Kraje a obce nesouhlasí s návrhy v oblasti odpadů

Kroky státu představené v oblasti odpadového hospodářství jsou pro samosprávu a podnikatelskou sféru nepřijatelné.

Návrh nového zákona je veřejnosti znám především díky dvěma nejvíce prezentovaným cílům, a to jednak zpoplatněním odnosných (především plastových) tašek v obchodech, a zavedením nového poplatku pro občany, který má znevýhodnit ty, kteří odpady netřídí. Zjednodušující prezentace zpoplatnění plastových tašek, které podle údajů MŽP representují jen desetiny procenta domovního odpadu, stejně jako technicky nereálné tvrzení, že každý bude platit přesně podle toho, kolik vytřídí odpadů, zakryla řadu problémů, které s návrhem souvisí.

Celý návrh především opětovně maskuje skutečnost, že vláda nemá žádnou dlouhodobou koncepci nakládání s odpady, a dokonce postrádá i střednědobý plán jak splnit alespoň základní požadavky EU na odpadové hospodářství ČR.

JE TŘEBA MÍT KONCEPCI

Obce, kraje a hospodářská sféra proto požadují nejdříve jasnou, transparentně vytvořenou a veřejně projednanou dlouhodobou koncepci státu v oblasti odpadového hospodářství a z ní plynoucí úpravu Plánu odpadového hospodářství. Bez takto připravené koncepce není možné v dlouhodobém horizontu dostát požadavkům EU, natož přijímat nové normy a tím i jakékoliv zásadní změny v odpadovém hospodářství.

Svaz měst a obcí a Asociace krajů, tedy ti, kterých se předkládaný legislativní návrh dotýká, se dohodly na společném jednotném postupu v oblasti odpadového hospodářství. V v loňském roce zpracovaly vlastní detailní Strategii rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech České republiky a předaly ji MŽP a Parlamentu ČR, bohužel bez patřičné odezvy.

Jde o odborný dokument, který navrhuje konkrétní a jednoznačně popsanou řadu kroků nutných k tomu, aby český stát nejen splnil požadavky EU, ale především trvale chránil naše životní prostředí.

Paušální povinnosti nejsou přijatelné

Obce a kraje konstatují, že ve velmi obsáhlém návrhu nového zákona o odpadech doposud identifikovaly jen málo doporučovaných zásadních koncepčních opatření vedoucích k rozumnému a reálnému odpadovému hospodářství. Naproti tomu předložený návrh obsahuje téměř všechna nekoncepční a drahá opatření, která byla celou odbornou veřejností, městy, obcemi i kraji, ale i hospodářskými subjekty odmítnuta již loni, kdy se ministerstvo pokusilo zpracovat tzv. „velkou“ novelu zákona o odpadech.

Pro samosprávy měst a obcí není přijatelná např. paušální povinnost všech obcí na zavedení sběru šesti různých tříděných složek odpadů (plast, papír, sklo, kov, nápojové kartony, bioodpad), jelikož není zohledněna ekonomika této činnosti v jednotlivých městech a obcích. Je neakceptovatelné dávat všem městům povinnost zavedení odděleného sběru trávy, kuchyňských zbytků a jiných biologických odpadů bez ohledu na to, zda je pro tyto odpady využití a zda se to týká čtvrti rodinných domů nebo panelového sídliště. Je zavádějící zákonem vnucovat poplatky za systém nakládání s odpady v obcích, jejichž principem je výběr poplatků od majitele nemovitosti, a zároveň tvrdit, že i 70 % občanů žijících ve společných bytových domech bude platit podle toho, kolik vytřídí odpadů, když je zcela nereálné toto změřit a vyhodnotit.

INTEGROVANÉ SYSTÉMY BEZ PODPORY

Návrh zákona neřeší dostatečnou podporu vzniku a dobudování integrovaných systémů nakládání s odpady v krajích. Obce a kraje se shodly na jednoznačné podpoře moderních způsobů nakládání s odpady, především podpoře technologií energetického využití směsných komunálních odpadů. Tato podpora musí být umožněna zejména z evropských prostředků v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007-2013. MŽP neřeší zvýšení nákladů na odpady v obcích v důsledku celosvětové hospodářské krize a ani současný propad poptávky v odbytu druhotných surovin. Obce a kraje rovněž trvají na návrhu vlastní novely zákona o místním poplatku, kterou již vypracoval Svaz měst a obcí ve spolupráci s Ministerstvem financí. Místní poplatek za odpady nebyl valorizován od roku 2001, přičemž pro svou dobrou vymahatelnost je nejpoužívanějším typem zpoplatnění občanů u zhruba 80 % obcí. Zavedení tohoto poplatku před lety bylo jedním z hlavních důvodů, proč došlo k razantnímu omezení „černých“ skládek.

NÁVRH JEN OPAKUJE NEDOSTATKY

Předložený návrh zákona o odpadech téměř ve všech bodech opakuje nedostatky loni odmítnuté novely zákona, k níž se velmi kriticky postavily všechny obce, města, kraje, průmyslové svazy, hospodářská komora i nezávislí odborníci. Návrh neřeší ani jeden ze skutečných problémů, zejména omezení ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky v míře požadované směrnicemi EU již pro rok 2010 a rok 2013.

Po třech letech práce nepřehledného množství „odborníků“ z různých nevládních organizací bez jakékoliv odpovědnosti a práce řady stejně profesně neodpovědných poradců se odborníci z praxe, starostové a členové zastupitelstev i ekonomové musí opět zabývat návrhem normy, která pouze zmrazuje stagnující situaci. Ta je způsobena především neodůvodněným prosazováním dnes zcela nerealistického národního Plánu odpadového hospodářství a ideovým odmítáním moderní technologie využití odpadu, zejména v energetice.

Odpadové hospodářství musí být řešeno koncepčně, jako jedna z částí řetězce suroviny – výroba – spotřeba – odpady. Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a rovněž jednotlivé kraje a obce či města, Hospodářská komora ČR a další subjekty budou podávat celou řadu připomínek v rámci vnějšího připomínkového řízení a nevylučují, že návrh zákona odmítnou jako celek, stejně jako již ministerstvem loni stažený návrh „velké“ novely.

Zástupci krajů, obcí a hospodářské komory požadují zpracovat novou dlouhodobou koncepci nakládání s odpady v ČR vycházející ze Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR a změnit Plán odpadového hospodářství ČR. Teprve poté, na základě těchto dokumentů je možné nastavit novou legislativu v oblasti odpadového hospodářství.

Důrazně žádáme vládu, aby zastavila experimenty MŽP, požadujeme, aby řešila odpadové hospodářství koncepčně a za účasti těch, kterých se týká. Tak, aby odpadový zákon přinesl skutečně pozitivní dopady na životní prostředí, neplýtval finančními prostředky ani důvěrou občanů.

Ing. Dan Jiránek
Ing. Pavla Finfrlová
Svaz měst a obcí ČR

Miroslav Novák
Asociace krajů ČR

Ing. Pavel Bartoš
Hospodářská komora ČR

(Mezititulky redakce)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *