Autor
Kategorie:
Praxe

Milionová pokuta za azbest

Česká inspekce životního prostředí v Brně řešila v posledních letech několik případů nezákonného nakládání s odpady obsahujícími azbest. Jedním z nich je i případ v obci Snovídky, na který ČIŽP upozornili obyvatelé obce.

V březnu 2008 soukromý podnikatel z Babic na Zlínsku podrtil v areálu bývalého JZD v obci Snovídky stavební odpady, které obsahovaly úlomky azbestocementové střešní krytiny. K této činnosti však podnikatel neměl platný souhlas příslušného KÚ. Za nezákonné nakládání s uvedeným odpadem mu brněnský oblastní inspektorát vyměřil pokutu ve výši 1 000 000 Kč.

Celkem bylo podrceno 2377 tun stavebních odpadů, z toho u 1432 tun vzniklého recyklátu byla prokázána přítomnost azbestu. Z množství 1432 tun podrceného odpadu bylo 432 tun předáno na skládku nebezpečných odpadů. Dalších zhruba 1000 tun podrcených stavebních odpadů s obsahem úlomků azbestocementové střešní krytiny bylo odvezeno do areálu Letošov společnosti AGRONET Nesovice, družstvo.

Azbest je nebezpečný pro zdraví lidí zejména tím, že drcením stavebních odpadů s obsahem azbestu dochází k uvolňování nebezpečných azbestových vláken do ovzduší. Při inhalaci mohou ostrá vlákna azbestu mechanicky poškozovat tkáně. Nebezpečí těchto vláken spočívá také ve schopnosti rozbít se na menší vlákénka. Azbestová vlákna poškozují hlavně dýchací soustavu a dále také kardiovaskulární, imunitní a gastrointestinální systém. Všechny druhy azbestu mohou vyvolat azbestózu a fibrózu plic, zesílení pohrudnice a následně rakovinu plic, hrtanu, pohrudnice a pobřišnice. Největší nebezpečí vzniku zhoubných nádorů je spojeno s vdechováním prachu azbestů. Vdechováním azbestových vláken tak hrozí vysoké riziko velmi vážného ohrožení zdraví lidí. Azbest patří mezi prokázané karcinogeny.

Při stanovení výše pokuty ČIŽP přihlédla ke skutečnosti, že drcením stavebních odpadů došlo k ohrožení životního prostředí, zdraví obyvatel okolní zástavby, ale i pracovníků provádějících drcení. Zároveň došlo ke kontaminaci pozemků o celkové výměře 22 845 m2 úlomky azbestocementové střešní krytiny a tím k jejich znehodnocení. Tato skutečnost byla jednoznačně prokázána při šetřeních inspekce a také v dokumentační zprávě o sběru odpadu s obsahem azbestu vypracovanou společností SITA CZ, a. s. Podnikatel se proti rozhodnutí ČIŽP o uložení pokuty sice odvolal, v současné době je však již pokuta pravomocná.

Sankci neunikla ani společnost AGRONET Nesovice, družstvo, které budovy bývalého JZD patřily. MěÚ Bučovice jí v dubnu minulého roku uložil pokutu 140 000 Kč za neutříděné shromažďování nebezpečných a ostatních odpadů v uvedeném areálu.

Zdroj: ČIŽP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *