Inteligentní systémy nakládání s odpady a ekonomika obcí

Směsný komunální odpad se skládá především z využitelných složek. Většinu z nich lze využít buď za nižší cenu než směsný komunální odpad (bioodpad), nebo mají dokonce pozitivní hodnotu (plast, papír, sklo, textil).

Poměr využitelných a nevyužitelných komunálních odpadů ovlivňuje v rozhodující míře nastavení systému svozu odpadu. Čím pohodlnější a výhodnější je pro uživatele systému svozu odpadů třídit odpady na využitelné a nevyužitelné, tím více z nich je ochotno odpady separovat, a tím se i zásadně mění poměr jejich produkce. Zároveň musí být způsob svozu nastaven tak, aby byly náklady na provoz systému udržitelné, dogmaticky chápáno nejnižší možné.

Toho lze dosáhnout rozdělením hmotnostního toku nevyužitelného a „drahého“ směsného komunálního odpadu na využitelné a „levné“, nebo dokonce obchodovatelné složky. Hierarchie nakládání s odpady preferuje především předcházení jeho vzniku, systémy svozu odpadu však často říkají opak.

TŘÍDĚNÍ MÁ BÝT KOMFORTNÍ

Zatímco pro směsný odpad je zvykem mít neomezený a vysoce komfortní odvozný systém, pro separované odpady je běžný trochu méně komfortní donáškový systém. Vlastně je řečeno, chcete-li míchat vše dohromady, stačí, když hodíte odpad do popelnice doma. Chcete-li třídit, odneste jej na vzdálenější určené místo. Solidární systém financování místním poplatkem nezohledňuje přístup uživatelů k třídění odpadů vůbec.

Na Mikulovsku byl zaveden odvozný systém separace bioodpadu a obalových odpadů. Mezi 20 tisíc obyvatel bylo rozděleno 4136 nádob na bioodpad a 8732 nádob na papír a plast. Každá nádoba je opatřena RFID tagem, který umožňuje unikátní identifikaci výsypu. Projekt je zavedený v sedmnácti obcích Mikulovska, včetně města Mikulov a jednoho městyse. Realizace měla tři klíčové etapy: zavedení odvozného systému separace bioodpadů, poté obalových odpadů vyústilo v zavedení „Inteligentního systému nakládání s odpady“.

ODVOZNÝ SYSTÉM SEPARACE BIOODPADU

V prvním čtvrtletí roku 2011 byly mezi obyvatele povinným způsobem rozmístěny nádoby na bioodpad. Stávající týdenní svoz směsného komunálního odpadu byl zredukován na čtrnáctidenní a doplněn čtrnáctidenním svozem bioodpadu. Po půl roce provozu modifikovaného systému došlo ke snížení produkce směsného komunálního odpadu o 33 % (278 tun) v porovnání s rokem 2009, respektive o 31 % (267 tun) v porovnání s rokem 2010. Produkce bioodpadu se zvýšila z 0 tun v roce 2009 a 2010 na 301 tunu. Hmotnostní tok směsného odpadu se tedy rozdělil do bioodpadu a sníženého směsného komunálního odpadu, s tím, že produkce bioodpadu „navíc“ byla jen 3 % (23 tun), respektive 4 % (34 tun) v porovnání s dvěma předchozími lety.

ODVOZNÝ SYSTÉM SEPARACE OBALOVÝCH ODPADŮ

V průběhu roku 2012 a 2013 byly mezi uživatele postupně rozmístěny dobrovolným způsobem nádoby na papír a plast a spuštěn měsíční svoz papíru a plastu. To mělo zásadní vliv na náklady provozu systému. Svoz a využití (takřka všechen směsný komunální odpad je energeticky využíván v brněnské spalovně) odpadů ve zmíněných obcích bylo v roce 2012 o 91 Kč na obyvatele a rok levnější než v roce 2011.

INTELIGENTNÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Od konce roku 2012 se začal ve vybraných obcích postupně rozbíhat projekt oficiálně nazvaný „Inteligentní systém nakládání s odpady“. Využívá identifikace nádob na jednotlivé složky komunálních odpadů pomocí RFID čipů a na základě skutečně obslouženého objemu jednotlivých stanovišť umožnuje obci snižovat, či zvyšovat výši místního poplatku pro jednotlivé uživatele systému podle toho, jak stanoviště třídilo, či netřídilo v předcházejícím roce. Celý systém je opět dobrovolný, účastníci se do něj registrují přes www stránky svozové společnosti a mají možnost sledovat vývoj svého „odpadového účtu“ pod svým uživatelským jménem a heslem.

Ten jim říká, jak to zatím s jejich tříděním vypadá, a jakou slevu na poplatku pro příští rok si zatím „vytřídili“.

Náklady obcí na odpady za rok 2013 poklesly, v porovnání s rokem 2011, o 247 Kč na hlavu. Slevy na místním poplatku pro čile třídící uživatele činí jen ve městě Mikulově za rok 2013 bezmála půl milionu korun. V některých případech byly až 346 Kč na osobu. Systém se osvědčil i v sídlištní zástavbě, kde bylo 62členné stanoviště odměněno slevou na poplatku ve výši 235 Kč na osobu, celkem tedy více než 14 tis. Kč.

Z výsledků inovací svozu odpadů Mikulovska je patrné, že systém založený na maximálním uživatelském komfortu a pozitivní finanční motivaci uživatelů třídit odpad přináší nejen kýžený environmentální a sociální efekt, ale generuje i úspory pro obecní rozpočty i peněženky občanů. Je tedy ekonomicky, environmentálně i sociálně udržitelný. Proto jistě bude i dlouhodobě životaschopný.

Tomáš Hlavenka

ředitel STKO, s. r. o., Mikulov

Stanoviště Mikulov, pět rodin: před změnou…

… a po změně.

Porovnání stanovišť „normálních“…

…a „inteligentních“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *