Nanoodpady a jejich regulace

Zvyšující se množství aplikací nanotechnologií se projevuje ve vyšším množství odpadů, obsahujících syntetické nanomateriály. Další nakládání s nimi nemusí nutně ohrožovat životní prostředí nebo zdraví, může však mít negativní vliv na technologie recyklace.

Syntetické nanomateriály nacházíme v kosmetice (ochrana proti UV) nebo u oděvů a textilních materiálů (vodoodpudivost, antibakteriální účinky). Nanomateriály a nanotechnologie zřejmě budou v budoucnosti používány v mnoha dalších oblastech: medicíně, výrobě automobilů, energetice a environmentálních technologiích (čištění vod, sanace).

Syntetické nanomateriály jsou obvykle složeny z částic, jejichž jeden nebo více rozměrů je menší než 100 nanometrů. Nejčastěji jsou používány materiály na bázi uhlíku (tzv. uhlíkové nanotrubičky, CNT), dále oxidy (např. oxidy křemíku nebo titanu), kovy (zlato a stříbro), polovodiče, organické polymery a tzv. „biologicky inspirované“ nanomateriály, tj. micely (shluky molekul tenzidů dispergované v kapalném médiu), liposomy (dutina ohraničená fosfolipidovou membránou, slouží jako transportní médium pro řadu farmak) a proteiny.

EKOLOGICKÉ VYHODNOCOVÁNÍ

Vzhledem ke svým minimálním velikostem a speciálním strukturám mají nanomateriály jiné chemické a fyzikální vlastnosti než stejné sloučeniny v ne-nanovelikostech. Při přechodu do nanovelikostí se například může změnit elektrická vodivost a chemická reaktivita. Zároveň však může narůstat jejich toxicita nebo mohou mít větší biologickou dostupnost. Chemicko-fyzikální vlastnosti i chování v životním prostředí nejsou u mnoha nanomateriálů zcela známy. Nicméně se nedá předpokládat, že by všechny nanomateriály měly nebezpečné vlastnosti.

V průběhu nakládání s odpady se musí věnovat zvláštní pozornost tomu, aby z procesu neunikly žádné nanomateriály, které by mohly ohrozit lidský život, zdraví a životní prostředí. Nesmí být také ohrožena recyklace ostatních materiálů. Pokud plast nebo kovový materiál s obsahem nanomateriálů může snížit kvalitu procesu nebo výsledného produktu recyklace, pak by do existujících recyklačních procesů neměly vstoupit.

Nakládání s volnými nebo uvolnitelnými nanomateriály v čisté nebo koncentrované formě proto představuje větší rizikový potenciál než u jiných forem odpadů.

NÁVRH NA REGULACI VE ŠVÝCARSKU

Švýcarská federální kancelář pro životní prostředí (Federal Office for the Environment FOEN) připravila návrh politiky pro bezpečné nakládání s těmito odpady s ohledem na životní prostředí. Popisuje opatření, nezbytná pro nakládání s nanomateriály, a postupy pro jejich odstraňování, které jsou v souladu se současným stavem věděckého poznání a s použitím současné využitelné legislativy.

Podle návrhu by měl proces odstraňování zajistit, že materiál nebude nadále mít nebezpečné a nano-specifické vlastnosti. Vhodnými řešeními je termická nebo fyzikálně chemická cesta.

Podle současné chemické legislativy musí výrobci sami přijmout seberegulující opatření dříve, než produkt uvedou na trh. Výrobci nanomateriálů musejí rovněž ověřit, zda jejich sloučeniny, přípravky nebo výrobce nemohou představovat zdravotní nebo environmentální riziko ve chvíli, kdy se stanou odpadem. Výrobek může být uveden na trh jedině tehdy, pokud nepředstavuje riziko, nebo je toto riziko minimalizováno ochrannými opatřeními.

Verifikační a kontrolní mechanismy se pro nanomateriály teprve vytvářejí. Podle návrhu mají odpadářské společnosti prokazovat, že navrhovaný postup nakládání s nanomateriály neohrozí životní prostředí. Pro potvrzení musí společnost vytvořit vlastní ověřovací postupy, nebo použít existující vědecké testy. Pokud kantonální kancelář takový důkaz přijme, získá společnost povolení pro nakládání s tímto odpadem.

V této oblasti je třeba další výzkum. FOEN hodlá zaplňovat mezery v našich vědomostech o těchto materiálech podporou výzkumu a také spoluprací na mezinárodní úrovni (např s OECD).

ZDROJ: www.bafu.admin.ch

Návrh označení pro provozy s rizikem kontaktu s nanomateriály.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *