Autor
Kategorie:
Praxe

Kurz pracovníků pro recyklaci

Prvním reálným podkladem pro zahájení pilotního projektu specializovaného vzdělávání v oblasti získávání a využívání druhotných surovin v ČR je nový rekvalifikační kurz.

Potřeba specializovaného vzdělávání pracovníků, kteří zabezpečují procesy recyklace (úpravu a zpracování odpadů na druhotné suroviny), byla potvrzena již v roce 2010 zařazením příslušných jednotek práce a profesních kvalifikací do Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Tyto specialisty potřebuje řada podniků již v současné době, standardní vzdělávací procesy (učňovské a střední školství) však mohou takové pracovníky poskytnout nejdříve v horizontu let 2015-2016.


Ministerstvo průmyslu a obchodu proto zadalo veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo zrychlení dostupnosti kvalifikovaných specialistů pro recyklaci. Díky tomu vznikl návrh rekvalifikačního kurzu pro typovou pozici/profesní kvalifikaci „Pracovník pro recyklaci“, který zpracovalo Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin.

Pro rekvalifikační kurz je navržen strukturovaný učební plán, učební osnovy, učební moduly a učební texty. Navrhovaný učební plán obsahuje výčet všech vyučovacích modulů, celkové počty vyučovacích hodin za vzdělávání a stanovenou dobu odborné praxe. Praktické vyučování má formu cvičení v odborné učebně. Další část odborné praxe se realizuje přímo ve stanoveném provozním zařízení (podniku, se kterým je praktická výuka dohodnuta).

Ověřování výsledků zakázky v praxi bude pokračovat organizováním pilotního rekvalifikačního kurzu ve vybraných regionech ČR (pravděpodobně v Jihočeském a Moravskoslezském kraji), v průběhu roku 2013. Výsledky a zkušenosti z tohoto pilotního projektu budou uveřejněny na internetové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

Učební texty jsou dostupné odborné veřejnosti a lze je získat na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR na odboru ekologie. Na požádání vám budou zaslány CD s učebními texty (kontakt: Mgr. Miloslava Tomiková, vedoucí oddělení koordinace environmentálních a ekonomických strategií, e-mail: tomikova@mpo.cz).

Standardní vzdělávací procesy mohou recyklační pracovníky poskytnout nejdříve v roce 2015.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *