Materiálové využití odpadů na skoro 70 procentech

Více než dvě třetiny odpadů, které vyprodukuje Termizo, a. s., má tak dobrou kvalitu, že mohou být převedeny na výrobek.

Liberecká spalovna energeticky využila v roce 2010 celkem 98 750 tun odpadu. Většinou (zhruba 78 tisíc tun) šlo o směsný komunální odpad, další významný podíl představoval objemný odpad, odpady z mechanických úprav (katalogové číslo 191212) a dále malá množství dalších spalitelných odpadů, jako je dřevo, biologicky rozložitelný odpad, odpady z textilu a podobně.

V roce 2009 i 2010 došlo k navýšení množství přijímaného odpadu, což je výsledkem řízeného procesu obchodní strategie podniku, kdy jsou ze spalování vylučovány právě vysoce výhřevné odpady s nízkou objemovou hmotností (plasty), které jsou nahrazovány méně výhřevným odpadem.


Z tohoto množství vyprodukovala spalovna 30 613 tun pevného zbytku po spalování. Z něj se materiálově využívá 20 415 tun certifikovaného stavebního výrobku z popelovin (SPRUK) a jako druhotná surovina vzniká separovaný železný šrot (855 tun). To představuje cca 69,5 % materiálového využití z celkové produkce popelovin, kdy dochází k náhradě primárních neobnovitelných surovin (kamenivo, železná ruda).

Největší množství vyprodukovaného odpadu představuje směs strusky a vypraného popílku. Tento materiál má vzhledem k velmi dobré technologii čištění popílku a také díky dodatečnému zařazení protiproudé promývky strusky na výstupu z odstruskovače vodou velmi dobré parametry. Vyluhovatelnost popelovin splňuje všechny parametry třídy IIa a IIb a většinu parametrů třídy I (mimo sírany, chloridy, obsah rozpuštěných látek a některé kovy podle vyhlášky č. 294/2005 Sb.). Rovněž tak zcela vyhovuje ekotoxicita (je negativní, tedy neovlivňuje vývoj organismů), která testuje vliv vodných výluhů na čtyři druhy organizmů (dafnie, řasy, rostliny a ryby). Od konce roku 2002 může Termizo, a. s., v závislosti na kvalitě popelovin produkovat popeloviny jako odpad nebo jako stavební výrobek pro úpravu terénu, násypy a zásypy. Tímto způsobem lze materiálově využívat po úpravě vlastní produkované odpady, a tím šetřit primární přírodní zdroje. Tento postup je běžný ve vyspělých státech, ale ČR ho bohužel nijak významně nepodporuje.

Ostatní produkované odpady jsou běžné jako v jiných velkých výrobních zařízeních, za zmínku stojí pouze nečištěný popílek (190103), který vzniká při periodickém čištění tepelně výměnných ploch v kotli. Tyto popeloviny jsou dálkově odsávané do podtlakového vozu tak, aby nedocházelo k úniku prachu. Tato metoda se úspěšně používá i v nejlepších švýcarských spalovnách.

Zdroj: Termizo, a. s., Zpráva o provozu spalovny – environmentální profil za rok 2010

 

MNOŽSTVÍ VYPRODUKOVANÝCH ODPADŮ V ROCE 2010 (TUNY)

 

Spalovna Termizo produkuje hlavně směs strusky a vypraného popílku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *