01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak nakládat se zbytky z jídelen a kuchyní?

Zbytky jídel představují největší část odpadů produkovaných jídelnami. Zatímco o tom, jak likvidovat papír, plasty apod., je téměř v každé jídelně jakési povědomí, likvidace zbytků jídel je problém mnohem větší. Znalosti správných postupů jsou zde malé.

Pro nakládání se zbytky z jídelen a kuchyní jsou klíčové dvě normy - nařízení EU 1774/2002 a český katalog odpadů, uvedený ve vyhlášce č. 381/2001. Nařízení EU č. 1774/2002 stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, jež nejsou určeny k lidské spotřebě. Toto nařízení dělí živočišné materiály do tří skupin, přičemž kuchyňský odpad patří do 3. kategorie (čl. 6 odst. 1 písm. i), takže s kuchyňským odpadem je třeba nakládat jako s odpadem (zmíněná pravidla se netýkají domácností).

Podle našeho katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001) jsou zbytky jídel ve skupině 20 (komunální odpady), konkrétně 20.01.08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Jelikož jsou zbytky odpadem, má například školní jídelna povinnosti producenta odpadů.

Náhled do povinností přináší paragraf 16 zákona 185/2001, jeho odkazy a doplňující předpisy. Původce odpadů (tedy i jídelny) musejí mimo jiné odpady zařazovat podle druhů a kategorií a zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11 (materiálové využití), předávat odpady jen oprávněné firmě, ověřovat nebezpečné vlastnosti, shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Kromě toho musejí zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, vést průběžnou evidenci a zasílat hlášení, umožnit kontrolu a zpracovat plán odpadového hospodářství, pokud spadá do stanovených limitů.

PROČ SE NESMÍ ZBYTKY ZKRMOVAT?

Doposud bylo zkrmování nejpoužívanější metodou jak naložit s odpadem. Odpad z jídelen se však takto nadále likvidovat nesmí. Zákon 91/1996 Sb. totiž v paragrafu 3 odst. (6) říká: "Pro výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení zvířat nesmějí být používány a) zakázané látky a produkty, krmiva a premixy, které obsahují zakázané látky a produkty". Mezi zakázané látky patří podle vyhlášky 451/2000 Sb., přílohy 1, odst. 7. také: "Odpady z restauračních provozů mimo potraviny rostlinného původu, které s ohledem na jejich čerstvost nelze považovat za vhodné pro lidskou výživu." Odst. 8). dále říká, že mezi zakázané látky patří i: "Obaly a jejich části, které byly použity na výrobky pro zemědělské a potravinářské účely." Z uvedených ustanovení vyplývá, že produkt obsahující látky živočišného původu nesmí být dále používán jako krmivo. Všechny zbytky z jídelen nějaký produkt tohoto druhu obsahují, tudíž je nutné postupovat při jejich likvidaci podle speciálních norem. Jedním z důvodů vzniku tohoto nařízení je nepochybně obrana proti šíření BSE i dalším přenosným nemocem.

DRCENÍ ODPADŮ V KUCHYNI

Drtič kuchyňského odpadu je kuchyňský vestavný (pro menší počet jídel) nebo samostatný spotřebič, díky němuž likvidujeme organické zbytky v kuchyni. Samotné drcení probíhá tak, že pustíme studenou vodu, zapneme drtič a postupně do něj vhazujeme organické zbytky, které vzniknou při přípravě a po konzumaci jídla. V drtiči se tyto zbytky rozmačkají na částečky o velikosti zrnka rýže.

Tuto rozdrcenou část voda odplaví do kanalizace. Poměr vody a rozdrcených částeček je 3:1.

V drtiči lze likvidovat veškeré zbytky jídel a odpad z vaření, ale také papírové ubrousky. Naopak nelze drtit syrové maso, vláknité zbytky a neorganický odpad. Proti těmto materiálům je drtič opatřen bezpečnostní pojistkou, která drtič vypne.

Zastánci drtičů jsou přesvědčeni, že použitím drtičů se snižuje množství bacilonosičů (mouchy, hlodavci, plotice), způsobujících choroby, které přitahuje potravinový odpad. Proto považují drcení za životaschopnou metodu recyklace, která má nejnižší náklady a emise ze všech alternativních způsobů likvidace. Podle odpůrců této techniky způsobují drtiče zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, zejména mastnotou a tuky, a rozdrcené zbytky přitahují hlodavce do kanalizačních stok.

CO ŘÍKÁ ZÁKON?

Drcení zbytků jídla v domácnostech je povoleno. Ovšem pro jídelny platí přísnější normy. Vypouštění zbytků z jídelen, byť rozdrcených, je v rozporu se zákonem o vodách č. 254/2001 Sb., §38, odst.1 a zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., § 18, odst. 2.

Rovněž je možné opřít se o zákon č. 185/2001, jenž zakazuje ředění nebo míšení takových odpadů. Nejedná se totiž o vypouštění odpadních vod, ale vypouštění odpadů do kanalizace. Rozdrcené zbytky nejsou ve vodě rozpuštěny (připomeňme, že stále zůstávají malé částečky), v kanalizaci sedimentují a dochází k zanesení a ucpání kanalizačních přípojek a následně uličních stok. Na čistírnách odpadních vod není tento odpad likvidovatelný a bylo by proto nutné odvážet všechny shrabky (i nezávadné) ke speciálnímu odstranění. V případě, že neoprávněným vypouštěním odpadů nebo nebezpečných odpadních vod vznikne závada na kanalizaci, je provozovatel kanalizace povinen postupovat podle § 9, zákona č. 274/2001 Sb.- přerušení odvádění odpadních vod, náhrada škody apod.

Správným řešením vzhledem k platnosti zákona č. 91/1996 a vyhlášky č. 451/2000 Sb., která zakazuje zkrmování zbytků jídel a také ke zmíněným normám o používání drtičů, je zbytky ukládat v uzavřených kontejnerech a předávat je specializované firmě k odborné likvidaci za úhradu.

LIKVIDACE ZBYTKŮ JÍDEL

Získat konkrétní odpovědi na konkrétní otázky a rady pro praktické postupy k likvidaci je obtížné. Měla by se provádět odpovídajícím postupem (např. anaerobní kompostování) ve speciálních zařízeních oprávněných firem. Potíž je v tom, že zákony předběhly praktickou realizaci v daných podnicích.

Podobných zařízení je velmi málo, ale budují se, takže je jisté, že v nejbližších letech se dočkáme. Pak bude patrně fungovat takový model, že určená firma bude svážet tento odpad na místo likvidace, budou existovat jisté svozové trasy a časové rozpisy podobně jako tomu je dnes se svozem domovního odpadu. Prozatím jsme při našem průzkumu trhu na více než 12 dotazů v jednotlivých firmách obdrželi skoro stejné odpovědi typu: "Protože je v současné době odstranění tohoto druhu odpadu legislativně problematické, naše firma jej neprovádí." V jedné z oslovených firem, která podle informací na svých webových stránkách tyto služby poskytuje, jsme dokonce zjistili, že likvidování kuchyňských zbytků jen inzerují. Ve skutečnosti jej provádí nedovoleným způsobem, pokoutně.

PRAXE ZAOSTÁVÁ

Dokud není tento systém legální likvidace odpadu vybudován, musí se jídelny spolehnout na pokoutní zkrmování nebo skládkování, ovšem s vědomím, že porušují předpisy. To, co bude v dané lokalitě vhodnější, je třeba stanovit s ohledem na místní podmínky a po dohodě s kontrolními orgány. V řadě míst jsou skládky provozovány s majetkovou účastí města nebo obce, pak by také města či obce mohla ukládání kuchyňských odpadů na skládky tolerovat. Při skládkování je třeba dbát o to, aby odpad nebyl příliš tekutý.

Původce odpadů je povinen odpad třídit. Bez problémů lze vytřídit sklo, plechovky, papír, PET láhve. Jinak je třeba se na fungování domluvit s obcí, praxe se může lišit obec od obce.

Jídelny nemohou pro zbytky jídel používat běžné kontejnery pro domovní odpad. Tyto kontejnery je možné si pronajmout u odpadových firem. Podstatné však je, že podle zkušeností z jídelen nikdo tyto kontejnery neodebírá. Z toho vyplývá, že není možné dodržet všechna zákonná ustanovení, protože praxe za nimi daleko zaostává.

Seznam legislativy

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 106/2005 Sb.

Nařízení EU 1774/2002, kterým jsou stanovena hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, jež nejsou určeny k lidské spotřebě

Vyhláška č. 381/2001 - Katalog odpadů

Vyhláška č. 383/2001, o podrobnostech pro nakládání s odpady

Zákon o krmivech 91/1996 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 451/2001

 

portál www.jídelny.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

  1. Dobrý den, myslím si, že je nesmysl odpad z kuchyně likvidovat, když se může dát zvířatům. Vždycky se to tak dělalo!!

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down