Místo rychlých změn potřebujeme dobrý zákon

Původně měl sněmovní tisk 153 řešit pouze pravidla pro odběr a výkup kovového odpadu ve sběrnách. Pozměňovacími návrhy došlo k zásadním změnám, v nichž je schován celkový obrat v odpadovém hospodářství ČR.

O omezování skládkování a zákazu skládkování se hovoří již dlouhou dobu, ale je nutné přesně říci a stanovit, jaké odpady nechceme a nebudeme skládkovat a co budeme s odpady dále dělat. Vždy se diskutovalo o tom, že se nebude skládkovat neupravený směsný komunální odpad, aby se z odpadů vytřídilo vše, co se dá využít a recyklovat, včetně BRO. Co budeme po zákazu skládkování směsného komunálního odpadu dělat, když po důkladném vytřídění zůstane v popelnicích a kontejnerech zhruba polovina směsného odpadu, který pravděpodobně nebude ani ve spalovnách hořet?

Dalším problémem novely je podíl ukládaných odpadů jako technologický materiál pro zajištění chodu skládky. Navrhovaných 20 % hmotnosti ukládaných odpadů je nedostačující k tomu, aby skládky byly technicky dobře zajištěny a nenarušovaly životní prostředí. Správně provozovaná skládka potřebuje tento materiál převážně na příjezdové cesty ve skládce, aby vozidla svážející odpad nezapadla, a zároveň na překryv navážených odpadů, což zabraňuje úletům lehkých odpadů do okolí, nehrozí zahoření skládek a dochází k požadovanému hutnění skládek. Minimální podíl technologického materiálu pro bezpečné zajištění skládek je na úrovni 30 % hmotnostních.

Novelou navrhovaný povinný sběr biologicky rozložitelných odpadů a kovů je pro spoustu obcí nesplnitelný úkol. Všichni budou muset zavést oddělený sběr BRO, včetně obcí, které si z dotací pořídily kompostéry a rozdaly je svým občanům, aby kompostovali na svých zahradách. Zásadní problém vidíme v tom, že řada obcí nebude schopna nasbíraný biologický odpad zpracovat, a ještě větší problémy bude mít s odbytem vyrobeného kompostu.

Zůstává zde tedy nezodpovězená otázka, kdo a proč tak rychle prosazuje zásadní změny v odpadovém hospodářství nestandardní formou, namísto toho, aby se řádně schválil celý nový zákon o odpadech se všemi souvisejícími a navazujícími ustanoveními, jako je výše poplatků za ukládání odpadů na skládky, určení podmínek, za jakých nemůže být odpad na skládku ukládán, co budeme dělat se zbytkovým směsným komunálním odpadem po vytřídění, kdo zajistí obcím odběr biologického odpadu a vyrobeného kompostu.

Ing. Richard Blahut

vedoucí sekce odpadového hospodářství Sdružení veřejně prospěšných služeb

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *