Integrovaný systém vznikal v Jablonci n. N. deset let

Systém nakládání s odpady na území města Jablonce nad Nisou a v jeho okolí vznikal postupně během posledního desetiletí a dále se vyvíjí, zejména pak v množství poskytovaných služeb. Je to tedy stále organismus, který reaguje jak na vnější, tak na vnitřní podněty. V širších souvislostech jeví mnohé známky integrovaného systému.

Více než polovina obyvatelstva pětačtyřicetitisícového města v podhůří Jizerských hor žije v zástavbě panelovými, nebo bytovými domy. Systém nakládání s komunálním odpadem (KO) na území města Jablonce n. N. je přes některé dílčí nedostatky plně funkční. Mezi hlavní klady systému je třeba vyzdvihnout funkční model financování na základě smlouvy mezi občanem a městem, existence překladiště a sběrného dvora v Proseči, využívání odpadů ve spalovně Termizo (včetně biologicky rozložitelného podílu směsného komunálního odpadu) a svozovou firmu ochotnou k jednání a realizaci nových „výmyslů“.

Systém nakládání s odpady je z velké části odkázán na zařízení nakládající s odpady, která jsou umístěna mimo území města. Až na malou třídírnu využitelných odpadů a sběrný dvůr tvořící zároveň logistické centrum, spalovnu nebezpečných odpadů a zařízení na likvidaci autovraků není v katastru města žádné zařízení pro využívání nebo odstraňování odpadů.

Město samo neprovozuje žádné zařízení pro nakládání s odpady, veškeré služby jsou zajišťovány prostřednictvím smluvních partnerů, zejména Severočeských komunálních služeb, s. r. o., v nichž má město 32% podíl. Svozová firma je vlastníkem svozové techniky, třídírny využitelných složek komunálního odpadu (VSKO), sběrných dvorů a překladiště odpadů v lokalitě Proseč. Některé další služby vykonávají i Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o., (svoz odpadkových košů, úklid města, údržbu komunikací), i další firmy.

INTEGRACE VE VÍCE ÚROVNÍCH

Hlavní znaky integrovaného systému nakládání s odpady v Jablonci n. N. lze spatřovat v několika úrovních. Jako integrovaný se systém může jevit z hlediska logistiky, protože naprostá většina odpadů proudí přes překladiště Proseč, které je „srdcem“ celého systému. Rozlohou je nevelké, přesto však přes něj ročně proudí tisíce tun odpadů. Překladiště je zařízeno jen základním vybavením (váha, kontejnery, nakladač). Díky organizaci práce se v něm odpady skladují jen velmi krátkou dobu. Každodenně z překladiště odjíždí několik kontejnerových souprav do konečných zařízení nakládajících s odpady, která jsou v naprosté většině případů mimo území města. Tím se samozřejmě šetří zejména přepravní náklady a náklady na odstranění, protože na překladišti může být zvolena vždy optimální varianta.

Dalším znakem integrovaného systému je skutečnost, že některé části systému nejsou vyhrazeny pouze městu Jablonci, ale i dalším obcím a podnikatelům a právnickým osobám. Na překladiště Proseč, které je ve vlastnictví svozové firmy, mohou přivézt odpady i živnostníci nebo právnické osoby vlastními prostředky, používat ho mohou i obyvatelé spádovými obcemi z okolí Jablonce. Obce přispívají na provoz sběrného dvora. Díky tomu se náklady na provoz zařízení přenáší na více subjektů a pro každý jsou tak nižší.

Celý systém je možné považovat za integrovaný i z pohledu dalšího nakládání s odpady – z překladiště jsou směřovány k jednotlivým koncovým zařízením. Pro každý druh odpadu jsou v dosahu překladiště jednak zařízení pro přednostní využívání odpadů (třídicí linky VSKO, kompostárna, demontáž autovraků, zařízení pro další nakládání s NO a samozřejmě spalovna KO v Liberci), a jednak zařízení pro odstraňování odpadů (skládka v Košťálově a skládka inertních odpadů v Liberci).

Samozřejmě že systém nakládání s KO na území města není bez chyb. Největší problém v současné době představuje odkládání objemného odpadu na stanovištích nádob na VSKO. Ta jsou často zneužívána i k odkládání odpadu od živnostníků. Kapacita stávající třídicí linky již zdaleka nepostačuje potřebám města a celé svozové oblasti, která nyní zahrnuje na 80 obcí. Dalšímu rozvoji brání územní plán a naprostý nedostatek náhradních lokalit.

SMLUVNÍ VZTAHY

Sběrné nádoby si obyvatelé mohou zajistit sami na vlastní náklady, nebo si je mohou pronajmout od svozové firmy. Na základě mandátní smlouvy uzavírá smlouvy s obyvatelstvem svozová firma, platby jsou však příjmem města. Tento model město úspěšně praktikuje více než deset let a podíl nezapojených obyvatel do systému nepřekračuje 4 %. Ceny jsou stanoveny na základě ceníku a odvíjejí se od velikosti nádoby a frekvence svozu. Jsou v nich obsaženy i náklady spojené s provozem systému (nebezpečné odpady, VSKO, možnost odložení 150 kg odpadů na osobu a rok zdarma…). Smlouvy jsou centrálně evidované a jejich uzavření je podmínkou např. pro příjem odpadů na sběrný dvůr. Jedním z mála problémů spojených s cenou mezi městem a občanem jsou komplikace při uzavírání smluv s obyvateli v domech bytových družstev.

Ve městě je celkem umístěno 5133 sběrných nádob, kromě toho je možný i sběr do plastových pytlů s logem svozové společnosti. To je řešení vhodné j pro rekreanty nebo osaměle žijící osoby, ale je tak možné operativně vyřešit problém s odpadem, který se právě nevejde do popelnice. Svoz SKO probíhá standardními postupy. Večerní a noční svozy byly po stížnostech obyvatel zrušeny.

PŘÍNOS SPALOVNY

V blízkosti města se nacházejí dvě zařízení na odstraňování odpadů, skládka S-OO společnosti Marius Pedersen v Košťálově, vzdáleném 33 km, a spalovna komunálních odpadů Termizo, a. s., v Liberci, vzdálená zhruba 10 km. V případě spalovny je odpad předáván k odstranění přímo ze svozových vozidel. V roce 2007 byl odpad odstraňován jak na skládce ( 3536 t), tak ve spalovně (3625 t), v roce 2008 pak výlučně ve spalovně (7501 t).

Výhodou spalovny je její dostupnost, která šetří přepravní náklady a přejezdové časy. Velkou výhodou je, že odstraňuje biologicky rozložitelné odpady, obsažené ve směsném komunálním odpadu. Díky tomu nemusí město zavádět komplikovaný a nákladný systém sběru BRKO z domovního odpadu, protože jeho odstranění ve spalovně naplňuje požadavek zákona a evropské směrnice na odklánění BRKO od ukládání na skládky.

TŘÍDĚNÝ SBĚR

Objemný odpad se donedávna sbíral do velkokapacitních kontejnerů . Nyní je zajišťován výhradně prostřednictvím dvou sběrných dvorů. Překladiště Proseč funguje jako sběrný dvůr nejen pro město Jablonec n. N., ale na základě smlouvy i pro spádové obce. Zařízení mohou dále využívat jak živnostníci, tak právnické osoby. Přijaté množství je evidováno v databázi, protože pro odkládání odpadů jsou stanoveny limity množství, které mohou obyvatelé předat zdarma. V letošním roce je to např. 150 kg objemného odpadu na osobu a rok (limit může být využit i na odpad z údržby zahrad) a 8 pneumatik z osobních automobilů, nebezpečné odpady a elektrozařízení jsou přijímány bez limitu. Odpady, které jsou nad limit stanoveného množství, nebo stavební odpady, jsou zpoplatněné podle ceníku.

Většina NO z města končí v zařízení pro nakládání s odpady v Lomnici n. P. Účinnost sběru NO je poměrně vysoká, v roce 2008 se podařilo sebrat 42 tun NO, včetně autovraků.

Město provozuje síť sběru využitelných složek do sběrných nádob (papír, PET lahve, sklo bílé a barevné a textil) a tříkomoditní pytlový sběr (ostatní plasty, nápojové kartony a kovové obaly). Do systému jsou zapojeny školy a výkupny na území města. Některé složky jsou jsou upravovány přímo na třídicí lince v Proseči. Papír je předáván jiným oprávněným osobám. Svoz textilu (vloni téměř 90 tun) zajišťuje společnost Dimatex CS, s. r. o., vlastními prostředky.

Účinnost tříděného sběru je na poměrně solidní úrovni, výtěžnost nádobového sběru dosáhla v roce 2008 více než 38 kg/obyvatele a rok, po započtení sběru ze škol a výkupen (bez kovů) přesahuje 40 kg na obyvatele a rok. Sběr BRKO z domovního odpadu není vzhledem ke spalovně nutný. Na podporu domácího kompostování bylo v letošním roce rozdáno 206 kompostérů. Odpady z údržby zeleně předávají firmy do kompostárny v Liberci. V roce 2008 dosáhlo toto množství kolem 900 tun.

EKONOMIKA SYSTÉMU

Celkové náklady na provoz systému dosahují kolem 30 mil. Kč ročně, což představuje 633 Kč na obyvatele a rok. Díky tomu, že město neprovozuje solidární systém místního poplatku, ale využívá smlouvu mezi občanem a městem, jsou skutečné náklady pro město výrazně nižší. Ještě do roku 2007 peníze vybrané od obyvatelstva plně pokryly náklady na provoz systému, v roce 2008 město doplácelo na systém částkou ve výši kolem tří milionů Kč, v letošním roce se předpokládá doplatek ve výši 6 000 000 Kč. Navíc je třeba přihlédnout k příjmům ze systému EKO-KOM ve výši zhruba 3 mil. Kč ročně. Další vítanou úsporou byla úprava DPH v oblasti nakládání s KO.

Město se neustále snaží informovat veřejnost o správném nakládání s odpady, např. v Jabloneckém měsíčníku, na webových stránkách, prostřednictvím letáků a dalšími způsoby.

Jitka Prousková
vedoucí oddělení životního prostředí,
Městský úřad Jablonec n. N.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *