Jak postupovat při stanovení cen služeb OH

Chystá-li se obec vyjednávat o cenách s dodavateli služeb odpadového hospodářství, měla by si nejdříve zjistit, jaké jsou ceny v regionu, nebo i jiných oblastech, s podobnými podmínkami.

Cena svozu a odstranění směsného KO se může vztahovat na obyvatele, na tunu odpadu, na sběrnou nádobu nebo na vývoz sběrné nádoby. Pokud je jednoznačný počet a objem instalovaných nádob, pak u směsného komunálního odpadu je vhodné cenu stanovit na sběrnou nádobu, tj. Kč za 1 ks nádoby podle objemu za rok.

ODDĚLIT SBĚR A MNOŽSTVÍ

Z cenového hlediska je vhodné oddělit sběr a svoz nádob na SKO od platby za množství svezeného odpadu, které bude účtováno v ceně skládky (spalovny) a vyjádřeno v Kč/t. Ceny za skládkování odpadů se mohou v budoucnu radikálně zvýšit v důsledku přijetí připravovaného zákona o odpadech, který předpokládá zvyšování poplatku za skládkování. Zatímco dnes činí poplatek 500 Kč/t, může to být v roce 2018 několikanásobně více.

Obec by měla platit pouze za skutečně vyprodukované množství odpadu. V případě větších obcí (např. od 5 tis. obyvatel) by svozová firma měla zajistit vážení všech druhů z města odebíraných odpadů. Je několik řešení jak požadavek naplnit:

odpovídající vážní zařízení se nachází na katastrálním území či v blízkosti města a je možná dohoda firmy s jeho provozovatelem (např. skládka odpadů, kompostárna, zemědělský podnik),

instalace váhy ve sběrném dvoře,

firma má zaveden systém identifikace a vážení sběrných nádob.

Při jednání o cenách může obec požadovat od dodavatele služeb předložení kalkulace jednotlivých cen. Minimální rozsah položek stanovuje vyhláška č. 450/2009 Sb. (box 1). V nákladech by měla být samostatně vyčíslena cena za uložení odpadu na skládce nebo jeho využití (např. energetické). Cena za svoz komunálního odpadu je předmětem věcného usměrňování podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

VYUŽITELNÉ SLOŽKY

Obdobně lze stanovit výkony a ceny u sběru a svozu využitelných složek (papír, plast, sklo, nápojový karton), kde jsou sběrné nádoby buď ve vlastnictví obce nebo AOS EKO-KOM či svozové firmy, a většinou je zde prováděna aktuální inventarizace. Jelikož výše příjmů od AOS EKO-KOM závisí na množství využitelných složek, je nezbytné zjišťování hmotnosti separovaného sběru. V cenové kalkulaci by mělo být jednoznačně uvedeno, zda byl proveden odpočet tržeb z prodeje využitelných odpadů (druhotných surovin). Jak vyplynulo z průzkumu IURMO, obce se o tato data zajímají velmi málo, ačkoliv by z nich mohly plynout do systému OH příjmy.

Ukazuje se, že pro obce je poměrně výhodné provést samostatný výběr dodavatele pro sběr+svoz a výběr koncového zpracovatele, respektive vyberou nejdříve zpracovatele s výhodnou nabídkou, a potom zjišťují, kdo jim odpad ke zpracovateli dopraví.

Také s provozovatelem třídicí linky je vhodné sjednat cenu za dodávané odpady ve vazbě na množství apod. Většina dotřiďovacích zařízení u nás je zapojena do stabilizačního programu AOS Eko-kom, který jim vyrovnává finanční důsledky výkyvů na trhu. Tato zařízení tedy nemají důvod přenášet změny na trhu druhotných surovin do cen pro obce.

SBĚRNÉ DVORY

U provozu sběrného dvora je cena stanovena obvykle paušálem na provoz a jednotkovými cenami využití či odstranění jednotlivých druhů odpadů v souladu s provozním řádem sběrného dvoru. Pokud je sběrný dvůr vybaven váhou s tiskem vážních lístků, pak je odpad od obyvatel odebírán na jednotlivé dodací listy podle skutečnosti a množství odpadu produkované obcí je prokazatelné. Platba za odstranění odpadu provozovateli dvora probíhá podle skutečně doloženého množství. Při jednání o cenách dodávek služeb je třeba si uvědomit známý fakt, že firmy i při výběrovém řízení věnují svým zákazníkům takovou pozornost, která odpovídá jejich podílu na budoucím zisku firmy. Vyjednávací pozici při dohadování se o ceně ovlivňuje především velikost obce, se kterou podle mínění firem většinou souvisí i míra informovanosti obce o detailech odpadových služeb a také dostupnost odpadové infrastruktury. U lukrativních zákazníků pak firma volí individuální přístup, neboť ztráta zákazníka by měla pro firmu významné ekonomické důsledky. V ostatních případech firma uplatňuje obecný přístup a ten obvykle spočívá v jednotných cenových podmínkách pro všechny zákazníky v regionu. Pro lepší pozici při jednání mohou obce vytvářet svazky, sdružení obcí, mikroregiony, případně zpracovat společnou poptávku.

Zdroj: Zpracováno na základě studie „Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR“, Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. Kompletní studie na www.institut-urmo.cz.

MINIMÁLNÍ ROZSAH POLOŽEK PŘI KALKULACI (PODLE VYHLÁŠKY Č. 450/2009 SB.)

přímý materiál

přímé mzdy

ostatní přímé náklady

nepřímé náklady

v tom

– výrobní režie

– správní režie

– odpisy, u pronajatého majetku výše nájemného

ostatní náklady

zisk

cena celkem

DPH

cena celkem včetně DPH

Obec by měla platit pouze za skutečně vyprodukované množství odpadu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *