Mezinárodní tým pod českým vedením zmapuje rezervy v unijním systému nakládání s elektroodpady

Ani přes jednotnou unijní legislativu nejsou sběr, recyklace a opětovné použití odpadu z elektrických a elektronických zařízení ve všech členských státech stejně účinné. Poukázal na to přezkum Evropského účetního dvoru (European Court of Auditors), podle kterého jsou na vině regionální zvyklosti nakládání s odpadními elektrozařízeními i vnitrostátní legislativa. Také Česká republika má v této oblasti rezervy. K analýze tržního prostředí, definování překážek a následně i možností, jak zefektivnit zacházení s OEEZ má přispět projekt WEEEWaste podpořený Evropskou unií.

Největší rezervy v oblasti nakládání s OEEZ v Evropě

Nakládání s odpadními elektrozařízeními řeší v evropském kontextu směrnice 2012/19//EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. V České republice pak tuto problematiku upravuje zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. „Na základě směrnice 2012/19/EC byl stanoven cíl pro recyklaci OEEZ 65 %. Ne všechny země dosahují cílů sběru a recyklace OEEZ. Ani Česká republika se bohužel prozatím nepřibližuje stanoveným cílům,“ přibližuje situaci Michal Tobiáš z ČVUT UCEEB, hlavní řešitel mezinárodního projektu WEEEWaste.

Podle něj se stále velké množství elektrického a elektronického odpadu likviduje nelegálně, mimo oficiální systémy. Je tedy třeba zdokonalit i zpětný odběr a dostupnost sběrných dvorů, podporu opětovného použití a přípravy k opětovnému použití včetně center pro opravu OEEZ. „Zlepšit se musí dohled a prosazování regulace, včetně zjednodušení některých procesů, jako např. změna odpadu na „neodpad“. V neposlední řadě je také třeba spravedlivěji a efektivněji nastavit poplatky za recyklaci a systémy zpětného odběru. Základem všeho je ale zvýšení povědomí o problematice OEEZ a důležitosti recyklace mezi spotřebiteli a firmami,“ dodává.

Projekt WEEEWaste: Příležitosti pro změnu legislativy

S cílem optimalizovat a posílit strategický přístup k nakládání s odpadními elektrozařízeními v členských státech EU vznikl mezinárodní projekt WEEEWaste. V rámci tohoto projektu budou zástupci evropských zemí analyzovat tržní prostředí v jednotlivých regionech, hledat rezervy systému zacházení s OEEZ a zkoumat možnosti zefektivnění jejich sběru a likvidace. Mezinárodní tým vedou odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (ČVUT UCEEB) za účasti českého Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí

„I když považujeme systém nakládání s OEEZ v ČR za relativně rozvinutý, bude nutné zavedení rozšířené odpovědnosti výrobců. Výrobci by měli nést větší zodpovědnost za recyklaci a likvidaci OEEZ,“ říká vedoucí projektu. Dále sdělil, že je třeba dosáhnout v tomto směru také harmonizace legislativy v EU, usnadnění přeshraničního sběru a recyklace OEEZ, včetně zjednodušení některých procesů, jako je např. změna odpadu na „neodpad“.

K úpravám ještě dodává: „Jako velmi slibné se jeví zamýšlené zavedení zálohového systému elektronických zařízení, což by do budoucna mohlo více motivovat trh k recyklaci a návratu OEEZ. Na místě by také byla větší podpora inovativních technologií, podpora vývoje technologií pro recyklaci a opětovné použití OEEZ, včetně navyšování stávajících kapacit zpracování OEEZ.“

Diskuse se zástupci MŽP a SFŽP i výhody mezinárodní spolupráce

Zástupci ČVUT UCEEB zorganizovali jednání s klíčovými zástupci soukromého a veřejného sektoru v oblasti sběru, nakládání a zpracování elektroodpadu v České republice. Společně rozebírali současný stav na českém a evropském trhu s elektronickým odpadem. Podle ČVUT UCEEB sektor OEEZ nejvíce tíží legislativní překážky. O podrobnostech hovořili vědci se zástupci Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. Výstupy ze setkání mohou posloužit jako podklad pro další jednání zástupců přítomných resortů na národní, ale i na evropské úrovni.

Samotný projekt WEEEWaste se v tuto chvíli nachází ve své první fázi. „V současné době dochází ke sběru dobrých praxí napříč EU prostřednictvím partnerů projektu a zároveň probíhá zpracování analýzy jednotlivých regionálních charakteristik nakládání s OEEZ. Zpracování hloubkové analýzy se týká i tržních podmínek v ČR, včetně definování největších bariér trhu a potenciálních prostor ke zlepšení systému i legislativního nastavení nakládání s OEEZ,“ upřesňuje Michal Tobiáš.

Na konceptu spolupracují Česká republika, Itálie, Německo, Španělsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko a Slovinsko. Jako poradní partner funguje Nizozemsko. Mezi partnerské organizace patří České vysoké učení technické v Praze (CZ), Bucharest-Ilfov Regional Development Agency (RO), Regional Government of Navarre (ES). Municipality of Campobasso (IT), Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (DEU), Hajdú-Bihar County Government (HU), Gdansk Municipality (PL), Environmental Research Institute (SI) a Hanze University of Applied Sciences (NL)

„Největším přínosem mezinárodní spolupráce je možnost sdílení osvědčených postupů a informací mezi zeměmi a regiony EU. Zvýšená míra komunikace a spolupráce pak napomáhá k harmonizaci standardů a regulace, rozvíjí společné financování projektů zaměřených na OEEZ a podporuje boj proti nelegálnímu obchodu s OEEZ,“ konstatuje Michal Tobiáš.

Dopady projektu

Projekt je podpořen programem Interreg Europe spolufinancovaným Evropskou unií. Schválený rozpočet dosáhl výše 1 987 000 €. „Cílem projektu je zvýšení povědomí o problematice a možnostech nakládání s OEEZ v jednotlivých regionech a tím i navýšení jeho sběru, recyklace a opětovného použití. Prostřednictvím výsledků jednotlivých analýz tržního prostředí nakládání s OEEZ zároveň cílíme na změnu, resp. úpravu stávajících legislativ a podpůrných nástrojů a dotací za účelem motivace, zlepšení a zefektivnění situace s nakládáním s OEEZ,“ shrnuje vedoucí projektu. Zároveň zdůrazňuje, že v České republice na řešení velmi úzce spolupracuje Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí.

Akronym WEEEWaste je zkratkou anglického názvu projektu – „Improving poli-cies for waste management of electrical and electronic equipment“). Podle ČVUT UCEEB má projekt snahu podílet se na zefektivnění celého procesu zacházení s elektroodpadem. Monitoruje všechny jeho fáze: výrobu, odpad, recyklaci, znovu použití. Zaměřuje se na legislativní změny včetně finanční podpory pro oblast nakládání s elektroodpadem. Případná změna by se tak měla dotknout všech článků uvedeného řetězce, kteří zmiňovanou legislativu implementují v praxi.*

Hana Tomášková

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down