Autor
Kategorie:
Praxe

Kompostárny s problémy

Na základě podnětu podaného v roce 2010 občany a zástupci obcí provedla Česká inspekce životního prostředí kontroly v kompostárnách Vyskytná a Větrný Jeníkov. V obou shledala závažná porušení povinností.

V kompostárně Vyskytná u Jihlavy (provozovatel společnost SETRA, s. r. o.) byly naváženy čistírenské kaly. Nebyly však dále kompostovány, ale ponechány dlouhodobě bez další úpravy silně zapáchaly, při dešťových srážkách unikaly na příjezdovou komunikaci a dalšího okolí.

ZJIŠTĚNY NEDOSTATKY

ČIŽP při šetřeních zjistila, že společnost nevedla průběžnou evidenci odpadů přijímaných do kompostárny a neplnila další podmínky dané platným provozním řádem zařízení, tzn. neuváděla množství navážených odpadů a datum jejich navezení, nezabezpečovala a nedokladovala kvalitu přijímaných odpadů, neidentifikovala původce těchto odpadů, neuváděla kód odpadu, kategorii a původ odpadů a další prohřešky. Zásadní nedostatek inspekce spatřuje v tom, že jmenovaná společnost nezabezpečila odpady před nežádoucím únikem ze zařízení a neprováděla proces kompostování.

ČIŽP v Havlíčkově Brodě uložila společnosti SETRA, s. r. o., Brno, pokutu ve výši 270 000 Kč za porušení zákona o odpadech. Za porušení zákona o ovzduší byla vyměřena pokuta 430 000 Kč (v současné době běží odvolací řízení). Provozovateli bylo uloženo nápravné opatření, podle něhož měl provozovat kompostárnu v souladu s podmínkami ochrany ovzduší stanovenými v povolení k uvedení kompostorny do provozu, vést průběžnou evidenci a zpracovat nový provozní řád.

Provoz kompostárny téže společnosti ve Větrném Jeníkově má podobné problémy. I v této provozovně zjistila inspekce porušení zákonů o odpadech, ovzduší i vodách. Pokuty dosáhly celkové výše 160 tisíc korun. O nápravných opatření je v současné době vedeno správní řízení.

NÁPRAVA NEPŘICHÁZÍ

Provoz obou kompostáren je trvale sledován, k nápravě stavu, který by znamenal zlepšení v porovnání s rokem 2010, stále nedochází. Provozovatel zdroje podniká dílčí kroky k nápravě, které jsou stále nedostatečné. V roce 2011 inspekce provedla několik navazujících kontrol provozu, při kterých bylo zjištěno pokračující neplnění provozního řádu. Proto inspekce chystá další správní řízení. Společnost SETRA, s. r. o., podala proti rozhodnutím MŽP správní žaloby, kterými se domáhá zrušení rozhodnutí. Inspekce proto musí vyčkat ukončení soudních řízení, ze stejných důvodů nemůže zakázat provozování kompostárny, neboť k němu prozatím nejsou splněny zákonné podmínky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *