Návrh zákona o ovzduší

V polovině září rozeslalo Ministerstvo životního prostředí k připomínkám návrh nového zákona o ochraně ovzduší. Ačkoliv se v mnoha aspektech ovzduší zlepšilo, podle ministra životního prostředí Ladislava Mika je značná část populace je vystavována nadlimitním koncentracím prachových částic (PM10 a...

V polovině září rozeslalo Ministerstvo životního prostředí k připomínkám návrh nového zákona o ochraně ovzduší. Ačkoliv se v mnoha aspektech ovzduší zlepšilo, podle ministra životního prostředí Ladislava Mika je značná část populace je vystavována nadlimitním koncentracím prachových částic (PM10 a PM2,5) a benzo(a)pyren.

Tyto emise pocházejí zejména z vytápění domácností a silniční dopravy (z každého z těchto zdrojů zhruba 30 % celkových emisí jemného prachu). Kvůli neplnění limitů pro prachové částice dokonce zahájila Evropská komise s ČR řízení. Návrh nového zákona je jedním z kroků k nápravě situace. Zákon je rovněž třeba zjednodušit. „Je evidentní, že současný složitý zákon již k vyšší kvalitě ovzduší nepovede,“ řekl tisku při představení návrhu ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP Jan Kužel.

Naše legislativa musí požadavky nové evropské směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší zapracovat do národní legislativy do června 2010. Připravuje se také evropská novela směrnice o národních emisních stropech pro vybrané znečišťující látky (oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a prachové částice), která bude platit nejspíše od roku 2020.

Nová právní úprava chce zavést individuální přístup k regulaci zdrojů znečišťování. Na některé zdroje jsou kladeny zbytečné nároky, na druhou stranu významné zdroje znečištění (domácnosti, doprava) jsou opomíjeny.

Proto se mají zavádět tzv. nízkoemisní zóny s omezeným vjezdem hlavně nákladní dopravy. Na zdroje v domácnostech je zaměřeno povinné ověřování emisních a technických požadavků pro malé zdroje znečištění o příkonu 15-300 kW. Zdroje, které nevyhoví emisním a technickým požadavkům zákona, budou podléhat poplatkům.

Pro podniky jsou zásadní novinkou tzv. kompenzační opatření. Provoz nového významného zdroje znečišťování ovzduší může být v oblasti s překročenými imisními limity povolen pouze tam, kde dojde k opatřením, vedoucím ke snížení úrovně znečištění. Na druhou stranu zákon zavádí pozitivní ekonomický nástroj – dotace ze státního rozpočtu na investiční projekty vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek.

– kce –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *