Manuál pro Zelený seznam

Návod jak při přepravě odpadů zařazovat odpady na Zelený a Žlutý seznam, přináší manuál který zpracovalo Centrum pro hospodaření s odpady. Byl zveřejněn koncem roku 2013.

Odpady se na Zelený a Žlutý seznam zařazují na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (box 1). Odpady ze Zeleného seznamu jsou obecně považovány za relativně neproblematické, co se týká jejich zpracování a dopadu na životní prostředí, a tak mohou být snadno použity jako suroviny při výrobě nových produktů. Pro tyto odpady (zařazené do příloh III, III A a III B), přepravované za účelem využití, nejsou procedurální požadavky přísné: není nutno žádat o souhlas příslušné orgány (včetně MŽP) nebo to písemně oznamovat. Zásadní jsou v podstatě dva požadavky (článek 18):

1) Mezi vývozcem a dovozcem musí být uzavřena smlouva se stanovenými závazky.

2) Každou přepravu musí provázet dokument podle přílohy VII, kde jsou specifikovány informace potřebné ke sledování pohybu odpadu.

ČISTOTA ODPADU

Benevolentní přístup k odpadům Zeleného seznamu je podmíněn jejich čistotou, pro kterou jsou stanoveny poměrně striktní požadavky, uváděné v hmotnostních procentech (%).

S odpadem ze Zeleného seznamu musí být při přepravě zaslán dokument uvedený v příloze VII nařízení. V České republice musí oprávněné osoby zasílat do databáze ISOH pravdivé údaje o přeshraničně přepravených, dovezených nebo vyvezených odpadech a jejich dalším zpracování bez rozdílu, zda se jedná o odpad nebezpečný, nebo odpad kategorie „ostatní“. „Zařazení odpadu ovlivňuje následné procedury a nakládání s ním, proto je důležité, aby byl odpad zařazený do Zeleného seznamu správně identifikován a ohodnocen,“ říká se v úvodu manuálu.

POMOC IMPEL

Při zpracování manuálu vycházeli pracovníci CEHO z dánských a rakouských návodů a instrukcí, jejichž překlad do angličtiny zajistila mezinárodní asociace IMPEL. Tato nezisková mezinárodní asociace se od roku 2007 snaží přispět k implementaci environmentální legislativy EU a prosazování práva životního prostředí v Evropě. Mezi její zakládající členy patří také ČR. (http://impel.eu).

Informace uvedené v manuálu mají za cíl pomoci podnikatelům a pracovníkům orgánů státní správy, kteří produkují, zpracovávají, přepravují, vyvážejí a kontrolují odpady. Jak zdůrazňují autoři manuálu, není určen pro diskuzi o procedurálních požadavcích na přepravu odpadů, jedná se pouze o návod. Referenční materiály s instrukcemi jak postupovat při přepravě nebo dovozu/vývozu odpadu jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.

Manuál může sloužit i v příopadě odpadů vznikajících a přepravovaných na území ČR. Je v něm zpracován obecný popis odpadů odpovídající charakteru jednotlivých odpadů a uvedeny i kódy odpadů podle „Katalogu odpadů“ (vyhláška č. 381/2001 Sb., v platném znění) používaného v ČR pro zařazování odpadů při nakládání s nimi. Celý manuál je volně přístupný na stránkách www.ceho.cz.

Zdroj: CeHO

DEFINICE SEZNAMŮ

Zelený seznam odpadů je definován přílohou III nařízení o přepravě odpadů pomocí odkazu na přílohu IX (seznam B) Basilejské úmluvy.

Příloha III A obsahuje seznam směsí odpadů Zeleného seznamu, které mohou být většinou přepravovány přes hranice ve stejném režimu jako odpady Zeleného seznamu.

Příloha III B obsahuje výčet dalších odpadů Zeleného seznamu; tyto odpady nejsou dosud uvedeny v příloze IX Basilejské úmluvy, uvnitř EU je však možno je přepravovat v režimu Zeleného seznamu.

Žlutý seznam odpadů je definován přílohou IV nařízení o přepravě odpadů pomocí odkazu na přílohu VIII (seznam A) Basilejské úmluvy.

Příloha IV A (prozatím prázdná, stav ze září 2013) je rezervována pro odpady, které by musely být ze závažných důvodů přesunuty z přílohy III mezi odpady podléhající povinnosti oznámení. Odpad je nazýván jako „neuvedený“, pokud nefiguruje na žádném ze seznamů III, III A, III B, IV, IV A.

PŘEPRAVA MIMO OECD

Přeprava odpadů ze Zeleného seznamu určených k opětovnému využití do zemí, které nejsou členy OECD, podléhá odlišným řídicím schématům. Požadavky týkající se předchozího písemného oznámení a souhlasu se často mění (stav popsaný v tomto manuálu se vztahuje k září 2013). Vývozce se musí vždy předem ujistit, že jedná ve shodě s aktuálně upravenými pravidly, jež jsou dostupná na webových stránkách Evropské komise.

Při vývozu odpadu do zemí, které nejsou členy EU a zároveň jsou členy OECD, je možno předpokládat, že odpady přílohy III a III A nepodléhají povinnosti oznámení. V případě pochybností je vhodné se předem informovat u příslušného orgánu místa určení.

Pokud se příslušné orgány místa odeslání a místa určení neshodnou na tom, zda odpad může být zařazen do Zeleného seznamu, či nikoliv, je nutno podat oznámení. Ve sporných případech je tedy vhodné informovat se u příslušných orgánů v zemi dovozu i vývozu (přesněji řečeno u příslušného orgánu místa odeslání a příslušného orgánu místa určení).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *