství v areálu společnosti Dietfurt, s. r. o., Letohrad. Společnost Dekonta, a. s., odtěžila zhruba 2500 t kontaminovaných zemin a betonů, současně bylo prováděno sanační čerpání drenážních a podzemních vod v místě havárie, jejich čištění a následné vypouštění do dešťové kanalizace.

OVZDUŠÍ

V ochraně ovzduší inspektoři provedli téměř 5000 kontrol dodržování podmínek ochrany ovzduší, ozonové vrstvy a klimatického systému Země. Na vlastní ochranu ovzduší pak bylo zaměřeno 4352 kontrol. Zbývající část kontrol byla věnována dodržování podmínek provozovatelů zařízení zařazených do systému obchodování s povolenkami na emise oxidu uhličitého, dodržování podmínek při zacházení s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny a další. V roce 2010 nabylo právní moci celkem 371 pokut v celkové výši přes17 mil. Kč.

Mezi nejzávažnější patří delikty, při nichž dochází k překročení emisních limitů, emisních stropů a plánů snížení emisí. Dalším častým zjištěným prohřeškem bylo neměření emisí, nedodržení provozního řádu, porušení podmínek uvedených v povolení, nesplnění opatření k nápravě nebo neodstranění nebezpečného stavu. V šedesáti pěti případech bylo zjištěno provozování zdroje nebo změna zdroje bez povolenní. Byly uděleny pokuty v celkové výši 3 mil. Kč.

PŘÍRODA

Počet inspekcí v této oblasti se meziročně pohybuje okolo 2600 kontrol za rok. Pokuty přesáhly celkovou částku 8 000 000 Kč.

Mezi stěžejní problémy patří rozvoj výstavby lanových parků v lesních porostech, nárůst nezákonných těžeb, zejména pak v regionu Českých Budějovic, užívání lesní půdy k jiným účelům než k plnění funkcí lesů nebo poškození lesů těžbou.

Za závažný považuje inspekce také kalamitní stav kůrovců v rámci ORP Kutná Hora a v NP Šumava, či zvýšený stav kůrovců v rámci ORP Vlašim a Benešov. Sucho mělo negativní dopad na stav ochrany lesních porostů před hmyzími škůdci na Vítkovsku, Bílovecku, Opavsku a Jablunkovsku, došlo také ke kalamitnímu stav v rozvoji kloubnatky v náhradních porostech smrku pichlavého v Krušných horách. Za neméně významné považuje ČIŽP problémy, které souvisejí s terénními úpravami při výstavbě lyžařského areálu Kouty nad Desnou, ale i rozsáhlé devastační těžby prováděné fyzickou osobou v katastru okresu Šumperk.

Kontrolní činnost inspekce v této oblasti je silně ovlivňována podněty od občanů. Ty se v drtivé většině týkají ochrany dřevin a ochrany zvláště chráněných druhů živočichů.

 

Ivana Awwadová
tisková mluvčí, Česká inspekce životního prostředí

 

Nejčastějším deliktem bylo nakládání s výkopovými zeminami a stavebními odpady v zařízeních, která byla provozována bez povolení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *