Jak se orientovat v Operačním programu životní prostředí

První výzva k podávání žádostí v Operačním programu Životní prostředí proběhla již v roce 2007. V nejbližší době bude vyhlášena již výzva 19. a 20. A shodou okolností bude jedna z nich zahrnovat i příjem žádostí do prioritní osy 4 - Odpady.

V pomyslné hierarchii dokumentů upravujících operační program stojí nejvýše Programový dokument OP ŽP. Je to nejobecnější dokument, který schvaluje až Evropská komise a který obsahuje např. cíle a celkové zakotvení programu v návaznosti na problémy životního prostředí, obecnou charakteristiku jednotlivých prioritních os, definice financování programu apod. V podstatě se jedná o jakousi „Ústavu OP ŽP“, která sice být musí, ale pro potencionálního žadatele se jedná spíše o dokument zajímavý než praktický.

KUCHAŘKY ŽADATELE

Mnohem zajímavější jako zdroj relevantních informací pro žadatele je Implementační dokument OP ŽP. Tento konkretizuje dokument programový a stanoví konkrétní podmínky pro subjekty a podporovaná opatření v rámci jednotlivých prioritních os. U každé prioritní osy např. obsahuje tabulku možných žadatelů, kteří jsou přesně definováni právním předpisem svého vzniku. Vedle toho zde nalezneme indikátory hodnocení podaných žádostí (Tedy to, na co by měl žadatel při zpracovávání žádosti klást důraz, aby získal v následném hodnocení maximum bodů.), způsobilé výdaje, veřejné zakázky, úpravu veřejné podpory atd. Sestoupíme-li v konkrétnosti ještě o stupínek níže, narazíme na Směrnici MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OP ŽP, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu.

Tato směrnice již zcela přehledně popisuje základní rámec administrace podané žádosti a ve svých přílohách stanoví např. seznam povinných příloh žádosti pro jednotlivé prioritní osy, seznam podkladů pro žádost o platbu atd. Jedná se pro žadatele o nejdůležitější předpis pro řádné zpracování a podání jeho žádosti. Následují pravidelně aktualizované Závazné pokyny pro žadatele a příjemce (v tuto chvíli ve verzi ke dni 26. 2. 2010.), které upřesňují přílohy k formuláři žádosti, zadávací řízení, pravidla publicity a propagace realizovaných opatření apod. Základní kuchařkou neprávního, spíše metodicko-pomocného charakteru je Příručka pro žadatele, obsahující definice pojmů používaných v administraci OP ŽP, seznam zkratek, schéma administrace žádosti, popis procesu od podání žádosti do její akceptace a vůbec všechno, co by žadatel měl vědět, než se vůbec rozhodne svoji žádost připravovat.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vedle uvedených dokumentů jsou k dispozici nejrůznější metodiky pro zadávání veřejných zakázek a veřejné podpory atd. Je třeba velmi zdůraznit, že v případě každé konkrétní výzvy k podávání žádostí omezuje či upřesňuje všechny výše uvedené dokumenty Aktuální výzva MŽP ČR k podávání žádostí z OP ŽP. Tato definuje aktuálně otevřené oblasti podpory pro příjem žádostí, časový harmonogram příjmu (včetně konkrétní hodiny ukončení) a případná konkrétní omezení (nejčastěji co se rozsahu možných žadatelů týká). Státní fond se snaží vždy na určité budoucí období vydávat a posléze pravidelně aktualizovat tzv. Plán výzev.

Je v tuto chvíli logickou otázkou, kde zájemce všechny jmenované dokumenty sežene. Přímo pro potřeby programu byly vytvořeny speciální webové stránky www.opzp.cz, kde žadatel získá všechny potřené informace, zejména pak v sekci – Dokumenty ke stažení. Na tyto webové stránky je možno se proklikat i z webových stánek Státního fondu životního prostředí ČR, či MŽP. Pokud se vám nechce neustále stránky sledovat, je možno zde zaregistrovat vaši e-mailovou adresu k zasílání pravidelných aktualit. Velmi dobrou pomůckou se stal pravidelný měsíčník, informační zpravodaj OP ŽP Priorita, vydávaný v papírové podobě a zdarma zasílaný všem odběratelům, kteří si jej objednají buď prostřednictvím webových stránek programu či jinou cestou přímo na fondu.

AKTIVNĚJŠÍ FORMY KOMUNIKACE

Komu nevyhovuje získávání informací formou studia dostupných pramenů, či se touto cestou nedopátrá odpovědí na své otázky, může využít i aktivnější formy komunikace, které administrativa OP ŽP nabízí. Jedná se především o bezplatnou informativní linku programu 800 260 500, kde každý pracovní den od 8 do 16 hodin poskytují informace kvalifikovaní operátoři Call centra OP ŽP. K využití je i e-mailová adresa dotazy@sfzp.cz. Na webových stránkách programu je k dispozici i databáze nejčastějších otázek a odpovědí, přehledně roztříděná dle jednotlivých prioritních os. Informačními středisky OP ŽP jsou pak krajská pracoviště fondu, sídlící ve všech krajských městech. Kontakty na ně seženete opět nejlépe na výše uvedených webových stránkách. Možno je zavolat, či přijít osobně na kafe.

Opomenout nemohu ani síť Regionálních poradenských míst OP ŽP (RPIM), což jsou v podstatě soukromé firmy, které na základě smluvního závazku převzali část odpovědnosti fondu za poradenskou činnost v oblasti technické podpory žadatelů při zpracování žádostí. Různá RPIM se specializují na poradenství v jednotlivých prioritních osách a v jednotlivých regionech. Kontakty na ně opět získáte na webových stránkách. RPIM poskytují své služby též bezplatně. Pro zájemce, kteří se chtějí do operačního programu ponořit hlouběji, nabízí státní fond zdarma pravidelně vyhlašovaný e-learningový kurz OP ŽP. Jeho úspěšní absolventi získají certifikát potvrzující znalost programu.

Tolik ke zběžnému zopakování základních údajů o OP ŽP. K tématu by se dalo zajisté ještě mnohé říci, nicméně předpokládaný rozsah tohoto článku již více nedovoluje. Chtělo by se závěrem žadatelům popřát hodně štěstí pro jejich žádosti, ale je to zbytečné, žádosti jsou objektivně hodnoceny a bodovány na základě předem definovaných a zveřejněných kritérií, štěstí tedy v administraci nehraje žádnou roli.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Program čerpá 18,4% z celkem 26,96 miliard euro určených z evropských fondů pro Českou republiku na rozpočtové období Evropské unie v letech 2007-2013. Nabídne tedy přes 140 mld. Kč na opatření k ochraně životního prostředí realizovaná na území ČR. Celková výše podpory z OP ŽP, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a MŽP, může v ideálním případě dosáhnout devadesáti procent uznatelných nákladů z veřejných zdrojů, v praxi to však s ohledem na individuality jednotlivých podporovaných opatření bývá obvykle méně. Minimálně 10 % musí úspěšný žadatel vždy zaplatit z vlastní kapsy. Operační program je pro žadatele strukturován do sedmi prioritních os:

Prioritní osa 1 – Vodohospodářská infrastruktura a omezování povodní

Prioritní osa 2 – Kvalita ovzduší

Prioritní osa 3 – Obnovitelné zdroje energie

Prioritní osa 4 – Nakládání s odpady a staré ekologické zátěže

Prioritní osa 5 – Průmyslové znečištění a environmentální rizika

Prioritní osa 6 – Příroda a krajina

Prioritní osa 7 – Environmentální vzdělávání

SLOVNÍK TERMÍNŮ

V souvislosti s administrací Operačního programu Životní prostředí vznikl i jakýsi specifický slovník a není od věci si některé pojmy blíže přiblížit.

Akceptace – v žádném případě se nejedná o kladné vyřízení vaší žádosti. Tím je až vydání registračního listu (registrace) a rozhodnutí ministra. Akceptace je potvrzením formální úplnosti podané žádosti a její způsobilosti k hodnocení. Akceptace je žadateli potvrzována vydáním akceptačního dopisu. Na okamžik akceptace žádosti jsou vázány i relevantní účinky, kdy např. až od okamžiku akceptace jsou zásadně uznatelné vynaložené náklady, žádosti je vydáno akceptační číslo. Proti neakceptování žádosti je možno podat námitku.

Bene-fill – elektronické prostředí pro podávání žádostí a následnou komunikaci fondu se žadatelem, a naopak.

ID žádosti („Ídéčko“) – elektronické číslo žádosti, toto jedinečné číslo získává pro lepší identifikaci každá rozpracovaná žádost v Bene-fillu.

Individuální projekt – 99 % procent žádostí v OP ŽP je na individuální projekty. Jedná se o projekty do 25 mil. euro. Ostatní projekty jsou nazývány „velkými projekty“ a liší se procesem administrace.

Kontaktní osoba žadatele – osoba určená žadatelem ve formuláři žádosti v Bene-fillu. Na e-mailovou adresu této osoby odchází veškerá komunikace z Fondu a okamžikem doručení do její schránky začínají běžet propadné lhůty. Je tedy třeba, aby právě tato osoba byla po podání žádosti k dispozici administrátorům fondu. Kontaktování probíhá často i telefonicky.

Podací místo – podacím místem je vždy krajské pracoviště fondu příslušné dle kraje realizace opatření. Doručení žádosti na nesprávné podací místo má prakticky za následek nepodání žádosti. Krajská pracoviště si mezi sebou nesprávně podané žádosti nepředávají. Včasné podání žádosti – žádost musí být na příslušné krajské pracoviště v termínu příjmu fyzicky doručena. Nestačí ji tedy ve lhůtě pouze předat k dopravě.

Zprostředkující subjekt OP ŽP – Státní fond životního prostředí ČR. Subjekt prakticky realizující program.

Řídící orgán – Ministerstvo životního prostředí. Subjekt program nastavující a řídící, subjekt za program primárně odpovědný.

Mgr. Martin Kubica
vedoucí Odboru příjmu žádostí a krajských pracovišť SFŽP ČR

Potřebujete-li více informací, můžete na krajská pracoviště fondu zavolat, či přijít osobně na kafe, říká Mgr. Martin Kubica

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *