Jak nakládat s PCB

Kondenzátory s dielektrickou náplní obsahující PCB, spadající pod katalogové číslo 16 02 09* se u nás nevyrábějí od roku 1985, přesto se s nimi lze ještě místech setkat.

Tato zařízení se po skončení své životnosti, která se rychle blíží, stávají nebezpečnýmh odpadem s vysokým rizikem pro každého, kdo s ním přichází do styku.

PLÁNY ODSTRANĚNÍ

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů zavádí ve svém § 27 odst. (8) Plány postupného odstranění nebo dekontaminace zařízení nebo PCB. Říká se v něm: „Vlastníci PCB, odpadů PCB a vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení obsahujících PCB, jsou povinni do 31. března 2009 vypracovat a zaslat ministerstvu plán postupného odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo plán dekontaminace odpadů PCB nebo zařízení s obsahem PCB pro období 2009 až 2010. Tyto plány musí být splněny nejpozději do 31. prosince 2010. Tato povinnost se nevztahuje na vlastníky nebo provozovatele lehce kontaminovaných zařízení. Odůvodněný předpoklad nižšího obsahu PCB u lehce kontaminovaných zařízení prokazuje vlastník nebo provozovatel zařízení, na vyžádání kontrolního orgánu, na základě výsledků analýz vzorků dosud odebraných poměrem 1 : 500, jedné analýzy s výsledkem 50 – 500 mg/kg PCB k pěti stům analýzám s výsledkem nižším než 50 mg/kg PCB.“

Ministerstvo životního prostředí zpracovalo a zveřejnilo Metodické doporučení OODP MŽP je určeno vlastníkům PCB, vlastníkům popřípadě provozovatelům zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci, a oprávněným osobám, které vlastní (drží) odpady PCB ve skladech nebezpečných odpadů před jejich definitivním odstraněním. Toto doporučení je určeno všem, kteří vědí, že jejich zařízení s objemem náplně větším než 5 litrů PCB obsahuje, ať již byl tento fakt zjištěn jakkoli (např. ze štítku, od výrobce, analytickým stanovením, prohlášením vlastníka nebo provozovatele atp.), že jejich PCB má koncentraci vyšší než 50 mg/kg a že jejich odpady PCB lze vykázat pod příslušnými kódy z Katalogu odpadů. Metodiku naleznete na stránkách Centra pro hospodaření s odpady (www.ceho.cz).

DIELEKTRIKA

PCB jsou látky, které jsou dobrými elektrickými izolátory. Jsou chemicky stabilní, odolné vůči ohni a nesnadno se vypařují. PCB se používaly jako dielektrické kapaliny v některých typech elektrických zařízení, např. v transformátorech, rozvaděčích, kondenzátorech, ve spouštěčích zářivkových světel a motorech s malým výkonem. Na štítcích některých zařízení je uvedeno, že obsahují PCB. Lze předpokládat, že kondenzátory nebo transformátory vyrobené před rokem 1976 mohou obsahovat PCB, pokud není uvedeno jinak. Mohou však být v zařízeních mladších – až do roku 1986. I když byl například v zařízení vyměněn olej, přesto se v něm mohou vyskytovat určitá množství PCB z minulých náplní.

PCB se mohou do organismu dostat trojí cestou: přímým stykem s pokožkou (i neporušenou), dále dýchacími cestami (vdechováním par u zařízení v provozu), nebo požitím (např. jídlo nebo kouření na pracovišti). Při dlouhodobém vystavení se PCB může hromadit v těle s negativními důsledky pro zdraví člověka.

Zařízení a odpady s PCB (včetně například znečištěných pracovních a ochranných oděvů) musí být odstraněny specializovanými firmami. Za neoprávněné nakládání s odpadem kontaminovaným PCB bez platné autorizace může subjekt dostat pokutu až do výše deseti milionů korun. Obvykle jsou PCB likvidovány ve spalovnách nebezpečných odpadů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *