Konečně rozumné využívání odpadů

Změna Plánu odpadového hospodářství a a vypsání výzvy Operačního programu Životní prostředí otevřelo počátkem tohoto roku možnost finanční podpory výstavby spaloven a zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu. Jak se na tuto změnu dívají odborníci?

ING. PAVEL BARTOŠ, VICEPREZIDENT HK ČR

Nezbývá než ocenit průlom v nakládání s komunálními odpady, který je dán XV. výzvou Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí. Nechci se rozepisovat o výzvě na budování MBÚ, která je poněkud zavádějící. Je obtížně pochopitelné, proč se připouští ukládat na skládky upravený odpad z MBÚ do výhřevností 8 MJ/kg, což se jeví jako plýtvání energetickou surovinou.

Nepochopitelnou a antienvironmentální podmínkou výzvy je striktní omezení na maximální množství, které je stanoveno na 50 % roční produkce komunálního odpadu v regionu zahrnujícím katastrální území obcí, z nichž bude zařízení na energetické využívání SKO nebo MBÚ odebírat KO.

Konkrétně pro zamýšlenou stavbu Krajského integrovaného centra pro využívání odpadů v Moravskoslezském kraji, jehož součástí je i zařízení na energetické využívání odpadů a je situováno do blízkosti Karviné, se bude muset z celého kraje svážet 50 % produkce odpadů a při separaci kolem dvaceti procent bude 30 % ukládáno na skládky plošně po celém kraji. To vše namísto logického řešení naplnění kapacity pro energetické využití z jejího blízkého okolí při zachování maximální reálné míry separace. Při rostoucí separaci by se pak postupně zvětšovala svozová oblast o stále vzdálenější místa, což by jednoznačně snižovalo dopravní náklady. Proč dělat věci jednoduše, když jdou složitě?

 

MGR. TOMÁŠ DRÁPELA, GENERÁLNÍ ŘEDITEL, PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A. S.

Výzvu chápeme jako oficiální podporu využití komunálního odpadu v energetice. Takovouto aktivitu samozřejmě vítáme, neboť problematiku související s likvidací neustále narůstajícího množství odpadů je potřeba začít systémově řešit. Využití odpadů v energetice vidíme jako správnou cestu, na kterou se Evropa po určité době „experimentování“ s jinými technologiemi začíná vracet.

Podle našeho názoru by obdobné zařízení na spalování komunálního odpadu mělo časem stát v každém kraji. Jako jedinou nevýhodu vidíme možnost komplikovaného a dlouhodobého žádání a zdůvodňování při žádosti o dotaci. Toto je zatím ovšem jen naše spekulace, která se nemusí naplnit.

 

 

JAN HABART, PŘEDSEDA CZ BIOM

Zveřejněná výzva znamená důležitý posun v odpadovém hospodářství. Jedná se o krok k dosažení cílů směrnice o skládkování. Dle mého názoru by tento krok měl být doprovázen oznámením nového strategického cíle ČR: v horizontu deseti let zcela zakázat skládkování neupravených směsných komunálních odpadů a před jejich skládkováním je vždy upravit systémem mechanicko-biologické úpravy nebo podrobit termální úpravě (ve spalovně). Provozovatelé skládek mohou zatím klidně spát, k tomuto kroku se zatím MŽP bohužel nechystá.

Rozhodnout, který z podporovaných systému zvolit, není lehké. Doufám, že o volbě jedné nebo druhé alternativy nebudou rozhodovat polopravdy, ale především rozum. Spalovny jsou obvykle investičně výrazně dražší, což je zřejmě bude znevýhodňovat. Připravené dotace jsou pouze 40 %, takže investor bude muset sehnat financování v řádech miliard Kč. V případě MBÚ se jedná investičně o méně náročná řešení, ale aby byly dlouhodobě finančně udržitelné, vyžadují dobrou návaznost do energetiky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *