Kontroly v oblasti integrované agendy

Oddělení integrace České inspekce životního prostředí provedlo v roce 2011 podle zákona o integrované prevenci i dle zákona o IRZ více než 700 kontrol v 578 zařízeních a provozovnách. Celková výše pokut dosáhla 8,1 mil. korun.

Provozovatelé zařízení s vydaným integrovaným povolením plní povinnosti dané příslušnou legislativou podstatně lépe než ostatní subjekty (tj. subjekty, které neprovozují zařízení s integrovaným povolením) – alespoň tak to ukazují provedené kontroly. Porušení právních předpisů v oblasti IRZ se týkala zejména nepodání včasného hlášení nebo ohlášení nesprávných údajů. Ukládané sankce se stejně jako v předchozích letech pohybovaly při spodní hranici zákonného rozmezí.


LAGUNY OSTRAMA

Pracovníci oddělení integrace ČIŽP se aktivně zúčastnili při řešení 125 podnětů a petic, a to zejména u případů dotýkající se působnosti vícesložkových oddělení. Řada podnětů se týkala mediálně známé kauzy sanačních prací na „lagunách Ostramo“.

V období září až října roku 2011 obtěžoval obyvatele městských obvodů Ostrava – Mariánské Hory, Přívoz a Fifejdy intenzivní zápach ropného/olejovitého charakteru. Na dvacet písemných podnětů inspekci doprovázely takřka denně telefonické stížnosti stejného charakteru. Stěžovatelé často poukazovali na zdravotní problémy spojené se zápachem. Jako možná příčina tohoto zápachu byly identifikovány právě sanační práce na lagunách Ostramo. Po provedených kontrolách bylo inspekcí zahájeno s provozovatelem zařízení správní řízení o uložení pokuty za porušení zákona o integrované prevenci. Řada dílčích kontrol byla rovněž provedena na skládce společnosti CELIO, a. s. Byly zaměřeny na nakládání s nebezpečným odpadem kat. č. 19 02 05 Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky, který vznikl úpravou odpadních kyselých kalů (sludge) z lokality laguny Ostramo v Ostravě. Při kontrolním odběru a analýze vzorků, kterou provedla akreditovaná laboratoř, nebylo zjištěno překročení stanovených kvalitativních limitů. Inspekce pak konstatovala, že nebylo zjištěno porušení podmínek integrovaného povolení, které se týkaly předmětu kontrol – nakládání s kaly z lagun Ostramo.

HAVÁRIE A SKLÁDKY

V roce 2011 bylo řešeno 16 havárií na zařízení pod IPPC, z toho mezi významnější lze zařadit: výbuch nitroglycerinu dne 20. 4. 2011 v areálu společnosti Explosia, a. s. Bylo zjištěno, že příčinou havárie nebylo porušení podmínek integrovaného povolení. Výroba kapalných nitroesterů (převážně nitroglycerin) byla obnovena 27. 5. 2011.

Inspekce také provedla kontroly zabezpečení uzavřených, rekultivovaných a neprovozovaných skládek a vyhodnocovala, do jaké míry jejich zabezpečení odpovídá platné legislativě a jak jsou opatření prakticky dodržována se zřetelem na ochranu vod.

Ve spolupráci s orgány státní správy a v rámci ČIŽP s odděleními odpadového hospodářství byly vytypovány problémové lokality. Celkem bylo kontrolováno 60 skládek, sankce za neplnění povinností vodního zákona byly uloženy dvěma subjektům ve výši 17 000 Kč. Ostatní porušení platné legislativy byla v kompetenci odpadového zákona a byly uloženy dvě sankce ve výši 410 000 Kč.

 

LEGISLATIVA

Základem kontrolní činnosti v oblasti integrovaných agend je zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí ve vazbě na Nařízení EU zřizujícího E-PRTR.

Při kontrolách na skládce společnosti CELIO, a. s., nebylo zjištěno překročení stanovených kvalitativních limitů při úpravě sludge z lagun Ostramo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *