Kdy šrot přestává být odpadem?

V minulosti neexistovala kritéria, aby bylo možné stanovit, kdy materiál získaný z odpadu přestává být odpadem. Evropský parlament přijal první nařízení, které stanoví kritéria pro železný, ocelový a hliníkový šrot.

Absence jasných a harmonizovaných kritérií v minulosti vedla k tomu, že některé členské státy si pro regulaci recyklace materiálů vytvořily odlišné a ne vždy slučitelné rámce.

Nová kritéria vytvoří právní jistotu a rovné podmínky pro recyklační průmysl, odstraní z odvětví recyklace zbytečnou administrativní zátěž, protože bezpečné a čisté druhotné materiály již nebudou spadat do působnosti zákonů o odpadu.


Podle nového nařízení nemusí být kovový šrot zařazen do kategorie odpadu, pokud výrobci použijí systém řízení kvality a na základě prohlášení o shodě s kritérii vyhotoveného pro každou dodávku kovového šrotu prokážou, že tato kritéria dodrželi. Nezávislý konzultant Jiří Kvítek upozorňuje: „Kovový šrot musí být čistý a bezpečný, tedy bez nebezpečných příměsí. Pak stačí prokázat, že dodržuje kritéria. Dokážete si představit, až si podobné nařízení vymůže také lobby plastů, skla nebo papíru?“

Veškeré úpravy nezbytné pro přípravu šrotu ke konečnému použití v ocelárnách, hliníkárnách nebo slévárnách, např. řezání, drcení, čištění a odstraňování příměsí, musí být dokončeny, než je možné přestat šrot považovat za odpad. Stará auta je například nutné zbavit nekovových součástí, odstranit tekutiny a nebezpečné součásti, a kovovou kostru upravit tak, aby výsledkem byl čistý kovový šrot, který splňuje kritéria umožňující stanovit, že se již nejedná o odpad.

Zavedení těchto kritérií požadovala rámcová směrnice o odpadech, jejímž cílem je dosáhnout mnohem větší míry recyklace a využívat odpad jako zdroj. Nařízení vstoupí v platnost po svém vyhlášení a bude přímo použitelné ve všech členských státech po uplynutí přechodného šestiměsíčního období. Komise v současné době připravuje kritéria pro jiné druhy materiálů, které jsou pro recyklační trhy EU zvlášť důležité, jako je měď, papír, sklo a kompost.

Více informací: viz http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_388_cs.htm.

Nová kritéria pro šrot budou použitelná po uplynutí přechodného období.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *