Kolik je vlastně komunálních odpadů?

Skupina 20 podle Katalogu odpadů zahrnuje komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru.

Do skupiny 20 zahrnujeme složky vytříděného komunálního odpadu, jako jsou plasty, papír, sklo, kovy. Patří sem také nebezpečné komunální odpady všeho druhu, včetně nepoužívaných léčiv, dále vyřazená elektrická a elektronická zařízení nebo baterie. V podskupinách 20 02 a 20 03 najdeme biologicky rozložitelný odpad ze zahrad, parků a hřbitovů, zbytkový směsný komunální odpad, uliční smetky nebo kaly ze septiků.

Otázka je, kolik vlastně komunálního odpadu vzniká. V celém našem cyklu, kde jsme probírali jednotlivé skupiny Katalogu odpadů, jsme používali tabulky Českého statistického úřadu. Vycházeli jsem z toho, že jde o údaje, které Česká republika používá pro reportování Evropské unii, a jsou tedy relevantní.


V případě množství komunálních odpadů se ukázalo, že takto psotupovat nemůžeme. Dva fungující systémy evidence množství odpadů – databáze ČSO a databáze provozované Cenia, českou agenturou pro životní prostředí, poskytují různé údaje. Je to dáno různými přístupy a metodikami sběru dat.

V této příloze se proto statistice produkce komunálních odpadů, tedy skupiny 20 podle Katalogu odpadů, podrobněji věnujeme. Kromě zmíňených se vyjadřuje odpadářská firma a zástupci obcí. Místo obvyklé tabulky proto uvádíme jinou – přehled vývoje produkce komunálního odpadu v posledních téměř deseti letech.

PRODUKCE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (TUN)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *