Na starých výsypkách leží 75 mld. tun hlušiny

Při těžbě nerostných surovin musí být odstraněna značná množství materiálu - ornice, skrývky, odpadní kámen. Značná je však i produkce hlušin po úpravě nerostů. Odhaduje se, že v Evropské unii přesahuje jejich celkový v roční objem 400 mil tun. Některé z těchto odpadů jsou inertní, jiné frakce...

Při těžbě nerostných surovin musí být odstraněna značná množství materiálu – ornice, skrývky, odpadní kámen. Značná je však i produkce hlušin po úpravě nerostů. Odhaduje se, že v Evropské unii přesahuje jejich celkový v roční objem 400 mil tun.

Některé z těchto odpadů jsou inertní, jiné frakce mohou obsahovat velké množství nebezpečných látek, např. těžkých kovů. Těžbou a následnou úpravou se kovy a kovové sloučeniny stávají více chemicky dostupnější. Důsledkem skladování těchto materiálů proto mohou být úniky kyselých nebo alkalických výluhů, úniky zbytkových chemikálií po úpravě a zvýšená hladina kovů. Hlušiny jsou často skladovány na hromady nebo do velkých nádrží, což má vliv na ztrátu produktivity půdy a dopady na ekosystémy. Odvaly a výsypky jsou zdroji prachu a je u nich značné nebezpečí eroze.

V České republice orgány báňské správy nevedly souhrnnou dokumentaci o všech existujících odvalech, výsypkách a odkalištích (viz tabulka str. 18). Proto bylo nutno údaje získat od organizací. Na základě těchto pokladů (prostřednictvím obvodních báňských úřadů) byl získán přehled o množství a objemu odvalů, výsypek a odkališť. Do tohoto přehledu byly zařazeny pouze větší odvaly, výsypky a odkaliště (obvykle nad tisíc m3), které evidují existující báňské organizace. Přehled tedy neobsahuje někdy i rozsáhlé historické odvaly a výsypky z dobývání dnes zaniklými organizacemi – např. rozsáhlé odvaly po těžbě chudých železných rud v oblasti Rokycanska.

Podle této dokumentace je v ČR na odvalech, výsypkách a odkalištích uloženo více než 75 miliard m3 hmot vzniklých při hornické činnosti. Nalezneme je ve všech regionech ČR, zdaleka nejvíce je jich však na Ostravsku.

Odvaly, výsypky a odkaliště jsou postupně sanovány a rekultivovány, aby bylo možno je zapojit zpět do funkčního využití v krajině. Podle údajů ČBÚ je z 19 % odvalů, výsypek a odkališť provedena úplná rekultivace, u 41 % byla provedena částečně. Na rekultivaci a sanaci zatím čeká na 40 % těchto prostor.

Zdroj: Český báňský úřad, Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *