Množství odpadu strmě klesá

Na necelých pět procent proti původnímu objemu poklesl za posledních deset let objem odpadů vyprodukovaných v provozech Sokolovské uhelné. Potvrzují to údaje z databáze Integrovaného registru znečišťovatelů, kterou provozuje Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Výrazné snížení celkové produkce odpadů ovlivnily především nové způsoby jejich využití coby surovin pro další výrobu. Například popílek je dnes využíván jako vstupní komponent pro výrobu granulátu s využitím k zahlazování důlní činnosti. Dalšími využívanými vedlejšími energetickými produkty jsou homogenizovaná směs odvodněných produktů po spalování a škvára plavená s využitím pro směsné zakládání se skrývkovými zeminami. Ke snížené produkci odpadů rovněž přispělo využívání systému zpětného odběru některých výrobků, jako jsou elektronická zařízení, zářivky nebo baterie.


„Významné je rovněž i využití některých vedlejších kapalných produktů vznikajících při tlakovém zplyňování uhlí, jako je surový benzín obsahující benzen, toluen, xyleny a některé další látky. Zatímco v minulosti šlo o odpad, dnes je umí společnost pomocí nově vybudovaných technologií přeměnit na energetický plyn, který slouží k výrobě elektrické energie,“ konstatuje Iveta Märzová ze sekce Ekologie.

Do vykazovaných čísel snížené produkce odpadů se rovněž pozitivně promítá končící likvidace starých ekologických zátěží, těžkých dehtových kalů vyprodukovaných v šedesátých letech na Sokolovsku a Litvínovsku. Ty byly totiž v uplynulých letech zplyňovány ve Vřesové a jejich zpracování se tak odráželo v celkových objemech odpadů.

„Letos se pak do čísel zcela naposledy promítnou také odpady s obsahem nebezpečných polychlorovaných bifenylů, které se vyskytují například ve starších typech kondenzátorů. Po novém roce totiž v provozech společnosti již nebude jediné zařízení s obsahem těchto látek,“ dodává Märzová. Stejně tak z odpadů produkovaných společností již téměř zmizela rtuť. Mizivé množství sloučenin rtuti, které vzniká při prováděné laboratorní činnosti, totiž nenaplňuje ani práh ohlašovací povinnosti do databáze Integrovaného registru znečišťovatelů.

Složitější zůstává i nadále situace ohledně arzénu. Ten je průvodním prvkem síry v sokolovském hnědém uhlí, a proto je v malém množství obsažen také v odpadních vodách ze zpracovatelské části Vřesová. Jeho úplné odstranění z těchto vod je z hlediska dostupných technologií a astronomických nákladů nereálné. Ročně by se muselo čistit až deset milionů kubíků vody.

„Arzén je přirozenou součástí zdejšího ložiska a vyskytuje se v podstatě všude. Je otázkou, zda by to vůbec mělo nějaký smysl,“ konstatuje Martin Dědič, vedoucí podnikové sekce Ekologie. Svědčí o tom ostatně i fakt, že Chodovský potok, kam jsou odpadní vody vypouštěny, je z hlediska biologického stejně rozmanitý jako ostatní toky v okolí.

Zdroj: http://www.suas.cz/

Výrobky z popílku se používají pro rekultivaci po důlní činnosti

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *