Autor
Kategorie:
Praxe

Legislativa má zjednodušit podle podnětů z praxe

Podpořit konkurenceschopnost a rozvoj podnikání v České republice by měla opatření, která zpracovala na základě podnětů od podnikatelské sféry Ministerstva životního prostředí a průmyslu.

V rámci tak zvaného „ekoauditu“ bylo navrženo 36 opatření na posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání. Jedním z nejvýznamnějších podnětů byl požadavek na úpravu seznamu znečišťujících látek a prahových hodnot a údajů požadovaných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. Na základě tohoto podnětu byla přijata novela nařízení vlády č. 145/2008, která celkový počet znečišťujících látek sledovaných v přenosech v odpadech mimo provozovnu snížila ze 72 na 26. V následné fázi ekoauditu bude ohlašování přenosů látek v odpadech do registru za roky 2011, 2012 a 2013 vyhodnoceno a na základě výsledků a navazující diskuze se rozhodne, zda se počet sledovaných látek bude dál snižovat, či nikoli.


ROČNÍ HLÁŠENÍ

Ministerstvo obdrželo podněty také k odpadovému hospodářství. Jeden z nich se týkal povinnosti ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, které se v minulosti vztahovalo na původce, kteří překročí hmotnostní limit (více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok, více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok nebo odpady stanovené prováděcí vyhláškou bez ohledu na množství těchto odpadů).

Podnět směřoval k tomu, aby se hmotnostní limit vztahoval na provozovnu jako takovou, čímž by se povinnost nevztahovala na malé prodejní formáty. V rámci ekoauditu byla dohodnuta úprava prováděcího předpisu k zákonu o odpadech tak, aby bylo zcela zřejmé, že roční hlášení zpracovává původce za všechny své provozovny souhrnně. Tím dojde ke zjednodušení hlášení pro podnikatele s větším množstvím provozoven, jako jsou například obchodní řetězce.

JINÁ STATISTIKA

V současné době také dochází k duplicitě ročního hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi – odlišný statistický výkaz zasílají původci odpadu jednak na ČSÚ a jednak na MŽP (prostřednictvím obecního úřadu). Výsledkem diskusí v rámci ekoauditu je shoda na vytvoření jednotné struktury dat o odpadech, které jsou povinni evidovat původci a oprávněné osoby. Půjde pouze o jeden výkaz, jehož obsah bude přístupný dotčeným subjektům (MŽP, ČSÚ, KÚ, obce). Sníží se tak administrativní zátěž jak na straně podnikatelských subjektů (zejména ohledně sběru dat a jejich vyhodnocování), tak také obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Podnět bude realizován prostřednictvím nového zákona o odpadech a prováděcích předpisů k němu.

Zdroj: MŽP

Ministr Tomáš Chalupa představil v rámci „ekoauditu“ 36 opatření.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *