01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Když výroba páchne, firma platí

Nositelkou pachu je vždy látka. Pachovými látkami jsou ty, které vyvolávají u člověka pachový vjem. V převážné většině se jedná o primárně plynné látky, ale mohou se vyskytovat i případy páchnoucích aerosolů, ze kterých jsou pachové látky ve formě plynů postupně uvolňovány.

Vlastní měření koncentrací pachových látek v emisích mají za povinnost sami provozovatelé zdrojů znečišťování prostřednictvím osob s autorizací Ministerstva životního prostředí k této činnosti. Kontrolní měření dále dělá Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vlastní měřicí technikou. Při zjištění překročení emisního limitu je povinností ČIŽP uložit provozovateli zdroje pokutu a opatření k nápravě protiprávního stavu. Zvláštní režim pro sledování emisí pachových látek a z toho plynoucí povinnosti dodržovat emisní limity platí pro zemědělské zdroje, jejichž provozovatelé mají schválený plán správné zemědělské praxe.

Povinnost neobtěžovat obyvatelstvo zápachem nad míru přípustnou je právní úpravou ochrany ovzduší stanovena veškerým zdrojům znečišťování ovzduší, a to včetně zdrojů kategorie zdrojů malých. Míru obtěžování obyvatelstva zápachem vyhodnocují u zdrojů středních, velkých a zvláště velkých příslušné krajské úřady, v případě zdrojů malých příslušné obce. Za prokázané obtěžování obyvatelstva zápachem ČIŽP nemůže provozovateli středních, velkých a zvláště velkých zdrojů uložit sankci, ale opatření ke zjednání nápravy. Pouze v případě prokázaného překročení emisního limitu pachových látek je provozovateli kromě nápravného opatření uložena i sankce.

MĚŘENÍ

ČIŽP je vybavena technickými prostředky pro odběry vzorků pachových látek z emisí zdrojů znečišťování ovzduší a dynamickým olfaktometrem pro stanovení jejich koncentrací. Tohoto zařízení využívá jak k vlastním kontrolním měřením u zdrojů znečišťování ovzduší, které mají stanoveny emisní limity pachových látek jako specifické emisní limity, tak k měřením využívaným k objektivizaci úrovně emisí v ostatních případech.

"Institut sledování pachových látek je poměrně nově zaveden a za tu dobu víme, které provozy byly zatíženy tím, že z nich pachové látky unikaly. Přednostně řešíme ty případy, kde si někdo stěžuje a je třeba dosáhnout nápravy. Provedeme však také měření na takovém zdroji, který vůbec nemá stanoven emisní limit na pachové látky. Když zjistíme hodnotu vysokou a území je pachovými látkami zatížené, potom dáváme podnět krajskému úřadu, aby tomu zdroji limity stanovil," řekl nám vedoucí oddělení ochrany ovzduší ČIŽP RNDr. Stanislav Bosák, CSc.

JAK MĚŘIT

Na odebírání pachů mají inspektoři podtlakové odběrové zařízení, jakýsi podtlakový válec, který zkoumaný plyn v místě jeho výskytu nasaje do nalofanového vzorkovacího vaku. Z jednoho místa odebírají tři až devět vzorků. Ty se vypouštějí do olfaktometru. Jde o zařízení, které po krocích přesně a definovaně ředí odebraný vzorek čistým pachuprostým vzduchem na co nejnižší koncentraci, na teoreticky jednu pachovou jednotku. Zjednodušeně lze říci, že pach o koncentraci jedné pachové jednotky je taková nejnižší koncentrace pachu, která u člověka ještě vyvolá pachový vjem. Osm lidí kolem olfaktometru čichá tuto směs a zmáčkne tlačítko vždy, když pach cítí.

 

Jak mezi jednotlivými kroky ředění vzorku, tak náhodně i v průběhu měření je panelistům do čichacích masek vpouštěn čistý vzduch. Podle postupu aplikovaného inspekcí se musíšest z osmi testujících shodnout, jinak je měření neplatné a odběr vzorku se opakuje. Celý systém řídí počítač.

"Intenzitu pachu rozlišují lidé, ale přístroj jim vzorek přesně a definovaně ředí tak, aby se dostali na práh, kdy je směs cítit. Kolikrát byl vzorek naředěn, tolik je to pachových jednotek. Posuzování vlivu zdroje na ovzduší záleží na vydatnosti pachu, tedy nejenom koncentraci, ale i na absolutním množství vnášeném do volného ovzduší. Zdroj, který bude emitovat jeden metr krychlový za hodinu s velkou koncentrací, je zdroj téměř nevýznamný, zatímco zdroj, který bude emitovat 100 tisíc metrů krychlových za hodinu s koncentrací mnohem nižší, má pro nás větší význam. Jde o míru vlivu na ovzduší. Nejde jen o koncentraci, ale o celkový objem odpadní vzdušiny, která je znečištěná pachem a odchází. ČIŽP byla první, která u nás zavedla metodiku měření pachových látek dynamickou olfaktometrií podle všech evropských norem. Jednak aplikovala předepsané postupy a jednak rozvíjí metodiku tam, kde postupy nejsou znormovány. Můžeme teoreticky kombinovat odběry a stanovení pachových látek s laboratorní Fourier-Transform infračervenou analýzou, popřípadě s analýzou plynovou chromatografií. Máme k dispozici i vlastní plynový chromatograf s hmotovým spektrometrem takže tam, kde by byly koncentrace vysoké, je možné odbírat vzorky a přímo jít po látkách, které zapáchají," pokračoval Stanislav Bosák.

SANKCE

Na základě výsledků měření emisí pachových látek ukládá ČIŽP sankce a opatření k nápravě, popřípadě podává podněty příslušným krajským úřadům k rozhodnutí o vymezení pachových látek jako dalších sledovaných znečišťujících látek k plnění emisních limitů. Od počátku roku 2005 inspektoři pro stanovení pachového čísla odebrali celkem 108 vzorků pachových látek v emisích ze sedmnácti zdrojů.

Pokuty za překročení limitních hodnot pro pachové látky dosáhly až 350 tisíc korun. "Provozovatelé zdrojů a všichni ti, co mají stanoven emisní limit pachových látek, by si měli do poloviny příštího roku nechat změřit emise prostřednictvím osob s autorizací," řekl nám na závěr Stanislav Bosák.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down