Kdy přestává být šrot odpadem

Železný, ocelový a hliníkový šrot jsou cennou surovinou pro zpracovatelský průmysl. Jejich další využití by se zjednodušilo, kdyby v určitém okamžiku přestaly být považovány za odpad.

Pro recyklační trhy s kovovým odpadem by bylo přínosem, kdyby byla vypracována zvláštní kritéria stanovující, kdy kovový šrot získaný z odpadu přestává být odpadem. Uvádí se to ve zprávě Evropské Komise. Tato kritéria by měla zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a neměla by mít vliv na klasifikaci kovového šrotu jako odpadu platnou ve třetích zemích.

Podle zpráv Společného výzkumného střediska Evropské komise existuje trh a poptávka po železném, ocelovém a hliníkovém šrotu, kterého lze použít v ocelárnách, slévárnách, hliníkárnách a přetavovacích pecích jako suroviny pro výrobu kovů. Měl by být dostatečně čistý a splňovat, příslušné normy a specifikace odpovídající požadavkům hutnického průmyslu. Musí být také v souladu s platnými právními předpisy a normami pro výrobky a nemít celkově nepříznivé dopady na životní prostředí a lidské zdraví.

Podle evropské směrnice 2008/98/ES některé zvláštní druhy odpadu přestávají být odpadem, pokud prošly procesem využití odpadu a splňují další kritéria. Ta jsou nyní obsažena v nedávno zveřejněném návrhu nařízení Rady (KOM(2010) 576), kde se stanovují kritéria vymezující, kdy určité typy kovového odpadu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. Podle zpráv Společného výzkumného střediska by navržená kritéria měla vést k produkci železného, ocelového a hliníkového šrotu, který nebude mít nebezpečné vlastnosti a nebude obsahovat nekovové příměsi.

Po zavedení kritérií do praxe se podle návrhu předpokládá sledování vývoje na trhu. Pokud se ukáže, že mají nepříznivé účinky na recyklační trhy, zejména pokud jde o dostupnost tohoto šrotu a přístup k němu, může dojít k jejich přezkoumání.

Návrh nařízení by měl být v průběhu tohoto roku projednán Evropským parlamentem. Pokud bude schválen, stane se závazným a přímo použitelným pro všechny členské státy. Předpokládá se také přiměřeně dlouhé období, aby se provozovatelé mohli novému nařízení přizpůsobit.

 

NÁVRH KRITÉRIÍ PRO ŽELEZNÝ A OCELOVÝ ŠROT (VÝBĚR)

Železný a ocelový šrot, získaný procesem využití odpadu, přestává být odpadem, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

Celkové množství cizích látek (hlušiny) představuje 2 % hmotnosti.

Cizími látkami jsou: neželezné látky, nekovové látky jako zemina, prach, izolační materiály a sklo, hořlavé nekovové látky jako pryž, plasty, textilie, dřevo a jiné chemické nebo organické látky, objemnější předměty (o velikosti cihly), které nevedou elektřinu, jako jsou pneumatiky, trubky naplněné cementem, dřevo či beton, zbytky vznikající při tavení oceli, zahřívání, povrchových úpravách (včetně čištění plamenem), broušení, řezání, svařování, řezání plamenem, jako jsou struska, okuje, prach z filtru plynu, brusný prach, usazeniny.

Šrot nesmí obsahovat nadměrné množství oxidu železnatého v žádné z jeho forem, žádné viditelné stopy oleje, olejových emulzí, mazadla či vazelíny (leda v zanedbatelném množství, takže nebude odkapávat), nesmí vykazovat radioaktivitu a žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze III směrnice 2008/98/ES.

Šrot nesmí obsahovat žádné stlačené, uzavřené či nedostatečně otevřené nádoby.

Jako vstupní materiál pro proces využití nelze použít piliny a třísky obsahující kapaliny, vyjma vybavení pocházejícího z vozidel s ukončenou životností.

Na odpad obsahující nebezpečné složky se vztahují zvláštní požadavky – vztahuje se k odpadu z WEEE, freony z chladniček, kabely s organickými potahy, sudy a nádrže a další.

Návrh kritérií pro hliníkový šrot

Celkové množství cizích látek představuje 5 % hmotnosti nebo výtěžnost kovu činí 90 %;

Cizími látkami jsou: kovy kromě hliníku a slitin hliníku (a další materiály uvedené u železného šrotu).

Řízení jakosti

Výrobce zavede systém řízení kvality: vstupní kontrola odpadu, sledování postupů při zpracování odpadu, sledování kvality kovového odpadu získaného procesem využití, sledování radioaktivity, zpětná vazba od zákazníků, vedení záznamů, odborná příprava zaměstnanců.

Systém řízení kvality se bude ověřovat jednou za tři roky.

Dovozce bude od svých dodavatelů požadovat, aby zavedli systém řízení kvality.

Zdroj: EU, KOM(2010) 576

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *