Jak počítá "komunál" ministerstvo

Výpočet produkce komunálního odpadu je důležitým údajem pro vytváření strategie dalšího rozvoje odpadového hospodářství.

V českém zákonodárství je komunální odpad definován v zákoně o odpadech.Zajímavé je, že evropská směrnice o odpadech (2008/98/ES), stejně jako nařízení o statistice odpadů (č. 2150/2002) odpad komunální ani odpad jemu podobný nedefinuje. Ve směrnici o skládkách se však jednoznačně uvádí, že se „…komunálním odpadem rozumějí odpady z domácností a rovněž ostatní odpady obdobné povahy nebo složení jako odpady z domácností …“ (1999/31/ES, čl. 2 písm. b). Z této definice vychází i český zákon o odpadech a na něj navazující zpracování dat.

PODLE PŘEDPISŮ EU

Ministerstvo životního prostředí proto do produkce komunálního odpadu v souladu s předpisy ES počítá skupinu 20 Katalogu odpadů, a to jak odpad komunální podle definice zákona o odpadech, tak odpad podobný komunálnímu (dále jen „komunální odpad“).

„Katalog odpadů stanoví v § 2 odst. 1 písm. h), že odděleně sbíraný obalový odpad (včetně jeho směsí) se vždy zařazuje do podskupiny 15 01, nikoliv do podskupiny 20 01, a to i v případě, že byl vytříděn z komunálního odpadu“, říká David Horatius z Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí.

Do produkce komunálního odpadu je tedy započítávána také podskupina 15 01 pocházející z obcí. V souladu s předpisy Evropského společenství se však do produkce komunálních odpadů nezapočítávají kaly ze septiků a žump, tedy odpad s katalogovým číslem 20 03 04. „Hmotnostně se jedná zejména o vodu, v níž je odpad obsažen, a která je vzhledem k platným právním předpisům předávána k dalšímu nakládání na čistírnám odpadních vod. Zde produkované kaly se pak objevují v evidenci nakládání s ostatními odpady,“ vysvětluje David Horatius.

Uvedeného způsobu výpočtu produkce komunálního odpadu, tedy zahrnutí odpadů podobných komunálnímu dle směrnice o skládkách odpadů, využívá většina zemí EU, zejména státy bývalé EU 15.

INDIKÁTORY OH

Data o produkci odpadů jsou ohlašována zařízeními k nakládání s odpady a původci odpadů, kteří v daném roce produkovali nebo nakládali s více než 100 kg nebezpečných nebo 100 tunami ostatních odpadů. Limit představuje součet množství odpadů všech provozoven dané společnosti. Limity pro původce byly z důvodu snížení administrativní zátěže v roce 2009 zdvojnásobeny. „Aby se předešlo výpadku odpadů ohlášených podlimitními původci, zjišťuje se od tohoto roku při zpracování dat, zda původci, kteří své odpady na zařízení předali, rovněž podali hlášení,“ konstatuje David Horatius. „Odpady původců, u kterých se zjistí, že hlášení nepodali, jsou započítány podle údajů zařízení, která jejich odpady převzala. Tím je zajištěno, že se eviduje veškerá produkce odpadů v České republice.“ V roce 2009 činil rozdíl mezi ohlášenou a veškerou produkcí komunálních odpadů 1,6 mil. tun, tedy téměř 30 % veškeré produkce. To odpovídá podílu obyvatel žijících v obcích, jejichž produkce odpadů nedosáhne ohlašovacích limitů, přičemž se tato produkce získá vynásobením počtu obyvatel průměrnou produkcí komunálního odpadu. Takto spočtená veškerá produkce komunálních odpadů dosahuje výše 507 kg na obyvatele, což se blíží průměrné produkci komunálního odpadu v EU, která v roce 2009 činila 513 kg na obyvatele.

DEFINICE

Komunální odpad je „veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání“ (zákon č. 185/2001 Sb. v § 4 odst. 1 písm. b)

Odpad podobný komunálnímu je „veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů“ (zákon č. 185/2001 Sb. v § 4 odst. 1 písm. c).

CO JE KOMUNÁL?

Pokud fyzická osoba – zaměstnanec – vyprodukuje v pracovní době na pracovišti svého zaměstnavatele směsný komunální odpad, např. obal od svačiny silně znečištěný zbytkem potraviny, vznikl tento odpad u zaměstnavatele – právnické osoby. Byl označen katalogovým číslem 200301 podle vyhl. č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a jedná se ve smyslu zákona o odpadech o odpad podobný komunálnímu.

Pokud stejný odpad vznikne při činnosti stejné fyzické osoby po skončení její pracovní doby a opuštění pracoviště, jedná se taktéž o odpad označený katalogovým číslem 200301, ale tentokrát již o odpad komunální.

CELKOVÁ DATA ZA ČR O PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, ZDROJ MŽP (2009, ISOH)

Jednotka Celkem Nebezpečné Ostatní Komunální
Celková produkce odpadů tis. tun/rok 32 267 2161 30 106 5324
Celková produkce odpadů na jednotku HDP t/1000 PPS/rok 0,16 0,01 0,15 0,03
Podíl na celkové produkci odpadů % 100,0 6,70 93,30 16,50
Produkce na obyvatele kg/obyv./rok 3076 206 2870 507
Podíl využitých odpadů (R1-R11, N1) % 74,68 43,00 76,95 28,66
Podíl materiálově využitých odpadů (R2-R11, N1) % 72,51 40,29 74,82 22,66
Podíl energeticky využitých odpadů (R1) % 2,17 2,71 2,13 6,00
Podíl odpadů odstraněných skládkování (D1, D5, D12) % 14,58 1,92 15,49 64,04
Podíl odpadů odstraněných jiným uložením (D3, D4) % 0,40 0,00 0,43 0,00
Podíl odpadů odstraněných spalováním (D10) % 0,22 2,89 0,02 0,04

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *