Kategorie:
Praxe

ISNO: trochu jasu do nejasného pojmu

Zkratka ISNO se prohání diskuzemi o českých odpadech již třetím rokem. Co vlastně znamená? Z některých diskuzí se zdá, že ačkoliv to původně znamenalo Integrovaný systém nakládání s odpady, lidé ho chápou spíš jako Informační Smíchání Názvosloví v Odpadech.

Především je jasné, že v té zkratce chybí jedno písmeno. Jde o písmeno O, které patří mezi N a O. Celou dobu, po kterou se o ISNO hovoří, jde totiž jen a jen o obecní odpad. Můžeme tedy směle říci, že ISN(O)O je o obecním odpadu, a nikoli o průmyslových, výrobních a jiných odpadech, které běžně řeší komerční sféra. Jinými slovy ISN(O)O se továren, farem, supermarketů, ani dolů netýká.

CO ZNAMENAJÍ PÍSMENA


Další často nepochopenou literou je N (nakládání). To písmeno znamená nakládání, a nikoli využití, jak si často někdo myslí. Součástí toho N jsou tedy nejrůznější technologie i zařízení (soukromá i komunální), která nějak nakládají s odpadem, od popelnic a aut, přes třídičky a kompostárny až po zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) a skládky. To vše ve vzájemné interakci i konkurenci je součástí ISN(O)O. Tedy platí, že ISNO není spalovna odpadů a její okolí, a není to ani krajská svozová společnost.

S (systém), to je také potměšilé písmeno. Navozuje dojem jakéhosi řízení všeho z jednoho místa. Přitom slovo systém neznamená ani podnik, ani centrální řízení, ani byrokratické regulace. Praha má dopravní systém, Brno i Ostrava mají dopravní systém, dokonce i celá Česká republika má dopravní systém a ten je součástí evropského dopravního systému. Všemi těmi systémy se prohánějí soukromí dopravci se svými náklaďáky či autobusy, státní vlaky i soukromé expresy, lodě, dopravní letadla i taxíky a jako doplněk se staví soukromé i městské lanovky. Jedinou podstatou systému je … že má systém. Jezdí se vpravo nebo vlevo, ale vždy v jednom systému stejně. Vlak má přednost před autobusem. Letadlo nepřistává na nádraží. Platí to pro všechny soukromé i veřejné přepravce stejně.

S ve zkratce ISNO tedy není nic jiného než naplánování toho, jak se bude odpad pohybovat. Písmeno S je vlastně velmi úsporným krokem, protože hned nahradilo tři jiná písmena, a to písmena P, O a H. Prostě a jednoduše podle rámcové směrnice je nutné, aby zpracovatelé POH (Plánu odpadového hospodářství), tedy zejména kraje, zajistily respektování hierarchie odpadů. Musí tedy zpracovat Plán OH, tedy Plán N(O)OH, a koncepci jeho realizace, což je vlastně Systém N(O)O, v rámci kterého bude nabízeno dostatek kapacit a služeb, aby na tomto trhu mohl každý původce KO (jinými slovy obec), zajistit splnění hierarchie nakládání s odpadem. To co pro je pro územní plán koncepce dopravy, to je pro POH stanovení zásad ISN(O)O. Prostě a jednoduše jde o koncepci implementace hierarchie nakládání s odpady na území kraje nebo regionu.

I (integrovaný) je písmeno v odpadech již známé. Integrovaný v odpadech neznamená vlastněný nebo řízený jedním subjektem. Integrovaný již dávno znamená, že s odpadem se nakládá jako s jedním celistvým tokem podle místa jeho původu a jeho vlastností z hlediska možného využití nebo odstranění. V integrovaném systému třídění nerozlišujeme lepenkové krabice od novin, protože oboje je papír. V ISN(O)O je nutné řešit odpad pocházející s obecních odpadových systémů jako celek. Jednotlivé jeho složky pak v souladu s hierarchií najdou různé cesty k recyklaci, využití nebo k odstranění v rámci jedné koncepce tedy systému.

Takže shrnuto. ISN(O)O by měla být systémová koncepce naplňování POH na určitém území, jejímž smyslem je dodržet hierarchii nakládání s odpady, splnit jednotlivé směrnic a dodržet všechny předpisy. Tato koncepce musí být zpracována tak, aby zajistila všem původcům komunálního odpadu možnost plnit zákonné požadavky a současně tak, aby neomezovala konkurenci na trhu odpadových služeb a byla plně v souladu se zákazem veřejné podpory.

REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ

Tajemné ISNO se tak ukázalo být tím, čemu jsme před deseti lety říkali koncepce nakládání s odpady. Zpracovávaly je tenkrát všechny kraje. Novinkou současnosti je nutnost zahrnout do koncepce (do ISNO) zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). Před deseti lety to nebylo možné politicky. Dnes je to politicky nutné, protože jinak nelze splnit směrnici o skládkování.

Potřebou ZEVO se dostáváme k dalšímu hitu současnosti, k regionálním sdružením obcí. Opět nejde o nic nového a šokujícího. Sdružení obcí, třeba za účelem provozu třídičky nebo spojení logistiky svozu, zde již dávno jsou. Jen se posunul kalendář a s ním i nároky na odpadové hospodářství. Doba si žádá energetické využití, to si žádá velké investory do velkých zařízení, a ta si žádají velké množství odpadu na dlouhou dobu. Zajistit pro ZEVO 250 kt odpadu ročně po dobu alespoň deseti let je skoro nemožné v zemi, kde průměrná velikost obce je 1615 obyvatel (ano, přesně tolik dostanete, když 10,5 milionu obyvatel vydělíte 6,5 tisíci obcí).

Proto ta tajemná regionální sdružení. Je prostě nutná dlouhodobá dohoda obcí o tom, že budou společně využívat ZEVO. Dohoda, bez které žádný investor, soukromý nebo veřejný, nemůže investovat několik miliard. Podstatou takového sdružení je pouze to, že jménem sdružených obcí zajistí nakládání s odpadem. Zajistí ho tak, že od obcí převezme odpovědnost za odpad, a následně vstoupí do smluvních vztahů, které zajistí jeho odstranění, využití nebo recyklaci. Může jít o všechen odpad, nebo jen o směsný odpad, či o libovolnou jinou kombinaci, která bude záviset jen a jen na dohodě zúčastněných obcí, protože jim vždycky zůstane primární odpovědnost za odpad, stanovení systému sběru a svozu.

SDRUŽENÍ JSOU PARTNEREM

Není snad nutné uvádět, že navenek se takové sdružení musí chovat přesně tak, jako by se chovala obec či město. Musí postupovat v souladu s předpisy o veřejných zakázkách a hledat nákladově nejvýhodnější řešení, případně žádat o dotace z různých programů přesně tak, jak by o ně žádala samostatná obec. A také musí postupovat v souladu s krajským POH a logicky také v souladu s regionálním ISNO.

Je bohužel často vídaným nesmyslem nazývat dohodu obcí, či vznik regionálního sdružení, pojmem ISNO. Je to stejně nesmyslné jako nazvat jihlavský dopravní podnik dopravním systémem Vysočiny. Regionální sdružení obcí musí respektovat POH zpracovaný krajem.

Pokud také existuje krajská koncepce, tedy ISNO, pak by měla regionální sdružení ve vlastním zájmu respektovat i tuto koncepci, stejně jako okresní město respektuje ve svém dopravním řešení plány kraje na vedení liniových staveb. Mohou si pochopitelně zpracovat i koncepci vlastní, stanovit si vlastní systém, své ISNO, pokud bude v souladu s POH, které má právní závaznost plynoucí ze zákona.

Tolik o vztazích mezi obcemi, sdruženími a ISNO. A co na to ostatní účastníci odpadového ekosystému? (Pro ty, kdo se stále bojí systému, doporučuji zamyslet se nad tím, že ekosystém funguje, je velmi konkurenční, ale stále je systémem aniž by ho někdo řídil.) Jaký je tedy vztah ostatních k ISNO a regionálním sdružením? Prostý. ISNO, respektive POH, implementuje bruselské priority, kterým se musíme přizpůsobit. Budeme-li racionální, přidají se k tomu ještě naše národní priority, ať již zapojení odpadů do energetiky nebo ochrany krajiny.

Regionální sdružení jsou naším partnerem, stejně jako jím jsou města. S nimi společně, s obcemi i s městy, budeme dále každodenně nakládat s odpady, uzavírat smlouvy i vyplňovat evidence a život půjde dál. Snad jen bude o trochu méně nejistoty a investičních rizik.

Pro samotný EKO-KOM nejsou ISNO ani regionální sdružení ničím přelomovým. Recyklace má u nás již dávno přednost před skládkou a se svazky obcí spolupracujeme již léta. Naše smlouvy zůstanou principiálně stejné, rovnost podmínek pro všechny bude zachována. Novinkou bude jen postupné zahrnutí energetického využití do celého systému. Ale to vlastně není novinka, spíš dlouho odkládaný sen.

Ing. Zbyněk Kozel
generální ředitel AOS EKO-KOM, a. s.

 

ISN(O)O by měla být systémová koncepce naplňování POH na určitém území, jejímž smyslem je dodržet hierarchii nakládání s odpady, splnit jednotlivé směrnic a dodržet všechny předpisy.

„Je prostě nutná dlouhodobá dohoda obcí o tom, že budou společně využívat ZEVO,“ říká Zbyněk Kozel.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *